W samorządach

Walne zebrania stowarzyszeń samorządowych też powinny obradować zdalnie

15.04.2020

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych z zadowoleniem przyjęło wiadomość o wprowadzeniu możliwości zdalnego obradowania w radach JST i innych organach samorządowych. – Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę rozszerzenia powyższego katalogu podmiotów o organy stowarzyszeń samorządowych – napisali przedstawiciele organizacji regionalnych do premiera.

Jak zauważają przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych sytuacja stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii powoduje, iż walne zebranie członków, będące zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) najwyższą władzą stowarzyszenia, nie będzie miało możliwości zrealizowania obowiązków formalnych, które na nim spoczywają. Do 30 czerwca danego roku kalendarzowego zarządy stowarzyszeń zobligowane są do zwołania walnego zebrania członków, którego zadaniem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie zarządowi stowarzyszenia absolutorium. Niedotrzymanie terminu skutkować może narażeniem się na interwencję organu nadzoru zewnętrznego, a w skrajnym przypadku nawet rozwiązaniem stowarzyszenia.

Jak przekonują samorządowcy nie wiadomo jak długo obecny stan spowodowany koronawirusem SARS-CoV-2 będzie trwać i jaki będzie jego przebieg. Ich zdaniem w perspektywie najbliższych miesięcy sytuacja w dalszym ciągu będzie trudna, a zwoływanie sesji walnych zebrań członków stowarzyszeń samorządowych w terminie do końca czerwca br., będzie niosło za sobą ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników.

W związku z powyższym w imieniu sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, jego przedstawiciele zaapelowali do premiera o rozszerzenie możliwości zdalnego obradowania i podejmowania rozstrzygnięć w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii o organy statutowe stowarzyszeń samorządowych.

 

Pamiętaj o prenumeracie pisma "Wspólnota"!
Dziękujemy za pomoc w tworzeniu pisma.
Do wyboru wersje elektroniczne i papierowe. Półroczna lub roczna.