Akademia "Wspólnoty"

Nowelizacja egzekucji administracyjnej w zakresie zarządzania kosztami egzekucji

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 30 marca o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe prawo"

Zapraszamy do Akademii "Wspólnoty" na szkolenie "Nowelizacja egzekucji administracyjnej w zakresie zarządzania kosztami egzekucji"

W jego trakcie poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Zakres merytoryczny:

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.06.2016 r. (SK 31/14) –zasada nadmiernej ingerencji

2. Opłata manipulacyjna- wysokość i zasady naliczania i pobierania

3. Opłata egzekucyjna- wysokość, nowe zasady naliczania i pobierania opłaty, dobrowolna wpłata, rozliczanie opłaty wielość tytułów wykonawczych, moment naliczania, podmioty uprawnione do zapłaty za zobowiązanego, moment powstania obowiązku zapłaty

4.Wydatki-poszerzony katalog wydatków

5. Koszty a wygaśnięcie obowiązku

6. Podmioty obciążone kosztami egzekucyjnymi

7. Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych

8. Termin do wpłaty kosztów egzekucyjnych

9. Koszty w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej- zasady rozliczenia kosztów

10. Nowe zasady zwrotu kosztów egzekucyjnych

11. Nowe zasady umorzenia kosztów egzekucyjnych

12. Nowe zasady rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych

13. Totalna rewolucja- Przedawnienie w dochodzeniu należności z tytułu kosztów egzekucji

14. Regulacja przepisów przejściowych art. 6-15 ustawy zmieniającej

15. Nowe rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

16. Nowy wzór upomnienia obowiązujący od 20.02.2021, nowa kwota upomnienia- omówienie

17. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym- omówienie

18. Nowe rozporządzenie w sprawie określenia zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej- omówienie

19. Trzecia nowelizacja ustawy egzekucyjnej – konsekwencja uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych

 

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Czartoryska - prawniczka specjalizująca się w prawie administracyjnych, absolwentka aplikacji administracyjnej, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danych osobowych, pracownik administracji samorządowej, współpracownik organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób atypowych, autorka licznych artykułów i książek z zakresu ochrony danych osobowych oraz egzekucji administracyjnej, czynny trener szkolący od 20 lat pracowników administracji i biznesu.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

TAGI: egzekucja administracyjna, nowelizacja, zarządzanie kosztami egzekucji, opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, katalog wydatków, koszty egzekucji,