Prawo

Minimalny czas na złożenie oferty

Termin składania ofert na wsparcie realizacji zadań gminy nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Wskazanie krótszego terminu stanowi naruszenie prawa.

Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy z zakresu działalności zawartej w ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W podstawie prawnej zarządzenia wskazano art. 4 ust. 1 pkt 22 i 33, art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2020 r., poz.1057, ze zm., dalej; udppiw) oraz rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2018 r., poz. 2057).

W toku badania legalności zarządzenia organ stwierdził, że zostało ono podjęte z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 7 udppiw. Zgodnie z art. 13 ust. 1, organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3., tj. ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zostało umieszczone na stronie BIP gminy, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego 20 sierpnia 2020 r. Natomiast z ogłoszenia o konkursie wynikało, że termin składania ofert został ustalony do 3 września 2020 r. Wskazanie krótszego terminu niż określony w ustawie, stanowiło więc istotne naruszenie prawa i skutkowało stwierdzeniem nieważności zarządzenia w całości.

 

Rozstrzygnięcie wojewody lubuskiego z 17 września 2020 r., nr NK-I.4131.111.2020.AŁab