Dla radnych

Forma płatności za usługi gminy

fot. Pixabay

Rada gminy może określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę. Nie ma jednak upoważnienia do określenia formy płatności za nie.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jako podstawę prawną podjęcia uchwały wskazała art. 6r ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2022 r. poz. 2519, dalej: ustawa) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 oraz poz. 1561). W uchwale określono wysokość opłat za poszczególne usługi dodatkowe świadczone przez gminę oraz wskazano, że opłaty za usługi dodatkowe należy uiszczać w dzień przekazania odpadów w PSZOK, bezgotówkowo, u operatora.

Jak zauważył organ nadzoru, zgodnie z przywołanym art. 6r ust. 4 ustawy, rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Rada nie ma jednak upoważnienia do określenia w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6r ust.4 ustawy formy płatności za te usługi. W szczególności należy przyjąć, że określenie formy płatności nie mieści się w pojęciu sposobu świadczenia usług, czyli szeregu czynności, które gmina powinna podjąć, aby usługę zrealizować. Dlatego organ nadzoru orzekł o nieważności uchwały w zakresie słów „bezgotówkowo”.


Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 5 stycznia 2022 r.nr PN-II.4131.105.2022.AR

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane