Zarządzanie w samorządzie

Zarządzanie małym i średnim urzędem w praktyce.

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Beata Potemska

ISBN

978-83-61980-77-3

Liczba stron: 194

120,00 zł

Opis:

Sprawny urząd to sprawnie funkcjonująca jednostka samorządu terytorialnego. Dlatego należy go wyposażyć w skuteczne instrumenty wykonawcze, w tym odpowiednie rozwiązania instytucjonalne i legislacyjno-prawne.

Książka prezentuje praktyczne aspekty zarządzania małym i średnim urzędem. Autorka ujawnia najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu tymi jednostkamii jednocześnie proponuje rozwiązania (zbiór dobrych praktyk), których wdrożenie ma podnieść efektywność isprawność pracy urzęduoraz jakość świadczonych usług a także dostosować ich wachlarz do faktycznych potrzeb.

Publikacja zawiera zestawienie referencji modelowych dla urzędów JST z jednoczesną rekomendacją do dokonania ich implementacji oraz weryfikacji. Zawarte w niej rekomendacje dotyczą wprowadzania zmian w sposobie zarządzania małym i średnim urzędem. Mają one umożliwić skuteczne wdrożenie współczesnych metod zarządzania i instrumentów zapewniających dostosowanie struktury urzędu i sposobu zarządzania jego pracą do nowych zadań i wyzwań.

Książka zawiera cenne wskazówki dla szefów JST, sekretarzy gmin i miast oraz dla wszystkich osób zajmujących się organizowaniem pracy w urzędzie samorządowym.

 

Spis treści:

Rozdział 1.
Wyzwania stojące przed polskim samorządem oraz rola urzędu w zarządzaniu tą jednostką
1. Przemiany gospodarcze i wyzwania stojące przed polskim samorządem
2. Rola urzędu w samorządzie – rzeczywistość a oczekiwania
Rozdział 2.
Tradycyjny model funkcjonowania gminy
1. Zarządzanie organizacją pracy w urzędzie
2. Zarządzanie finansami gminy
3. Gospodarka przestrzenna i planowanie miejscowe
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
5. Proces opracowywania dokumentów
6. Zarządzanie strukturą informatyczną
7. Procesy kontrolne realizowane w urzędzie
8. Kompetencje i kwalifi kacje wójta/burmistrza oraz jego współpraca z Radą Gminy/Miasta
Rozdział 3.
Współczesne zarządzanie urzędem – jakie działania należy podjąć dla usprawnienia funkcjonowania tej jednostki
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz polityka kadrowa
1.1. Podnoszenie świadomości pracowników urzędu
1.1.1. Diagnoza
1.1.2. Konieczne zmiany
1.1.3. Wnioski modelowe
1.2. Podział zadań pomiędzy poszczególne referaty i zatrudnionych w nich pracowników
1.2.1. Diagnoza
1.2.2. Konieczne zmiany
1.2.3. Wnioski modelowe
1.3. System naboru a kwalifi kacje pracowników urzędu
1.3.1. Diagnoza
1.3.2. Konieczne zmiany
1.3.3. Wnioski modelowe
1.4. System oceniania i motywowania pracowników urzędu
1.4.1. Diagnoza
1.4.2. Konieczne zmiany
1.4.3. Wnioski modelowe
2. Organizacja pracy i funkcjonowanie urzędu
2.1. Struktura organizacyjna urzędu
2.1.1. Diagnoza
2.1.2. Konieczne zmiany
2.1.3. Wnioski modelowe
2.2. Zarządzanie procesami decyzyjnymi w urzędzie
2.2.1. Diagnoza
2.2.2. Konieczność zmiany
2.2.3. Wnioski modelowe
2.3. Przepływ informacji oraz system tworzenia i obiegu dokumentów
2.3.1. Diagnoza
2.3.2. Konieczne zmiany
2.3.3. Wnioski modelowe
2.4. System kontroli
2.4.1. Diagnoza
2.4.2. Konieczne zmiany
2.4.3. Wnioski modelowe
2.5. Partycypacja i komunikacja społeczna
2.5.1. Diagnoza
2.5.2. Konieczne zmiany
2.5.3. Wnioski modelowe
3. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie strategicznymi zasobami gminy
3.1. Istota zarządzanie strategicznego
3.1.1. Diagnoza
3.1.2. Konieczne zmiany
3.1.3. Wnioski modelowe
3.2. Zarządzanie przestrzenią gminy
3.2.1. Diagnoza
3.2.2. Konieczne zmiany
3.2.3. Wnioski modelowe
3.3. Zarządzanie fi nansami
3.3.1. Diagnoza
3.3.2. Konieczne zmiany
3.3.3. Wnioski modelowe
Rozdział 4.
Rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian w sposobie zarządzania małymi i średnimi urzędami
1. Profesjonalny menedżer w urzędzie
2. Zmiana kompetencji wójta/burmistrza
3. Specjalizacja kardy urzędniczej i konsolidacja usług wsparcia

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane