Zarządzanie w samorządzie

Vademecum rewitalizacji - zagadnienia praktyczne.

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Beata Potemska, Marcin Obijalski

ISBN

978-83-61980-78-0

Liczba stron: 168

95,00 zł

Opis:

Publikacja ma charakter praktycznego poradnika wspierającego osoby przygotowujące i realizujące proces rewitalizacji. Opisuje narzędzia, jakimi dysponują władze gminy po wejściu w życie ustawy z 9 października 2015 r. Zawiera objaśnienia i komentarze omawiające jak:
• wejście ustawy o rewitalizacji wpłynęło na proces planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę innych regulacji,
• krok po kroku realizować proces rewitalizacji w nowej odsłonie, na co zwrócić szczególną uwagę,
• kontynuować działania w oparciu o przyjęte lokalne programy rewitalizacji oraz jak pogodzić dotychczasowe przedsięwzięcia z nowymi rozwiązaniami prawnymi,
• wykorzystać nowe narzędzia, którymi dysponują Gminy (m.in. gminny program rewitalizacji, obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, specjalna strefa rewitalizacji oraz miejscowy plan rewitalizacji).
Książka zawiera wykaz aktów prawnych oraz linki do przykładowych uchwał/zarządzeń, na podstawie których władze Łodzi (miasta, które jest prekursorem działań rewitalizacyjnych) realizują proces w nowej odsłonie.

Spis treści:
1. Proces rewitalizacji w nowej odsłonie – co się zmieniło po wejściu w życie ustawy o rewitalizacji
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a proces rewitalizacji
2. Istota rewitalizacji oraz podstawowe zasady, w oparciu o które realizowany jest obecnie ten proces
2.1. Definicja rewitalizacji
2.2. Podstawowe narzędzia do realizacji procesu rewitalizacji
3. Obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji oraz Specjalna Strefa Rewitalizacji – jakie skutki dla gminy niesie ustanowienie tych obszarów
3.1. Narzędzia, które mają ułatwić gminom sprawniejsze i bardziej efektywne realizowanie procesu rewitalizacji
3.2. Konsekwencje ustanowienia przez władze Gminy Specjalnej Strefy Rewitalizacji dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji
3.3. Korzyści z ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji
4. Gminny Program Rewitalizacji – strategiczny dokument determinujący optymalizację procesu rewitalizacji, jego status oraz wymagany zakres zawartości
4.1. Status prawny Gminnego Programu Rewitalizacji
4.2. Zawartość Gminnego Programu Rewitalizacji
5. Procedura przyjmowania i wprowadzania zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz skutki
organizacyjno-finansowe przyjęcia tego dokumentu
5.1. Procedura przyjmowania i wprowadzania zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji
5.2. Skutki organizacyjno-finansowe przyjęcia GPR
6. Partycypacja społeczna jako obligatoryjny element procesu rewitalizacji
6.1. Formy partycypacji społecznej
6.2. Obowiązek konsultowania z lokalną społecznością potencjalnych przedsięwzięć podejmowanych na rożnych etapach procesu rewitalizacji
6.3. Formy i zasięg partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji
6.4. Procedura przeprowadzenia konsultacji społecznych
6.5. Komitet Rewitalizacji – jego funkcje i sposób powołania
7. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi jako przykład kompleksowego procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych i stworzenie możliwości organizacyjnych
7.3. Wybór obszaru rewitalizacji
7.4. Przygotowanie założeń
7.5. Partycypacja społeczna w praktyce Miasta Łodzi
7.6. Źródła finansowania planowych działań rewitalizacyjnych w praktyce Miasta Łodzi
7.6.1. Środki europejskie
7.6.2. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
7.6.3. Partnerstwo publiczno-prywatne
7.6.4. Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego
7.6.5. Obligacje przychodowe
7.6.6. Finansowanie udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych
7.6.7. Specjalna Strefa Rewitalizacji a możliwość dofinansowania remontów budynków prywatnych oraz będących w użytkowaniu wieczystym
7.7. Zarządzanie procesem rewitalizacji obszarowej
7.8. Rewitalizacja obszarowa a ustawa o rewitalizacji
7.9. Zasób mieszkaniowy – pomoc publiczna
8. Co z procesami rewitalizacji rozpoczętymi przed wejściem w życie ustawy o rewitalizacji, czy możliwa jest ich kontynuacja bez stosowania jej przepisów, w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji?
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Warunki umożliwienia kontynuowania rozpoczętych procesów rewitalizacji
8.3. Procedura uchwalania Gminnego Programu Rewitalizacji w uproszczonym trybie
9. Wpływ ustawy o rewitalizacji na gospodarkę przestrzenną gminy
9.1. Planowanie przestrzenne a programowanie i wdrażanie procesu rewitalizacji
9.2. Miejscowy Plan Rewitalizacji – nowy instrument polityki przestrzennej
9.2. Modyfikacja ogólnych zasad planowania przestrzennego, które mają sprzyjać polityce rewitalizacji realizowanej
10. Planowanie przestrzenne a programowanie i wdrażanie procesu rewitalizacji
Podsumowanie
Przykładowe projekty uchwał/zarządzeń

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane