Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – poradnik praktyczny

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Autorami publikacji pod redakcją dr. Mariusz Filipka jest zespół praktyków – prawników, specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych.

ISBN

978-83-61980-99-5

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 192
Format: B5

120,00 zł

Opis:

Książka jest praktycznym poradnikiem z zakresu stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jej treść obejmuje podstawowe pojęcia, wykładnię przepisów intertemporalnych, omówienie wszystkich etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aż po zawarcie umowy. Co bardzo ważne, wyjaśnia zagadnienia, których definicje lub sposób postrzegania uległy zmianie w nowej ustawie i mogą mieć wpływ na sytuację stron postępowania zamówieniowego. W opracowaniu znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na poszczególnych jego etapach – również przed wejściem w życie nowych przepisów. Poruszone zostały też kwestie dotyczące alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania sporów.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1
Nowa ustawa p.z.p. (Mateusz Gabryel)

1.1 Przepisy wprowadzające nowe p.z.p.
1.2 Wejście w życie
1.3 Zakres spraw regulowanych p.z.p.
1.4 Systematyka nowej ustawy
1.5 Pojęcia i definicje ustawowe
1.5.1 „Postępowanie o udzielenie zamówienia”
1.5.2 „Zamówienie”
1.5.3 „Zamawiający”
1.5.4 „Kierownik zamawiającego”
1.5.5 „Wykonawca”
1.5.6 „Dostawy”, „roboty budowlane” i „usługi”
1.5.7 „Najkorzystniejsza oferta” oraz „cena”
1.6 Progi stosowania ustawy
1.7 Nowa zasada efektywności
Rozdział 2
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych (Mateusz Gabryel)
2.1 Przygotowanie postępowania
2.1.1 Plan postępowań
2.1.2 Komunikacja
2.1.3 Zabezpieczenie skuteczności postępowania
2.1.4 Zapobieganie zakłóceniu konkurencji
2.2 Analiza potrzeb zamawiającego
2.3 Wstępne konsultacje rynkowe
2.4 Raport z realizacji zamówienia
Rozdział 3
Organizacja zamówień publicznych po stronie zamawiającego (Klaudia Mańka)
3.1 Zasady komunikacji w nowym p.z.p. – elektronizacja małych zamówień publicznych
3.1.1 Zasada elektronicznej komunikacji pomiędzy stronami postępowania
3.1.2 Forma złożenia ofert, wniosków i oświadczeń
3.1.2.1 Forma elektroniczna
3.1.2.2 Podpis zaufany
3.1.2.3 Podpis osobisty
3.1.3 Obowiązki zamawiającego dotyczące komunikacji elektronicznej
3.1.4 Możliwość odstąpienia zamawiającego od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej
3.2 Podmiotowa ocena wykonawców – nowe warunki udziału w postępowaniu i zasady ich oceny
3.2.1 Warunki udziału w postępowaniu i zasady ich określania przez zamawiającego
3.2.2 Podmiotowe środki dowodowe
3.3 Podstawowe dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
3.3.1 Specyfikacja Warunków Zamówienia
3.3.1.1 SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
3.3.1.2 SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji i w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
3.3.1.3 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego
3.4 Nowe zasady składania i otwarcia ofert
3.4.1 Czynność badania i oceny ofert
3.4.2 Termin związania ofertą
3.5 Nowe przesłanki odrzucenia oferty
3.5.1 Odrzucenie oferty w przypadku, gdy wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą
3.5.2 Odrzucenie oferty w przypadku, gdy obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe
3.5.3 Odrzucenie oferty w przypadku, gdy została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia
Rozdział 4
Wadium (Adam Szczepaniak)

4.1 Fakultatywność wadium
4.2 Wysokość wadium
4.3 Forma wniesienia wadium
4.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu
4.3.2 Gwarancja bankowa
4.3.3 Gwarancja ubezpieczeniowa
4.3.4 Forma wniesienia wadium przez konsorcjum
4.3.5 Poręczenia udzielane w ramach funduszy utworzonych ze wsparcia finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4.4 Szczególne zasady wnoszenia, zatrzymania i zwrotu
4.4.1 Szczególne zasady wnoszenia wadium
4.4.2 Zasady zatrzymania wadium
4.4.2.1 Odmowa podpisania umowy przez wykonawcę
4.4.2.2 Niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
4.4.2.3 Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
4.4.3 Zwrot wadium
4.4.3.1 Zwrot wadium w przypadku wycofania oferty
4.4.3.2 Zwrot wadium na wniosek wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty
4.4.3.3 Zwrot wadium na wniosek wykonawcy po unieważnieniu postępowania
4.4.4 Formy zwrotu wadium
Rozdział 5
Dokumentowanie postępowania (Adam Szczepaniak)

5.1 Protokół
5.1.1 Treść protokołu
5.1.2 Zasada jawności protokołu oraz załączników
5.1.3 Ograniczenia jawności protokołu
5.2 Sposób przechowywania dokumentów postępowania
5.2.1 Okres przechowywania protokołu
5.2.2. Sposób i miejsce przechowywania protokołu
Rozdział 6
Nowe zasady kontroli udzielania zamówień publicznych (Michał Wróblewski)

6.1 Kontrola sensu stricte
6.1.1 Wspólne regulacje dotyczące kontroli udzielania zamówień
6.1.2 Komitet do spraw Kontroli Zamówień Publicznych
6.2 Nowe kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
6.2.1 Zmiany w kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
6.2.2 Kontrola doraźna
6.2.3 Kontrola uprzednia
Rozdział 7
Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Michał Wróblewski)

7.1 Obowiązkowe elementy umowy oraz zmiany umowy
7.2 Ochrona podwykonawców
7.3 Odstąpienie od umowy
7.4 Zabezpieczenie
7.5 Katalog klauzul niedozwolonych
Rozdział 8
Postępowania odwoławcze przed KIO (Mariusz Filipek)

Postępowania odwoławcze przed KIO
8.1 Reprezentacja stron przed KIO
8.2 Rozpoznanie odwołania i dowody w sprawie
8.3 Uchylenie zakazu zawarcia umowy
8.4 Postępowania skargowe w sądzie
8.4.1 Przedmiot skargi
8.4.2 Skarga kasacyjna
8.4.3 Koszty postępowania
Rozdział 9
Pozasądowe rozwiązywanie sporów (Mariusz Filipek)

9.1 Sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej
9.2 Mediacja, koncyliacja, arbitraż
9.3 Ugoda a zmiana umowy w reżimie p.z.p.


Autorzy:

Dr Mariusz Filipek Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie jest pracownikiem naukowym. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego.


Mateusz Gabryel, MBA Prawnik, przedsiębiorca, wykładowca i szkoleniowiec, otworzył przewód doktorski w dziedzinie prawa administracyjnego. Prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie zwiększania kompetencji przedsiębiorców, analiz, audytów oraz raportowania przebiegu procesów wewnętrznych.

Klaudia Mańka Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikantka radcowska, współautorka bloga wzamówieniach.pl. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz zamawiających i wykonawców dotyczącym zamówień publicznych.


Adam Szczepaniak Prawnik, jest członkiem zespołu prawa zamówień publicznych w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński. Poza prawem zamówień publicznych, jego zainteresowania obejmują także prawo medyczne oraz zagadnienia prawa karnego.


Michał Wróblewski Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aplikant radcowski. Jego zainteresowania prawne obejmują głównie prawo zamówień publicznych oraz prawo ochrony danych osobowych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane