Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 22/1392 - listopada 4, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Wiadro popcornu

W artykule otwierającym ten numer „Wspólnoty” piszemy o działaczach i urzędnikach samorządowych, którzy w ostatnich wyborach dostali się do parlamentu. Samorządowcy objęli wszystkie cztery mandaty przydzielone im w ramach paktu senackiego, oprócz tego do Sejmu, a także do izby wyższej dostała się całkiem spora grupa nowych polityków i urzędników lokalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Pociąg do Warszawy

Przez najbliższe cztery lata w sejmowych i senackich ławach będzie zasiadać wielu niedawnych samorządowców. Czy po przejściu do polityki krajowej ich zainteresowanie sprawami lokalnymi pozostanie równie silne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Śląskie to silny, dynamicznie rozwijający się region

Nie chciałbym, aby ktoś z Warszawy mówił mi, którą drogę mam remontować, a której nie. Sami wiemy, co mamy robić. Samorządowcy mają doświadczenie i dużą wiedzę. Nie potrzebujemy ręcznego sterowania. Ten model zarządzania się nie sprawdził – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oto miasta najbardziej eko

Finał 10. edycji konkursu Eco-Miasto – jury nagrodziło siedem miejskich projektów w czterech kategoriach i dwóch grupach konkursowych. Wśród laureatów są Poznań, Kępno, Rybnik, Ostrowiec Świętokrzyski i Piaseczno.

Zaloguj się i czytaj więcej

Warto współtworzyć Związek Gmin Wiejskich RP

Samorząd terytorialny to niezwykle istotna sfera naszego życia, która cieszy się ogromnym uznaniem wśród obywateli. Badania opinii publicznej wyraźnie pokazują, że samorządy są efektywnymi dostawcami dóbr i usług, które mają ogromny wpływ na jakość życia oraz zadowolenie z miejsca zamieszkania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Wasilewski*

Szkoła specjalna, czyli jaka?

Czy stacjonarne, ogólnodostępne liceum dla uczniów „z orzeczeniami” jest szkołą tożsamą z liceum zorganizowanym w podmiocie leczniczym?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Dominik Krzysztofowicz

Rola Inspektora Ochrony Danych w urzędzie samorządowym

Rozmowa z dr Bartoszem Mendykiem, ekspertem ds. ochrony danych oraz Inspektorem Ochrony Danych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karolina Misiak*

Ewidencja „Sportowe talenty” i obowiązkowe testy sprawnościowe a RODO

Znowelizowana 17 sierpnia 2023 r. ustawa o zdrowiu publicznym wprowadza od 1 stycznia 2024 r. zakaz sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia. Znalazły się w niej również przepisy nowelizujące ustawę o sporcie, prawo oświatowe oraz ustawę o systemie informacji oświatowej, które stworzyły podstawy prawne do funkcjonowania ewidencji „Sportowe talenty”, a w szkołach wprowadziły obowiązkowe testy sprawnościowe. Ewidencja i testy budzą jednak wiele bardzo poważnych wątpliwości prawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Kiedy stowarzyszenie może zaskarżyć uchwałę rady gminy

Organizacje społeczne mają prawo skarżyć do sądu administracyjnego uchwały lub zarządzenia organu gminy. Działają jednak wówczas jako swoisty pełnomocnik osób, których interes prawny został naruszony, a to oznacza konieczność spełnienia szeregu warunków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Organ podatkowy nie może zabezpieczać sankcji VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał oczekiwaną uchwałę 7 sędziów dotyczącą możliwości zabezpieczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (tzw. sankcji VAT). Uznał, że przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na podstawie w art. 33 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja nie może być dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

NSA rozstrzygnął problem odbioru odpadów z nieruchomości mieszanych

Gminy mają prawo decydować według własnego uznania o odbiorze śmieci z części niezamieszkanych nieruchomości mieszanych – częściowo zamieszkanych. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 2 czerwca 2023 r. (sygn. akt III OSK 2878/22) rozwiał wątpliwości w tym zakresie i orzekł, że gmina nie musi obejmować systemem całości nieruchomości mieszanych, a jedynie jest obowiązana odbierać śmieci z części zamieszkanej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Komisja kodyfikacyjna potrzebna od zaraz

Nowelizując ustawy samorządowe w 2018 roku, pomimo bazowania na formułowanych od dawna diagnozach przyjęto rozwiązania pod wieloma względami wadliwe, na co wskazuje coraz bogatsze orzecznictwo sądów administracyjnych. Dlatego z całą mocą powraca postulat, sformułowany przed laty przez profesora Krystiana M. Ziemskiego, powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Chećko*

Dawny kamieniołom jako szansa

Niepoddane rekultywacji kamieniołomy odpowiadają nowoczesnemu spojrzeniu na przyrodnicze wartości przestrzeni poprzemysłowych w strukturach miastach, dla których Gilles Clément – francuski projektant ogrodów, entomolog i pisarz – wykreował pojęcie „trzeciego krajobrazu”, definiując w ten sposób enklawy miejskiej bioróżnorodności, nieograniczane warunkami uprawy wspomaganej środkami chemicznymi i mechanicznymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Podróż do wnętrza ziemi po ciepło dla mieszkańców

Konin inwestuje w ekologiczne źródła energii. Do spalarni odpadów komunalnych oraz kotłów na biomasę niedługo dołączy ciepłownia geotermalna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wielka metamorfoza Teatru Wybrzeże w Gdańsku

Wygodne fotele, lepsza widoczność, wymieniona scena obrotowa, nowe oświetlenie sceniczne – to tylko niektóre zmiany w budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże, które czekają na widzów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Uwarunkowania i ograniczenia pełnienia funkcji sekretarza

Pełnienie funkcji sekretarza w JST zostało przez ustawodawcę objęte wyższymi standardami w zakresie wymagań wobec kandydatów, ale także sporymi ograniczeniami. Dlatego warto przyjrzeć się wybranym aspektom mającym istotne znaczenie nie tylko w procesie zatrudniania na stanowisku sekretarza, ale przede wszystkim w trakcie pełnienia tej funkcji.

Zaloguj się i czytaj więcej

TK o niekonstytucyjności różnicowania stawek podatku od nieruchomości dla garaży

Trybunał konstytucyjny orzekł że, niezgodne z Konstytucją RP są przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dające możliwość różnicowania stawki podatku od nieruchomości za garaż – w zależności od tego czy jest on odrębną własnością. Ustawodawca ma czas do końca przyszłego roku na wprowadzenie zmian w tym zakresie. Trybunał krytycznie ocenił również uchwałę NSA, które wykładnia jest powszechnie stosowana.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opłata za mieszkanie chronione

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych powinna umożliwić bezpośrednie lub pośrednie odczytanie z niej kwoty, jaką uczestnik ma uiścić za pobyt w takim ośrodku lub mieszkaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nabycie lokalu komunalnego

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo ich nabycia przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Zasada ta nie powinna być modyfikowana w inny niż dopuszczony w ustawie sposób.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Rulka*

Wpływ wyborów parlamentarnych na skład organów samorządowych

Kilkudziesięciu samorządowców uzyskało właśnie mandat posła lub senatora. Oznacza to przetasowania w organach władzy w samorządach, gdzie pełnili mandat. Wyjaśniamy, co i dlaczego zadziało się (bądź dopiero się wydarzy) w zakresie uzupełnienia mandatów w JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Modelowanie danych w służbie zamówień publicznych

BIM stosować można na każdym etapie procesu budowlanego, ostatnio zyskuje on również na popularności w zamówieniach publicznych. Uwzględniając polski rynek zamówień cel jego stosowania należy sprowadzić do dwóch kwestii: dotrzymania budżetu i terminowej realizacji inwestycji. Zamawiający posiadający wystarczającą wiedzę lub wsparcie niezbędne do rozpoczęcia inwestycji realizowanej w oparciu o tę metodykę powinien zacząć od opracowania kompletnej dokumentacji spójnej z procedurami obowiązującymi w organizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Kobyliński*

Zapłata za roboty dodatkowe w oparciu o konstrukcję bezpodstawnego wzbogacenia

Spółki komunalne realizujące roboty budowlane muszą pamiętać, że nawet jeśli zamawiający nie jest skłonny do podpisania aneksu do umowy na tzw. roboty dodatkowe, to mogą one wystąpić z roszczeniem o zapłatę za takie roboty w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem inwestora. O instytucji bezpodstawnego wzbogacenia powinni pamiętać też zamawiający, aby uwzględnić to w negocjacjach z wykonawcą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powiat nie udzieli wsparcia finansowego

Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych może być udzielona z budżetu gminy, a nie z budżetu powiatu. Żaden organ powiatu nie może też decydować o tym, czy cel publiczny, któremu ma służyć dotacja, jest związany z zadaniem gminy, jako że ocena tego należy do gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wykup niezgodny z harmonogramem

Uwzględnienie w wieloletniej prognozie finansowej wykupu obligacji niezgodnych z harmonogramem może spowodować, że samorząd nie spełni wskaźnika obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok bazowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane