Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 20/1390 - października 7, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Złote lejce

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządowiec Roku 2023

Po wielu latach jego starań, wbrew wielu przeciwnościom, wbrew brakowi pieniędzy i dobrej woli polityków, Świnoujściu udało się połączyć z Polską normalnym połączeniem drogowym. Jako inwestor miasto wydało na tę inwestycję niemal miliard złotych, w tym 800 milionów pozyskanych z funduszy europejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Niezależność od środowiska politycznego daje mi wolność

Największym moim przeciwnikiem jest lewica, z której się wywodzę i której przez wiele lat byłem członkiem. Ale przyszedł moment, kiedy uznałem, że to nie ma sensu. Pojawili się nowi, młodzi ludzie, którym poprzewracało się w głowach, że mogą wszystko, bo też są z lewicy. Dzisiaj współpracuję z Platformą Obywatelską, współpracuję z PiS-em i z grupami niezależnymi – mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Red. Śląski Związek Gmin i Powiatów

W dialogu z mieszkańcami

Bez włączenia obywateli w proces rozwoju miasta idea smart city jest bezzasadna. Przedstawiamy dobre praktyki w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Niebieski Ład wart 389 mld euro

Trwają przygotowania do europejskiego Niebieskiego Ładu, czyli kompleksowej strategii wodnej, niezbędnej w obliczu powiększających się kłopotów z wodą. Związek Miast Polskich dołączył do Komitetu ds. Wody, który chce przygotować i przedstawić rozwiązania legislacyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Telesiński*

Lubuskie przejmuje prezydencję w OPOS

15 września w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli odbyło się spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Przy tej okazji Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) oficjalnie przejęło prezydencję OPOS od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST).

Zaloguj się i czytaj więcej

Głośne „nie” dla wysiedleń pod linie kolejowe

Trzeba powstrzymać plany budowy torowisk, które przecinałyby miasta, doprowadziły do wysiedleń i spowodowały straty przyrodnicze. Tak można podsumować głosy, które padły podczas spotkania poświęconego inwestycjom związanym z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Otwock tworzy efektywny system energetyczny

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej zrealizuje przebudowę i wymianę sieci ciepłowniczej. Modernizacja systemu ma zwiększyć jego efektywność oraz poprawić jakość powietrza w mieście.

Zaloguj się i czytaj więcej

NIK: Fundusze sołeckie trzeba usprawnić

Fundusze sołeckie stały się w ostatnich latach bodźcem dużych przeobrażeń dla mieszkańców wsi. Potwierdza to kontrola NIK: efektywnie wykorzystywano środki wyodrębnione w budżetach gmin, choć nie ustrzeżono się błędów. Niestety, bez zmiany ustawy dalszy rozwój funduszy stoi pod znakiem zapytania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Prowadzenie gospodarki finansowej JST w perspektywie 2021–2027. Prowadzenie gospodarki finansowej JST w perspektywie 2021–2027

Jesień to czas intensywnych prac planistycznych, gdyż rozpoczęła się procedura planistyczna wartości dochodowych. To właśnie w oparciu o łańcuch strumieni dochodów i ich strukturę, analizowane są możliwości finansowania bieżących wydatków JST, szacowana wysokość nadwyżki operacyjnej, określanie zdolności do inwestowania i kalkulowanie zdolności kredytowej. Tymczasem w Rządowym Centrum Legislacji procedowane są regulacje, które mogą przyczynić się do zmiany struktury projektowanych na rok 2024 dochodów JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uprzywilejowanie inwestycji strategicznych

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma usprawnić wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie i realizację inwestycji, w szczególności liniowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zawiadomienie o pozbawieniu prawa

Określono terminy i wzory zawiadomień w sprawach związanych z przekazywaniem informacji o pozbawieniu lub wycofaniu pozbawienia prawa wybierania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Zwrot kosztów opieki nad zwierzętami

W przepisach ustawy o ochronie zwierząt nie ma podstawy prawnej do rozstrzygania decyzją administracyjną o obciążaniu dotychczasowego właściciela zwierząt kosztami transportu, utrzymania i leczenia zwierząt, które zostały poniesione przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wskazane w art. 7 ust. 1. Podmiotom tym zwierzęta mogą zostać przekazane jedynie nieodpłatnie (art. 7 ust. 1c). NSA wyjaśnił jednak, że zwrotu kosztów w takim przypadku można domagać się na drodze cywilnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czynsz najmu lokalu socjalnego

Ustalanie stawki czynszu za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu, znajdującego się w gminnym zasobie mieszkaniowym, nie może być dowolne. Wójt zobowiązany jest do uwzględnienia zarówno reguł ustalonych przez ustawodawcę, jak i określonych przez radę gminy w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Paweł Grzybowski*

Wysokość podatku od nieruchomości mieszkalnych wynajmowanych długoterminowo

Samorządowcy mają problemy z ustaleniem wysokości podatku w przypadku nieruchomości mieszkalnych będących jednocześnie przedmiotem prowadzonych działalności gospodarczych – są wynajmowane przez profesjonalnych przedsiębiorców. Niejednolite w tym zakresie jest również orzecznictwo. Czy rozbieżności interpretacyjne ostatecznie rozwiał niedawny wyrok NSA z 12 lipca 2023 r., o sygn. III FSK 250/23, przewidujący opodatkowanie wynajmowanego budynku/lokalu mieszkalnego według niższej stawki?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Dutkiewicz*

Ochrona danych osobowych w lokalu wyborczym

15 października 2023 r. zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne. Za ich organizację odpowiadają również samorządy, które zobowiązane są zapewnić możliwość oddawania głosów w lokalach wyborczych oraz zadbać o prawidłowość całego procesu. Z tym wiąże się kwestia przetwarzania danych osobowych wyborców, dlatego jednym z kluczowych zadań jest zadbanie, aby odbywało się to zgodnie z przepisami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Różnice w stawkach opłat za wywóz szamb

Rady gmin mogą swobodnie określać górne stawki opłat za wywóz szamb z prywatnych nieruchomości. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że efektem są znaczne rozbieżności cen. Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi poinformowało, że zarówno górne stawki opłat, jak również częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości, rada gminy powinna ustalać racjonalnie, biorąc pod uwagę m.in. lokalne uwarunkowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Wymogi uchwały dotyczącej dotacji

Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, jest zadaniem własnym JST. Rada gminy w formie uchwały ustala, komu może być udzielona dotacja, jakie czynności ma wykonać podmiot ubiegający się o nią, a także na jakie zadania może być udzielona. Zasady udzielania dotacji obejmują także postępowanie z wnioskiem, dokumenty wymagane do rozpoznania go oraz forma jego załatwienia. Zbyt rozbudowane lub niedookreślone postanowienia uchwały mogą dyskwalifikować ją z obrotu prawnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane