Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 18/1388 - września 9, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król

La KWRiST est mort, vive la KWRiST!

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Problemy samorządów z niejasnymi przepisami

Kłopoty samorządów omawia Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawozdaniu za 2022 rok. Opisom towarzyszą konkretne propozycje zmian przepisów, aby usprawnić wykonywanie zadań publicznych i bardziej efektywnie wykorzystywać środki budżetowe. Warto, żeby nie tylko parlamentarzyści i rząd, ale też organizacje samorządowe przyjrzały się tym postulatom, ponieważ zebrany materiał jest ważną wskazówką w zakresie koniecznych działań legislacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Prace w KWRiST to wiosłowanie bez sterowania

Uczestnicząc jako gość w wielu posiedzeniach Komisji Wspólnej miałem wrażenie, że to maszynka do rutynowego opiniowania gotowych propozycji, która nie ma realnego wpływu na kierunek, w jakim podążają sprawy samorządowe – mówi Remigiusz Górniak, wiceprezes Związku Samorządów Polskich i wiceburmistrz Sulejówka. – Jako nowy członek komisji jesteśmy otwarci i zdeterminowani, aby siąść do stołu i rozpocząć proces niezbędnych zmian. Dla dobra samorządu i mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Laptopy trafią do szkół

We wrześniu komputery dotrą do ponad 290 tys. uczniów z 50 regionów, w których rozstrzygnięto przetargi. Z kolei w październiku wystartuje program „Laptop dla nauczyciela”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dramatyczny brak nauczycieli

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego w całej Polsce było od 24 do 28 tysięcy wakatów nauczycielskich – alarmuje Związek Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Filipek

Czy wójtowie i radni stracą mieszkania komunalne?

Dużo zamieszania wprowadził ustawodawca wpisując do ustawy o samorządzie gminnym art. 24fa, mający, jak podano w uzasadnieniu, przeciwdziałać nadużyciom związanym z wykorzystywaniem pełnionych funkcji publicznych do uprzywilejowanego dostępu do zasobów mieszkalnictwa komunalnego oraz z budownictwa społecznego. Czy przepis dotyczy też samorządowców, którzy już są najemcami lokali z zasobu gminy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Jak wygrać wybory?

Rozmowa z dr. Sergiuszem Trzeciakiem, autorem książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0”, specjalistą ds. marketingu politycznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Sztop-Rutkowska*

Rozmowy z mieszkańcami na odległość

Co zrobić, aby skutecznie wykorzystać nowe technologie w samorządach? Jak wybrać dobrą platformę do konsultacji? Jak sprawić, żeby była żyjącym, wirtualnym miejscem konstruktywnych dyskusji i stała się rzeczywiście pomocna dla samorządowców w podejmowaniu decyzji?

Zaloguj się i czytaj więcej

Red. Śląski Związek Gmin i Powiatów

Miasta grają w zielone

Myślenie o miastach „w kolorze zielonym” do niedawna uznawane było za mało istotne, a znaczenie działań zmierzających do poprawy jakości środowiska oraz powietrza, ochrony miejskiej przyrody, dbałości o rozwiązania urbanistyczne, których celem jest odbetonowanie przestrzeni publicznych, umniejszano do ich „upiększania”. Narracja o konieczności i wyzwaniach, przed którymi stają i którym chcą sprostać nasze miasta, w końcu zyskuje realny wydźwięk w przestrzeni medialnej, a także aprobatę większości mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Prowadzenie gospodarki finansowej w perspektywie 2021–2027. Część II.

W pierwszej części artykułu (nr 16/2023 „Wspólnoty) wyjaśnione zostały definicje, które pojawią się przy realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Teraz opisujemy, na co zwrócić uwagę w praktyce planowania projektów, w których dojdzie do wydatkowania pieniędzy pochodzących zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Legat*, Edyta Wielańczyk-Grzelak**

Reforma planistyczna bolączką samorządów i inwestorów

Gdy nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, wielka reforma planistyczna stanie się faktem i wymusi dostosowanie się do nowych zasad zarówno samorządy, jak i inwestorów. Większość przepisów wejdzie w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia ustawy. Tylko niektóre mają dłuższe vacatio legis.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Wybieramy radę seniorów

Rady seniorów mogą być ważnymi organami pomocniczymi władz samorządowych. Na jakich zasadach należy dokonywać wyboru ich członków?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wolnoć Tomku nad jeziorem

Właściciele terenów przylegających do wód publicznych nie respektują zakazu grodzenia dostępu do linii brzegowej, a Wody Polskie nieskutecznie ten zakaz egzekwują. Co więcej, Wody nie mają nawet pełnej informacji o liczbie jezior w Polsce oraz wiedzy na temat tego, do ilu z nich wykonują uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rewolucja ciepłownicza w Szydłowcu

Miasto odważnie stawia na niezależność energetyczną i nowe technologie. Zmodernizowano już system ciepłowniczy i utworzono klaster energetyczny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

11 miliardów dla Dolnego Śląska

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska to niemal 11 mld zł, które w najbliższych latach mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju całego regionu. Z tego 2,6 miliarda trafi do subregionu wałbrzyskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego rozwojowi obszarów pokopalnianych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rekord goni rekord

Zarząd katowickiego portu lotniczego nie ma wątpliwości, że przed lotniskiem rysuje się świetlana przyszłość, a Pyrzowice stają coraz popularniejsze wśród pasażerów. – W przewozach pasażerskich rok 2023 będzie bez wątpienia najlepszym w historii Katowice Airport – przekonuje Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Lotnisko jest oczkiem w głowie samorządu województwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków nagrodzony za planowanie przestrzenne

Miasto otrzymało wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez ministra rozwoju i technologii za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ruszyła budowa pierwszego w Lublinie osiedla z mieszkaniami na wynajem

388 mieszkań powstanie na terenach dawnej cukrowni. Inwestycja ma dać początek rozwojowi profesjonalnego rynku najmu w tym mieście i znacząco wpłynąć na rewitalizację poprzemysłowych terenów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Bicka*

Godziny nadliczbowe

Przepisy określające pracę w godzinach nadliczbowych przewidziane dla pracowników samorządowych różnią się od tych określonych w kodeksie pracy. Z jednej strony pracodawca samorządowy ma większą możliwość polecenia pracy w takich godzinach, z drugiej pracownicy nie otrzymają za nią dodatkowego – poza zwykłym – wynagrodzenia. Wyjaśniamy różnice między przepisami obu ustaw i ich stosowanie w praktyce, także wobec pracowników zatrudnionych na niepełny etat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Zaglądanie do akt sprawy

Zaloguj się i czytaj więcej

Kto pokieruje gminą w trakcie tymczasowego aresztowania wójta?

W gminie w poprzedniej kadencji wójt powołał swego zastępcę i ten przejął jego obowiązki w czasie tymczasowego aresztowania. W 2018 roku aresztowany wójt znów wygrał wybory, jednak nie złożył ślubowania, w związku z tym jego zadania i kompetencje przejęła osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Aresztowany nie zgodził się z takim biegiem spraw – jego zdaniem gminą nadal powinien kierować jego zastępca z poprzedniej kadencji. Sprawa trafiła do NSA.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opłata za wychowanie przedszkolne

Waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dokonuje się od 1 września roku kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji. Dlatego uchwała rady miasta regulująca te kwestie powinna obowiązywać również od tej daty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wynagrodzenie za usługi gminne

Istotą opłaty komunalnej jest skorelowanie jej z daną usługą gminną i wartością oferowanej usługi. Powinna ona mieć charakter wynagrodzenia (ceny) za usługę świadczoną przez gminę lub za korzystanie z urządzeń czy obiektów będących jej własnością.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Gminne przepisy porządkowe

Organy gminy zostały przez ustawodawcę wyposażone w kompetencję do ustanawiania przepisów obowiązujących tylko na terenie danej gminy. JST korzystają ze swoich uprawnień, ale nie zawsze prawidłowo.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Podział nieruchomości służący realizacji roszczeń do jej części

W kolejnych punktach art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazane są wyjątki od ogólnych zasad podziału nieruchomości. Podczas ich stosowania niezbędna jest jednak precyzyjna interpretacja zawartych w nim treści. Omawiamy wątpliwości związane z art. 95 pkt 4, na które wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Kran*

Skutki rewolucyjnego wyroku TK o budowlach

Trybunał Konstytucyjny uznał definicję budowli zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodną z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP (wyrok z 4 lipca 2023 r., sygn. SK 14/21). Ustawodawca ma 18 miesięcy na zmianę przepisów. Do tego czasu zastosowanie mają aktualne zasady opodatkowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Pełne odliczenie VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie możliwości pełnego odliczenia VAT od wydatków na gminne wodociągi i kanalizacje. Jest on bardzo ważny dla samorządów, które realizują lub realizowały w ostatnich latach inwestycje typu oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, nowa nitka kanalizacji czy wodociągu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

W ostatniej, dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych ustawodawca wprowadził obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. Pomimo pozornej prostoty regulacji zamawiający maja sporo wątpliwości, jak w praktyce powinien wyglądać ten proces. Przedstawiamy najważniejsze wskazówki Urzędu Zamówień Publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przekazanie zadań do związku

Prawa i obowiązki gmin będących członkami związku międzygminnego, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na niego z dniem ogłoszenia statutu. W tym momencie gminy tracą swoje uprawnienia i obowiązki związane z wykonaniem przekazanego zadania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Głosowanie we własnej sprawie

Udział radnego w głosowaniu nad uchwałą dotyczącą jego interesu prawnego stanowi istotne naruszenie prawa. Kwestii tej nie można oceniać w kontekście wyniku głosowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gmina nie zapłaci za pożar śmietniska

Do Sejmu trafił przygotowany przez posłów KO projekt nowelizacji prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Dotyczy on wprowadzenia zabezpieczeń przed przenoszeniem na gminy kosztów akcji ratowniczych i gaśniczych i usuwania ich skutków na składowiskach odpadów z powodu pożarów wywołanych zarówno samoistnym zapaleniem, jak i działaniem osób trzecich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane