Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 13/1383 - czerwca 30, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

O relacjach rząd – samorząd według Fundacji Batorego

Zaloguj się i czytaj więcej

Antoni J. Jeżowski

Wakacje w oświacie nie będą spokojne

Zbliżający się nowy rok szkolny niesie zapowiedzi istotnych zmian. Omawiamy to, co czeka szkoły i ich organy prowadzące w związku trwającymi w Sejmie pracami nad nowelizacjami ustaw, w ministerstwie – pracami nad nowymi rozporządzeniami. Warto też spojrzeć na jeden z wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wskazał nowe odczytanie przepisu o zastępstwie za nieobecnego dyrektora szkoły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Samorządy są w stanie produkować tańszą energię

– Prąd wytwarzany przez nasz zakład jest atrakcyjny cenowo, dlatego pracujemy nad poszerzeniem możliwości produkowania go na własne potrzeby. Samodzielnie jesteśmy w stanie pokryć już około 25 proc. zapotrzebowania jednostek miejskich na energię elektryczną – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominika Plewa*, dr Maciej Kiełbowski**

Nadchodzą istotne zmiany w postępowaniach administracyjnych

Minister Rozwoju i Technologii opublikował 13 kwietnia 2023 roku projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszania środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewidziano nowelizację m.in. kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt jest w fazie opiniowania i konsultacji społecznych, jednak z uwagi na ilość proponowanych zmian warto zwrócić już teraz uwagę, jakie nowe instytucje lub modyfikacje istniejących może on wprowadzić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gminy nie mają pieniędzy na usuwanie niebezpiecznych odpadów

Każdego roku na terenie Polski ujawniane są dzikie wysypiska odpadów łatwopalnych, toksycznych, rakotwórczych, mających właściwości wybuchowe lub żrące. Powinny być one niezwłocznie usuwane. Tyle że obowiązek ten spada często na gminy – niemające ani zasobów, ani pieniędzy na takie działania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ciepłownia w Żywcu stawia na OZE

28,5 mln zł dotacji oraz taka sama kwota pożyczki z NFOŚiGW trafi do spółki EKOTERM w Żywcu na przebudowę instalacji wytwórczych. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój kogeneracji gazowej i energii odnawialnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Tomaszewska

Stypendia sportowe wypłacane przez organ samorządowy

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (art. 31 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, DzU z 2022 r. poz. 1599). Wyjaśniamy zasady i obowiązki z tym związane w zakresie składek ZUS, zwolnień od podatku i rozliczeń podatkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

Z mocy art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gminie przysługuje niekwestionowane władztwo planistyczne, realizowane w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym rada gminy ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu. To władztwo można również określić jako przyznaną przepisami prawa możność określania przez JST warunków zagospodarowania przestrzeni. Nie oznacza jednak całkowitej autonomii gminy w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Godziny otwarcia kąpieliska

Organ stanowiący gminy posiada kompetencje do określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Nie ma jednak uprawnienia do określania godzin sezonu kąpielowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małżonek może mieć mieszkanie

Wymóg nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości dotyczy wyłącznie osoby składającej wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Nie dotyczy on jednak wszystkich członków gospodarstwa domowego, w tym małżonka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Zygmunt

Autokontrola skarg na uchwałę organu stanowiącego

Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego mogą podlegać zaskarżeniu czy to przez uprawnione organy, czy przez osoby posiadające w tym interes prawny. Zasadne wydaje się pytanie czy organ stanowiący JST, dostrzegając zasadność skargi, może skorzystać z prawa autokontroli przewidzianego w art. 54 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Aport PSZOK do spółki a VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację dotyczącą podatkowego traktowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez gminę do Spółki. Dokument ten zawiera interesującą analizę transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP), która to podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Mendyk

10 błędów w wydatkowaniu i weryfikowaniu funduszu sołeckiego

Zebranie wiejskie, w trybie ustawy o funduszu sołeckim, wybiera przedsięwzięcia do realizacji. Wydaje się, że ustawa o funduszu sołeckim jest prosta, liczy tylko 13 artykułów. Problem w tym, że to właśnie jej zwięzłość budzi wątpliwości. Dlatego sądy i RIO starają się ułatwić interpretację przepisów. Opinie potrafią jednak różnić się w zależności od województw. Przedstawiamy 10 najczęściej popełnianych błędów w sposobach wydatkowania i weryfikowania funduszu sołeckiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane