Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/1382 - czerwca 17, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Rachunek kosztów bieżących

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Wojnar*

Recentralizacja w białych rękawiczkach

Pełzająca recentralizacja finansów i zadań lokalnych przeprowadzana jest subtelnie, stopniowo, w białych rękawiczkach, ale za to bardzo skutecznie. Władze rządowe zagarniają coraz więcej zasobów i kompetencji uzależniając gminy się od „kroplówki” z budżetu państwa. Pozornie samorządy nie tracą w tym procesie istotnych zadań publicznych, nie dochodzi do drastycznego obniżenia poziomu dochodów, ale coraz mniej decyzji pozostaje w ich rękach. Proces ten dokumentuje pierwsza edycja Indeksu Samorządności Fundacji im. Stefana Batorego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Będziemy wywierać presję na rząd

O stanowiskach podjętych na Zgromadzeniu Ogólnym ZPP w Karpaczu, ale także o trudnej sytuacji powiatów po 25 latach od ich utworzenia, mówi Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta bielski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Rewolucja energetyczna

Rozwiązywaniu problemów z projektowaniem i finansowaniem wartych setki milionów złotych inwestycji w ciepłownictwie poświęcona była – zorganizowana pod koniec maja w Olsztynie – konferencja „Modernizacja ciepłownictwa w kierunku efektywności ekonomicznej i osiągania celów ekologicznych”. Prezentujemy dobre praktyki, które zostały wtedy zaprezentowane, wraz z poradami ekspertów w zakresie montażu finansowego przedsięwzięć oraz najnowszych rozwiązań technologicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Od Michelin do nowoczesnej spalarni

Kiedy 12 lat temu francuski koncern ogłosił, że zakręci kurek z ciepłem dla miasta, na władze Olsztyna padł blady strach. Miasto stanęło przed gigantycznym zadaniem budowy ogromnego zakładu, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom. Dziś znajduje się już na końcu długiej, najeżonej rafami drogi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Mateusz Górski

Rewolucja ciepłownicza staje się faktem

Wdrożenie globalnego programu termomodernizacji przyniosłoby docelowo kolosalne oszczędności. W takich krajach jak Polska możliwe jest zredukowanie zapotrzebowania na ciepło aż o 50 proc. – mówi Konrad Nowak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Ekologiczne spalanie

Wielkie, robi wrażenie – dało się słyszeć, gdy grupa uczestników wizyty studyjnej dotarła na plac budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie. A na budowie wre – uruchomienie ITPO zaplanowano na czwarty kwartał tego roku. Uczestnicy olsztyńskiej konferencji wizytowali też pobliski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Dostarczenie RDF odpowiedniej jakości to niełatwe zadanie

Są gminy potrafiące dostarczyć nam do 60 proc. odpadów zebranych selektywnie, ale są takie, gdzie ten wskaźnik wynosi 7–10 proc. RDF, tak jak nasze zwyczaje zakupowe, też się zmienia. Staje się coraz bardziej kaloryczny. Obecnie jesteśmy w stanie wyprodukować RDF na poziomie aż 17–19 MJ na kg. To rodzi problemy z jego zagospodarowaniem – mówi Mariusz Rychcik, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w Olsztynie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

W kierunku zielonej energii

W kolejnej perspektywie unijnej Płońsk będzie starał się o środki na realizację inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i ciepłownictwem, w tym na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni i RIPOK-u. Ciężko zliczyć, który to już krok wykona miasto w celu ograniczenia emisyjności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Rozwój ciepłownictwa w Siedlcach. Od węgla do ITPOK

Siedlce od lat inwestują w swoje źródła ciepła. Ciepło systemowe dla potrzeb mieszkańców dostarczane jest z ciepłowni węglowo-gazowej oraz kogeneracji opartej o gaz. W najbliższych latach miasto planuje wybudować również instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która pozwoli uporać się z problemem składowania śmieci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Budowa układu kogeneracyjnego w Mońkach

Jakub Jackowski, dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach, przedstawił na olsztyńskiej konferencji drogę do modernizacji ciepłowni na przykładzie niedużego miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Odmowa udostępnienia informacji a tajemnica przedsiębiorstwa

Wyłączeniu jawności – jako tajemnica przedsiębiorstwa – może podlegać kalkulacja ceny, szczegółowe jej elementy składowe. Waloru takiego nie mają natomiast same ceny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Studium i plan na różnych sesjach

Niedopuszczalne jest podjęcie uchwały w sprawie studium i planu miejscowego na sesji rady w tym samym dniu. Takie procedowanie doprowadza do braku dokonania rzeczywistej oceny czy plan miejscowy nie narusza ustaleń studium.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pełny i wyczerpujący statut żłobka

Upoważnienie dla rady gminy do uregulowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem żłobka musi zostać zrealizowane w sposób pełny i wyczerpujący. Pominięcie jednego z obligatoryjnych elementów statutu skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Możliwość podziału działki, dla której ustalono warunki zabudowy

Podział nieruchomości, dokonywany w trybie art. art. 94 ust. 1 pkt 2 ugn, a więc zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy, może zaistnieć tylko, gdy część istniejącej działki ewidencyjnej została objęta tą decyzją. W takim przypadku ocena zgodności proponowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji wz dotyczy zarówno zgodności celu podziału nieruchomości z ustaleniami tej decyzji, jak i zgodności projektowanych linii granicznych z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Uchwała w sprawie wotum zaufania i jej kontrola

Wotum zaufania to stosunkowo młoda instytucja, która jednak doczekała się bogatego orzecznictwa – niestety, niejednolitego. Analizujemy je i podpowiadamy, czy i dlaczego trzeba uzasadnić uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania i kiedy przyjąć uchwałę o nieudzieleniu tego wotum. Wyjaśniamy też kwestie związane z kontrolą uchwały przez wojewodę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Czy wójt może być sędzią we własnej sprawie?

Sytuacja, w której gmina (wnioskodawca; inwestor) jest jedyną stroną postępowania, w sposób naturalny stwarza pole do nadużyć i mogą pojawić się zarzuty braku transparentności. Poddanie kontroli społecznej postępowania administracyjnego uzasadnia dopuszczenie do udziału w nim organizacji społecznej. Taki wniosek płynie z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uchwała musi zawierać zakres finansowania

Rada powiatu jest zobowiązana do wskazania, jakie inwestycje ma zamiar finansować. Musi również wskazać ogólne zasady dotyczące udzielania dotacji przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dla kogo dopłata do ścieków?

Rada nie ma pełnej dowolności w ustalaniu podmiotów, do których kierowane są dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Może jednak spośród ustalonych wcześniej w taryfie grup odbiorców wskazać jedną grupę lub wszystkie i przeznaczyć dla nich dopłatę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wynagrodzenie uzależnione od przekazanych podatków

Postanowienia uzależniające otrzymanie wynagrodzenia od terminowego przekazania podatków na rachunek bankowy gminy pozostają w sprzeczności z prawem. Katalog spraw, w zakresie których ustawodawca upoważnił radę gminy do określenia szczegółowych zasad postępowania, jest zamknięty – można dokonywać regulacji prawnych tylko w takim zakresie, w jakim rada została do tego upoważniona.

Zaloguj się i czytaj więcej

Data spłaty zobowiązań

W przypadku zobowiązań długoterminowych, których spłata wykracza poza rok budżetowy, rada gminy w treści uchwały powinna jednoznacznie wskazać lata spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek, poprzez określenie daty początkowej i końcowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w prawie budowlanym

Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt zmian w prawie budowlanym. Dotyczy on wprowadzenia kolejnych uproszczeń procesu inwestycyjno-budowlanego w celu zmniejszenia obciążeń inwestorów, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz elektronizacji procedur i działalności organów administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radni w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Sejmowa Komisja ds. Petycji wniosła projekt zmian w prawie oświatowym. Dotyczy on umożliwienia członkom organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zasiadanie w komisji konkursowej dokonującej wyboru dyrektora szkoły lub placówki, prowadzonych przez tę JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uproszczenia budowlane dla rolników

Prezydent RP podpisał ustawę z 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym. Przewiduje ona zmiany w prawie budowlanym dotyczące budowy np. silosów zbożowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane