Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 11/1381 - czerwca 3, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Samorządowy program wyborczy PiS

Zaloguj się i czytaj więcej

dr hab. Dawid Sześciło*

Indeks Samorządności. Centralizacja kroczy coraz śmielej

Nie ma obszaru, w którym siła i samodzielność polskiego samorządu lokalnego nie osłabiłyby się od 2014 roku. Pogorszyła się nie tylko kondycja finansowa i autonomia zadaniowa, ale także wpływ JST na politykę władz centralnych oraz środowisko prawno-ustrojowe. To wszystko dokumentuje pierwsza edycja Indeksu Samorządności Fundacji im. Stefana Batorego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Wójtowie w Warszawie

Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący ZGW RP, przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności związku. Istotną częścią Zgromadzenia Ogólnego były też debaty z udziałem minister Anny Moskwy i wiceministra Sebastiana Skuzy.

Zaloguj się i czytaj więcej

10 miliardów to za mało

Pięć ogólnopolskich organizacji samorządowych zaproponowało kompromisowe rozwiązanie dotyczące podziału 10 mld zł, które mają być przekazane jako częściowa rekompensata ubytku w dochodach z PIT w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu. Wnioskują też o zwiększenie kwoty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pstryczek od rządu, czyli nasz drogi prąd

Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich kontynuują kampanię informacyjną rozpoczętą spotem „Nasze drogie ciepło”. Teraz pokazały dwa nowe: „Pstryczek od rządu, czyli nasz drogi prąd” oraz „Pstryczek od rządu i po kasie”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Sołtys musi czuć się gospodarzem w swojej wsi

Powinien samodzielnie dysponować pieniędzmi, aby zapewnić bieżące funkcjonowanie sołectwa, by mógł kupić paliwo do kosiarki, jakąś zieleń, niezbędne rzeczy. Może organizować imprezy, spotkania i wydarzenia sportowe służące integracji. Oczywiście, większe przedsięwzięcia realizuje gmina, ale sołtysi aktywnie uczestniczą w planowaniu tych zadań – mówi Dariusz Strugała, burmistrz Jaraczewa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Opłaty śmieciowe są zmorą gmin

Przewlekłe egzekwowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, nieprawidłowo i nieskutecznie prowadzone postępowania wobec osób zalegających z opłatami, niekompletne informacje o liczbie właścicieli nieruchomości – kontrolerzy NIK w kilku gminach aż złapali się za głowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maksymilian Galon, Michał Dulak

Szybka ścieżka

Design Sprint może być skuteczną metodą rozwiązywania złożonych problemów w samorządzie. Przedstawiamy przykład z Niepołomic.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Wilk*

Raport o stanie JST i wotum zaufania

Czerwiec to czas wyzwań związanych z instytucją raportu o stanie JST. Dobiegająca końca samorządowa jest pierwszą, w której co roku organ wykonawczy przedstawia taki raport. Debatują nad nim radni oraz mieszkańcy. Uwieńczeniem jest głosowanie przez radnych nad wotum zaufania dla organu wykonawczego. Właśnie ten aspekt jest powodem sporów, znajdujących czasem zakończenie w sądzie. Co wynika z rozstrzygnięć?

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Wypowiedzenie umowy quoad usum

Członkowie niektórych wspólnot mieszkaniowych mogą być zaskoczeni informacją, że od lat są stronami quoad usum, czyli umowy o czasowym podziale nieruchomości do korzystania. Przewiduje ona, że wszyscy, bądź niektórzy, współwłaściciele mieszkań będą uprawnieni do korzystania, z wyłączeniem innych współwłaścicieli, z określonych części nieruchomości wspólnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Majowe posiedzenie Komitetu Regionów

Na 155. posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów samorządowcy dyskutowali o przyszłości polityki spójności, przygotowaniu miast i regionów na sytuacje kryzysowe, bezrobociu, niedoborach wody oraz problemie suszy. Z przemówieniem w wystąpił prezydent Ukrainy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dotacje unijne na transport i OZE

Samorząd województwa łódzkiego środki przewidziane w swoim programie regionalnym planuje przeznaczyć między innymi na projekty służące transformacji energetycznej, na transport zbiorowy i rewitalizację miast.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Transport – kosztowny, ale przez mieszkańców oczekiwany

W mniejszych miastach warto organizować komunikację bezpłatną. Należy jednak precyzyjnie wyważyć oczekiwania społeczne i możliwości budżetu. Takie konkluzje popłynęły z konferencji „Porozmawiajmy o samorządzie”, zorganizowanej 18 maja w podwarszawskim Pruszkowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lubuskie: Odrze znów grozi katastrofa

– Dziękuję uczestnikom Marszu dla Odry za waszą determinację – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak w Cigacicach podczas panelu „Żywa Odra”. Samorządowcy zapowiadają, że nie pozwolą zamieść groźby katastrofy pod dywan.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków: zielone torowisko tramwajowe do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprezentował plany zagospodarowania zieleni wokół nowej linii – odporne na miejskie warunki nasadzenia, zielone torowisko oraz przystanki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Wodorowa transformacja Sanoka

Hydro Sanok to pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa. Jej zadaniem jest całkowita transformacja systemu energetycznego miasta z udziałem OZE i odnawialnego wodoru. Projekt obejmuje budowę własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej – farm fotowoltaicznych, magazynu energii i ciepła, instalacji do elektrolizy wodoru, stacji tankowania wodoru i szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wołomin: dron pomaga ujawniać składowiska niebezpiecznych odpadów

Na terenie jednej z prywatnych firm zauważono setki pojemników typu mauzer. Odkrycia dokonała straż miejska, która patroluje teren gminy z użyciem drona.

Zaloguj się i czytaj więcej

Koszalin: to będzie jeden z najładniejszych dworców w Polsce

Ma być supernowoczesny, komfortowy i ekologiczny. Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Tomaszewska

Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński po zmianach. Przepisy przejściowe

Weszły w życie przepisy wprowadzające zasadę work-life balance. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła zmiany między innymi w urlopach rodzicielskich i zasiłkach macierzyńskich. Co jednak z pracownikami przebywającymi na takich urlopach i zasiłkach w momencie wejścia w życie zmiany? Wyjaśniamy, czy również oni skorzystają z nowych uprawnień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

RODO po pięciu latach

Zaloguj się i czytaj więcej

Burmistrz oskarżył dziennikarza o zniesławienie

Dziennikarz stanął w obronie interesu społecznego i zajął się ważnym tematem niewykreowanym przez niego, a przez burmistrza, który łączył stanowisko publiczne i prywatne, co prowadziło do konfliktu interesów. Taka sytuacja wymagała kontroli w kontekście jawności życia publicznego. Dlatego Sąd Najwyższy uniewinnił dziennikarza oskarżonego o zniesławienie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kryterium przydziału mieszkania socjalnego

Organ uchwałodawczy może określić kryteria wyboru osób, którym przysługiwać będzie pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy. Powinny one jednak ograniczać się do oceny wysokości dochodu gospodarstwa domowego i warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zgoda na służebność przesyłu

Rada miejska jest upoważniona wyłącznie do wyrażenia zgody na czynność wójta, jaką jest obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym wskazanych nieruchomości. Wyrażając zgodę zobligowana jest wskazać konkretną nieruchomość, której zgoda dotyczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Grupy VAT w praktyce samorządowej

W Polsce funkcjonuje instytucja grup VAT, wprowadzona nowelizacją ustawy z 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas samorządy z niej nie korzystają, choć mogłoby to być istotne ułatwienie organizacyjne, jak i przynieść korzyści podatkowe. Możliwe, że podejście to zmieni się po niedawnej pozytywnej interpretacji fiskusa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czym skutkuje brak opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym

Wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej oraz stawki opłaty, a także inne zagadnienia dotyczące obowiązku wniesienia opłaty skarbowej zostały uregulowane w ustawie z 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Przepisy wydają się czytelne, jednak orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje na wątpliwości w ich stosowaniu. Jedna z nich dotyczy braku opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Izabela Banasiak*

Upływ terminu zbycia działki rolnej

Wyjaśniamy, jak powinien procedować organ po upływie terminu zbycia działki rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Zemła*

Kontener jako tymczasowy obiekt budowlany

Analiza przepisów prawa budowlanego skłania do wniosku, że kontener (morski, magazynowy) może zostać zakwalifikowany jako tymczasowy obiekt budowlany albo w ogóle nie będzie podlegać przepisom prawa budowlanego. W zależności od przyjętego poglądu, na inwestorze może ciążyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Trybunał Konstytucyjny o wpisaniu nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków

Po rozpoznaniu pytania prawnego NSA Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia jej jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydent proponuje uregulowanie stanu prawnego dróg

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Ma on na celu ułatwienie nabywania przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi spełniającymi warunki określone w projekcie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane