Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 7/1377 - kwietnia 8, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król

Koszty wojny

Zaloguj się i czytaj więcej

Bez procentów, bez promili

Od ponad pięciu lat samorządy mają możliwość wprowadzania nocnej prohibicji na mocy znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Takie przepisy uchwaliło ok. 200 gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szybciej na wolne miejsce

O miejsce parkingowe w centrum miasta nie jest łatwo. Pomóc mają czujniki, które wskażą kierowcom wolny plac.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Wilk*

Nowelizacja kodeksu wyborczego z perspektywy samorządów

31 marca 2023 r. w życie weszła większość przepisów nowelizacji kodeksu wyborczego, czyli ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (DzU 2023 poz. 497). Nowela wprowadziła istotne zmiany – także z perspektywy samorządowców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Głosy pełne wątpliwości

Zmiany z kodeksie wyborczym budzą zastrzeżenia samorządowców, ekspertów i samych wyborców. Przedstawiamy opinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Najpierw był strach, dziś jest duma z farmy wiatrowej

– Inwestor jest uczciwy wobec mieszkańców. Przeznaczył dla sołectw sąsiadujących z farmą ponad 3 mln zł na inwestycje celu publicznego. W nieruchomościach znajdujących się w odległości mniejszej niż 750 m każdemu chętnemu wymienił okna na trzyszybowe. I co roku zasila nasz budżet wysokim podatkiem od nieruchomości – mówi Paweł Mikołajewski, burmistrz miasta i gminy Biały Bór.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego na wolności

– Szanowni Państwo, jestem niewinny. Kluczowe znaczenie ma polityczne tło sprawy, rzekome zdarzenie sprzed wielu lat ponownie wybucha przed wyborami – napisał w oświadczeniu Jarosław Górczyński.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aneta Mościcka

Samorządowcy o kosztach energii i rządowym wsparciu

Przedstawiciele JST uważają ustawę o maksymalnej cenie za energię elektryczną dla samorządów za rozwiązanie pożądane, ale spóźnione, niewystarczające, krytykują jego doraźność. Oczekują długofalowych rozwiązań inwestycyjnych i prawnych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, które dawałyby pewność na etapie tworzenia budżetów, bez konieczności rezygnowania z inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Sidor*

Co o nas wie sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to jedna z najistotniejszych technologii naszych czasów, która ma znaczący wpływ na obszary miejskie oraz sposób planowania i świadczenia usług samorządowych. Jest już wykorzystywana przez samorządy, czego przykładem są projekty realizowane przez krakowski magistrat. A co wie o samorządach? Sprawdziliśmy to zadając jej różne pytania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Klimaszewska*

Zarządzanie obiektami publicznymi to zadanie interdyscyplinarne

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania w administracji publicznej jest dbałość o powierzone mienie. Nieruchomości gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz Skarbu Państwa należą to najbardziej wartościowych składników majątku trwałego. Priorytetem staje się więc sprawowanie kompleksowej pieczy nad nimi, a osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Granice wolności słowa w debacie samorządowej

Samorządowcy powinni mieć grubszą skórę – odporność na krytykę, na którą wystawiają się kandydując i obejmując funkcje publiczne. Jednak debata publiczna musi mieć swoje granice i opierać się na faktach, nie zaś jedynie na gwałtownych emocjach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Pełnomocnictwo a głosowanie uchwał

Każdy właściciel lokalu może ustanowić pełnomocnika, który będzie go reprezentował wobec wspólnoty oraz jej zarządu lub zarządcy. Pełnomocnik taki może w szczególności reprezentować mocodawcę na zebraniu wspólnoty oraz oddać w jego imieniu głos na uchwałę. Czy jednak każde pełnomocnictwo rodzajowe będzie upoważniać pełnomocnika do głosowania w imieniu mocodawcy na uchwałę wspólnoty?

Zaloguj się i czytaj więcej

Milionowe długi mieszkaniowe, tymczasem windykacja słaba

Niepłacący lokatorzy to palący problem wspólnot i zarządców mieszkań komunalnych. Zobowiązania czynszowe wynoszą 290 mln zł. Te pieniądze mogłyby być przeznaczone na prace remontowo-budowlane, utrzymanie czystości, systemy monitoringu czy place zabaw dla dzieci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Zachodniopomorskie fundusze UE

Ponad 7 miliardów dostanie samorząd regionu na realizację programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027. Z tych środków samorządy będą mogły finansować termomodernizację, gospodarkę odpadami, budowę placówek oświatowych. Nabory ruszą jeszcze w tym roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Ciepło ucieka

Z marcowego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że gminy nie mają docelowej wizji rynku ciepła, nie dbają o planowanie i rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Nie wypełniają nawet obowiązków wynikających z prawa energetycznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Biogaz grzeje w Krakowie

Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów obejmuje przebudowę instalacji biogazu do zasilania istniejących oraz planowanych modułów kogeneracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Z widokiem na Pomnik Historii

Łódzka Spółka Infrastrukturalna wyłoniła wykonawcę generalnego remontu i przebudowy dawnego domu robotników fabryki włókienniczej Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Julita Łukomska*

System finansowania samorządów do rewizji

Potrzebujemy kompleksowej reformy systemu finansowania JST obejmującej, z jednej strony, wzmocnienie finansowe poprzez zwiększenie dochodów własnych, z drugiej – zawierającej poprawiony system wyrównawczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dostępność cyfrowa stron urzędowych

Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nakłada obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej nie tylko całych stron internetowych i aplikacji mobilnych urzędu, ale również zarządzanych elementów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elektrownie wiatrowe a zagospodarowanie przestrzenne

Nowelizacja nie zmienia podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej stanowiącej, że może być ona lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek sporządzenia planu lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni, a nie, jak dotychczas, całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10h.

Zaloguj się i czytaj więcej

Właściciel działki rozbierze nie swoją nielegalną inwestycję

Adresatami decyzji, o których mowa w art. 52 prawa budowlanego, mogą być: inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, co nie oznacza, że wszystkie te podmioty jednocześnie są adresatami jednej decyzji. Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych przypadkach obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego zostanie nałożony na wszystkie podmioty solidarnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gmina nie zawsze decyduje o przystankach

W przypadku przystanków położonych poza granicami administracyjnymi miast ustawodawca wprowadził procedurę, która nie przewiduje obowiązku uzgadniania zasad korzystania z przystanków z właścicielem lub zarządzającym, a jedynie obowiązek poinformowania właściwej gminy o uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia przewozu i doręczenia rozkładu jazdy. W związku z tym gmina nie może nałożyć na przewoźnika obowiązku uzgodnienia kursowania komunikacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nieodpłatne obciążenie nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych JST ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nawet jeżeli odpłatność jest gospodarczo lub społecznie uzasadniona.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Kocięcka

Jak przetrwać kontrolę w urzędzie i spółce komunalnej. Część II – wizyta NIK

Zarządy spółek komunalnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą być przygotowani na kontrole. Wiele podmiotów może i chce zweryfikować czy środki publiczne wydawane są racjonalnie i efektywnie. W poprzednim numerze „Kuriera Prawnego” opisaliśmy, jakie uprawnienia w tym zakresie mają radni, posłowie i senatorowie. Tym razem przyjrzymy się NIK, która na podstawie ustaw może wykonywać kontrole w JST i spółkach komunalnych z własnej inicjatywy lub na zlecenie innych podmiotów.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

10 najczęstszych błędów przy zmienianiu statutu sołectwa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Temat wydaje się nieskomplikowany, ale w praktyce nastręcza problemów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Kryteria oceny oferty powinny być spójne

W uchwale Rady Ministrów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki zakupowej państwa wskazuje się na potrzebę zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zamówień publicznych jako skutecznego instrumentu wpływania na zmiany w zwyczajach i potrzebach rynkowych. Zamówienia zrównoważone zostały uznane za priorytetowy instrument rozwoju. Należy przez nie rozumieć zamówienia udzielane z uwzględnieniem aspektów środowiskowych lub społecznych przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powstaną branżowe centra umiejętności

Ministerstwo edukacji i nauki przedstawiło projekt zmian ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada utworzenie branżowych centrów umiejętności (BCU), angażujących poszczególne branże w rozwój umiejętności oraz wspierających współpracę między kształceniem zawodowym (w tym na poziomie szkolnictwa wyższego) a biznesem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane