Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 6/1376 - marca 25, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Koszula Dejaniry

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Czekając na pospieszny

Pasażerów w pociągach przybywa, jednak inwestycje w infrastrukturę idą powoli. Zapowiadany od ponad czterech lat program Kolej Plus wciąż pozostaje w fazie projektowej. Niektóre samorządy próbują przywracać połączenia własnymi siłami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Dolnośląski samorząd to przykład skuteczności Bezpartyjnych i Samorządowców

Na Dolnym Śląsku jesteśmy w koalicji z PiS, byliśmy w koalicji z Platformą, PSL-em, z Nowoczesną, współpracowaliśmy również w sejmiku z Lewicą, a w Lubuskiem jesteśmy obecnie w koalicji z Platformą Obywatelską. Koalicje, które zawieramy są pragmatyczne. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi, z którymi będziemy mogli realizować nasz program – mówi Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego

Zaloguj się i czytaj więcej

Zgromadzenie Ogólne ZMP przeciw dyskryminacji miast

Dominującym tematem Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbywało się 8 i 9 marca w Łodzi, były finanse miast. Mówił o tym w sprawozdaniu zarządu prezes ZMP senator Zygmunt Frankiewicz, specjalną prezentację pokazali dyrektor biura ZMP Andrzej Porawski i Jan Maciej Czajkowski, przygotowano też projekt uchwały-apelu Zgromadzenia o niedyskryminowanie miast i ludności miejskiej w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nauka na trudne czasy

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” szukaliśmy odpowiedzi na pytania o polską szkołę. Już po raz dziesiąty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Telesiński*

Ograniczenia w rozwoju terenów niezurbanizowanych

Ograniczenia w rozwoju terenów niezurbanizowanych Spadki wpływów z podatku rolnego, brak odpowiednich rekompensat i niejasna struktura własnościowa działek – to tylko kilka z wielu przeszkód dla rozwoju i inwestowania na terenach wiejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Czesyk*

Pieniądze na ratowanie zabytków

Przybliżamy zasady udzielania dotacji na zadania inwestycyjne przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartłomiej Tkaczyk*, Szymon Ciupa**

Prawne i technologiczne możliwości walki z chaosem reklamowym w miastach

Troska o jakość przestrzeni publicznej powinna być stałym elementem działań władz samorządowych. Nie tylko poprzez budowę nowych dróg, parków czy placów, ale również dbanie o ład krajobrazowy i estetykę. Pokazujemy, jak uregulować kwestie reklam w gminach i jak może w tym pomóc nowoczesna technologia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dobrze wydane miliardy złotych na drogi lokalne

Samorządy prawidłowo podpisują umowy na remonty dróg i dobrze nadzorują prace, a wykonane roboty są dobrej jakości – nie ma wątpliwości Najwyższa Izba Kontroli. Ale kilka rzeczy szwankuje. Zarządcy dróg zaniedbują obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego zmodernizowanych tras. Dlaczego? Jak tłumaczą wójtowie, z braku pieniędzy i wykwalifikowanych kadr.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Radosław Mędrzycki*

Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w samorządzie

Polska jako strona Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim samorządu terytorialnego, który w zgodzie z regulacjami Konstytucji RP ma być najbliższy obywatelom i powinien umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Indeks Zdrowych Miast

Sopot najlepiej troszczy się o środowisko naturalne, Opole jest liderem w obszarze zdrowia, Białystok znakomicie dba o edukację mieszkańców, a Warszawa to miasto, w którym ogólnie żyje się najzdrowiej – wynika z rankingu „Indeks Zdrowych Miast” przygotowanego przez Szkołę Główną Handlową, Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Grupę LUX MED.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków: Rewolucja w zasadach wypożyczania rowerów miejskich

Wypożyczalnia LajkBike zaproponuje rowery na wynajem długoterminowy. Jednoślad będzie można wziąć do domu na co najmniej miesiąc, a maksymalnie na trzy.

Zaloguj się i czytaj więcej

W Rzeszowie wdrożono Plan Równości Płci

Plan ma pomóc zadbać o równe płace dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, zapewnić balans pomiędzy pracą a życiem osobistym, wsparcie dla młodych rodziców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

915 mln zł dla Lubuskiego

Województwo lubuskie w ramach swojego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 będzie miało do dyspozycji rekordowe 915 mln euro. Pieniądze przeznaczone będą przede wszystkim na rozwój regionu, ochronę środowiska, ale również projekty społeczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Dywersyfikacja paliwowa w krośnieńskiej elektrociepłowni

Elektrociepłownia Krosno, wchodząca w skład Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, to bardzo dobry przykład zmian i przeobrażeń, jakie przeszła lokalna kotłownia węglowa, aby sprostać rosnącym wymaganiom środowiskowym oraz kryzysowi energetycznemu, a w konsekwencji znaleźć się z gronie najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Od miasta dla pracownika – gorzowski program mieszkaniowy

Gorzów Wielkopolski zorganizował innowacyjny projekt najmu mieszkań. To odpowiedź na głosy lokalnych przedsiębiorców. Miasto wytypowało ze swojego zasobu 100 mieszkań do remontu, który przeprowadzą gorzowscy pracodawcy. Wyremontowane lokale będą mogli przekazać swoim pracownikom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Starachowice zmodernizują stadion miejski

Spełnia się marzenie starachowickich sportowców oraz kibiców piłki nożnej i lekkoatletyki w mieście. Stadion Miejski przy ulicy Szkolnej doczeka się modernizacji. Gmina pozyskała na ten cel 20 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Zaloguj się i czytaj więcej

Martyna Dziedzic*

BHP przy pracy zdalnej

7 kwietnia 2023 r. przepisy dotyczące telepracy zostaną zastąpione regulacjami, które na stałe wprowadzą możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej. Już teraz należy podjąć działania, które umożliwią pracownikom nie tylko wykonywanie pracy w takiej formie, ale przy tym takie zorganizowanie tej pracy, że będzie ona bezpieczna dla ich życia i zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Raportowanie w sprawie środowiska

Minister Klimatu i Środowiska nałożył na JST nowe obowiązki w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska. Chodzi m.in. o przekazywanie nie tylko informacji o uchwaleniu programu ochrony powietrza, sprawozdań okresowych i końcowych z jego realizacji, lecz także wiadomości o aktualizacji programu, a także sprawozdań okresowych oraz końcowych z realizacji tych aktualizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maksymalne opłaty za informacje

Rozporządzenie określa maksymalne stawki opłat, jakie może nałożyć muzeum państwowe lub samorządowe za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – w celach innych niż niekomercyjne – o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Odszkodowanie za niedopłaconą dotację oświatową

Jednostka samorządu terytorialnego, która nie wypłaciła beneficjentowi dotacji oświatowej w pełnej, należnej mu wysokości, po upływie roku, na który dotacja została przyznana, ponosi względem beneficjenta wyłącznie odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu czynu niedozwolonego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Kocięcka

Jak przetrwać kontrolę w urzędzie i spółce komunalnej

Zarządy spółek, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą być przygotowani na kontrole. Wiele podmiotów może i chce zweryfikować, czy środki publiczne są wydawane racjonalnie i efektywnie. Każda organizacja powinna wiedzieć, jak przygotować się do kontroli oraz co wolno kontrolerom. Nadużycia zdarzają się po obu stronach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Problemy z nadzorem nad samorządem terytorialnym są świadectwem słabości państwa

W ostatnich latach Najwyższa Izba Kontroli informowała o nieefektywności nadzoru wykonywanego przez wojewodów i regionalne izby obrachunkowe. Dlatego za zasadny należy uznać postulat odnowienia prawa samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządowi terytorialnemu trzeba nadać nowy blask

Z Grzegorzem Kubalskim, zastępcą dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, rozmawia Jakub Dorosz-Kruczyński.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Spadkobiercy zapłacą opłatę adiacencką po śmierci wnioskodawcy podziału nieruchomości

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego (który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa) wzrośnie jej wartość, wójt może ustalić opłatę adiacencką. Wątpliwości pojawiają się, gdy właściciel nieruchomości umrze w trakcie postępowania ustalającego tę opłatę lub nawet pod wydaniu decyzji. Czy jego spadkobiercy są zobowiązani do zapłaty?

Zaloguj się i czytaj więcej

Skarga na radnego

Wojewoda jest upoważniony do rozpatrzenia skargi tylko na działalność rady gminy jako organu kolegialnego, a nie na poszczególnych radnych. Indywidualnej wypowiedzi konkretnego radnego na forum rady nie należy utożsamiać z działalnością rady gminy. Dlatego jego wypowiedzi nie podlegają ocenie wojewody.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zasady budżetu obywatelskiego muszą być precyzyjne

Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego musi jasno określać zasady i tryb jego funkcjonowania. Sposoby ostatecznego wyboru zadań, które będą realizowane w jego ramach, powinny być doprecyzowane w maksymalnie możliwy sposób.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zwolnienie z opłaty za psa

Wprowadzić można jedynie zwolnienie dotyczące przedmiotu opodatkowania. Nie może ono jednak być uzależnione od właściwości podmiotu, tj. od tego czy właściciel psa jest emerytem lub rencistą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowelizacja referendum lokalnego

10 marca Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum lokalnym. Projekt w tej sprawie jeszcze w 2021 roku złożyli posłowie Kukiz’15. Ustawa zakłada m.in. obniżenie progu frekwencyjnego, wymaganego dla ważności referendum, do 15 proc. oraz wymaganą do zainicjowania referendum liczbę podpisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane