Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/1375 - marca 11, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Kwestia wychowania

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Szukajcie wiatru w polu

Targi o minimalną odległość wiatraka od zabudowań trwają. Pod koniec lutego Senat opowiedział się za przewidywanym wcześniej limitem 500 m. Czas na ruch Sejmu. Zmiana „ustawy 10H”, czyli o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jest jednym z tzw. kamieni milowych, które Polska powinna zrealizować, aby dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Do takich zapadlisk dochodziło już przed laty

Jesteśmy świadomi, że teren historycznie był mocno obciążony ryzykiem. W kopalni pracowali nasi dziadkowie, rodzice. Takie zdarzenia, jak obecnie, miały już miejsce. Sami mieszkańcy mówią, że w miejscach, gdzie była płytka eksploatacja, nie budowano domów – mówi Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

Zaloguj się i czytaj więcej

W Senacie o profesorze Kuleszy

16 lutego odbyło się uroczyste posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej poświęcone prof. Michałowi Kuleszy, jednemu z twórców projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, w 10. rocznicę jego śmierci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe ruszyły z kampanią „Nasze drogie ciepło”

W krótkich animowanych spotach filmowych przedstawiają najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze dotykające mieszkańców i samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Białystok: wzrasta udział energii ze słońca

Coraz więcej budynków należących do miasta korzysta z energii odnawialnej. Panele fotowoltaiczne wytwarzające prąd zmienny zamontowano już budynku urzędu miasta, a także na szkołach oraz siedzibach jednostek organizacyjnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Burmistrz Michałowa w Światowym Parlamencie Burmistrzów

Marek Nazarko otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w ekskluzywnym gronie włodarzy miast z całego świata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Bartosz Klimas

Lublin stawia na zawodowców

Choć jeszcze w 2017 roku nie byłam zwolennikiem zmian systemu finansowania oświaty z uwagi na trwającą reformę strukturalną, teraz widzę taką potrzebę – mówi Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Rokicki*

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne

Zespół powołany przez prezydenta Dąbrowy Górniczej przygotował rekomendacje i wzorcowe zapisy waloryzacyjne. Pozwolą na zabezpieczenie interesu publicznego przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi stron umowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Sidor

Jak reagować na incydenty bezpieczeństwa w systemie informatycznym urzędu

Częstotliwość cyberataków na jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od ich liczby w całej Polsce, stale wzrasta, są one również coraz bardziej uciążliwe oraz szkodliwe. Dlatego należy postępować zgodnie z podstawową zasadą: „Zawsze bądź przygotowany”. Właściwa reakcja na incydenty jest kluczowa, ponieważ pozwala organizacjom chronić ich aktywa, minimalizować skutki związane z bezpieczeństwem informacji oraz zastosować efektywny plan naprawczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Warto stworzyć wspólny unijny system rejestracji stanu cywilnego

Urzędy stanu cywilnego to instytucje o charakterze międzynarodowym. Być może ta teza wydaje się dziwna, jednak analiza działań, jakie one realizują, wskazuje, że instytucje te nie zaspokajają wyłącznie potrzeb mieszkańców samorządów lokalnych. Problem w tym, że w każdym kraju członkowskim UE obowiązuje inny system rejestracji urodzeń, małżeństw czy zgonów. Wymiana danych między państwami jest utrudniona.

Zaloguj się i czytaj więcej

Startują Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027

Program skupi się na realizacji wybranych celów polityki spójności, dotyczących bardziej ekologicznej, lepiej połączonej i bardziej społecznej Europy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wielkopolski plan na środki unijne

Ponad 2,1 mld euro otrzyma w sumie Wielkopolska z budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027. Z tego około 0,4 mld euro pochodzić ma z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Samorządy z regionu mogą liczyć na wsparcie projektów w zakresie termomodernizacji, gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważonego transportu, infrastruktury. Województwo dzięki środkom unijnym wybuduje między innymi Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Spalarnia odpadów w Suwałkach uzupełni miejski system ciepłowniczy

Umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach została podpisana pod koniec 2022 roku. Zakłada udzielenie dotacji oraz pożyczki na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów do końca 2026 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Ze sprzedażą lokali komunalnych jest aż tak źle?

Mimo wieloletnich doświadczeń dotyczących prywatyzacji lokali mieszkalnych, w gminach wciąż dochodzi do nieprawidłowości. Dotychczasowe kontrole NIK wskazywały, że mają one charakter powszechny i systemowy. Potwierdza to też ostatnia kontrola, która miała odpowiedzieć na pytania: czy sprzedaż lokali komunalnych w drodze bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty odbywa się prawidłowo oraz czy gminy skutecznie realizują obowiązek żądania zwrotu bonifikaty w sytuacjach przewidzianych prawem?

Zaloguj się i czytaj więcej

Zamrożone czynsze w Mieszkaniu Plus

Polski Fundusz Rozwoju i PFR Nieruchomości S.A. ogłosiły zasady wsparcia finansowego dla wszystkich mieszkańców osiedli wybudowanych w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Obecnie oferowana stawka czynszu oraz kaucja nie będą podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji do końca 2025 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lublin is YOUth!

Rok 2023 jest dla Lublina – Europejskiej Stolicy Młodzieży – wyjątkowy. To czas świętowania, nowych wyzwań, ale i ogromnej odpowiedzialności. Najbliższe miesiące przyniosą wiele działań, spotkań i wydarzeń sportowych, których efektem ma być trwała zmiana w myśleniu o mieście, jako miejscu przyjaznym młodym. Program obchodów tworzy też sama młodzież, w myśl zasady – nic o Was bez Was.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Co z wotum zaufania w 2024 roku?

Ustawodawca wydłużył kadencję obecnych władz samorządowych do 30 kwietnia 2024 r. Czy ta zmiana ma wpływ na absolutoria i wotum zaufania udzielane włodarzom? W przyszłym roku może dojść do sytuacji, w której nowo wybrany wójt po miesiącu urzędowania nie otrzyma wotum zaufania od rady – jeżeli nie będzie dysponował w jej składzie sprzyjającej mu większością. Z perspektywy opinii publicznej taki stan rzeczy będzie niezrozumiały.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Cyfrowe wyzwania jutra

Zaloguj się i czytaj więcej

Wsparcie odbiorców ciepła

Obecne rozwiązania adresowane do odbiorców ciepła systemowego nie obejmują kosztów usług jego dostarczenia, a jedynie wytwarzania. Celem ustawy jest objęcie systemem wsparcia obu rodzaju kosztów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiana podstawy programowej

W Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia zmieniające podstawy programowe w szkołach publicznych. Dotyczą one m.in. języka polskiego, techniki, łaciny oraz zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem: biznes i zarządzenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy

Nie ma regulacji prawnej, która by wprost nakładała na władze samorządowe obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy, jednak organ decydujący się na ich przeprowadzenie powinien uczynić to w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem praw wszystkich mieszkańców i podmiotów, których uchwała będzie dotyczyć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wójt określa skład komisji

Organy stanowiące gminy nie są upoważnione do określania obowiązków i zadań podmiotów podległych organom wykonawczym, zwłaszcza pracowników. Kompetencje w tym zakresie przysługują wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), który jest kierownikiem urzędu i określa zarówno jego organizację, jak i zasady funkcjonowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zrzeczenie się odszkodowania za drogę

Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi JST są ich organy wykonawcze. Dlatego tylko wójt może zrzec się odszkodowania za gminną nieruchomość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Konopka*

Podpis a skuteczność doręczenia korespondencji w postępowaniu administracyjnym

Uznanie pisma (decyzji) za doręczone ma ogromne znaczenie w postępowaniu administracyjnym, np. stanowi początek biegu terminów procesowych. Wiedza na temat tego, komu można doręczyć pismo, jak to zrobić, aby doręczenie było skuteczne i zgodne z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, jest kluczowa w sytuacji zakwestionowania przez stronę daty wszczęcia albo wznowiania postępowania administracyjnego, bądź też przedawnienia zobowiązania finansowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Rybicki*

Informacja dodatkowa JST oraz jednostek i zakładów budżetowych

W sprawozdaniu finansowym za 2022 rok, już po raz piąty jednostki samorządu terytorialnego, a także państwowe i samorządowe jednostki i zakłady budżetowe, sporządzą dodatkową informację uzupełniającą bilans oraz rachunek zysków i strat, mianowicie „informację dodatkową”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Przedstawiciele klubów radnych w komisji rewizyjnej

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z uwagi na swój kolegialny charakter, co do zasady jest miejscem ścierania się poglądów i celów politycznych, ale także ma za zadanie równoważenie działalności organu wykonawczego. Rada (sejmik) może wpływać na postępowanie tego organu, czego jednym z aspektów jest zorganizowana forma w postaci komisji rewizyjnej. Jej istotna rola ustrojowa wymaga zapewnienia jak najszerszego reprezentowania wśród jej członków wszystkich sił politycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w kodeksie wyborczym niekonstytucyjne?

Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza zdecydowały, że zaproponują Senatowi odrzucenie nowelizacji kodeksu wyborczego. Taki wniosek złożyli senatorowie: Marek Borowski, Bogdan Borusewicz, Leszek Czarnobaj, Krzysztof Kwiatkowski, Ewa Matecka, Gabriela Morawska-Stanecka, Aleksander Pociej, Wadim Tyszkiewicz, Barbara Zdrojewska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane