Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 4/1374 - lutego 25, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Biedny Trzaskowski

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Coraz dalej od samorządności

Opinia Ministerstwa Finansów o stabilnej sytuacji finansowej samorządów jest, zdaniem ekspertów, nazbyt optymistyczna. Z drugiej strony, nie można mówić o katastrofie. Raczej o stagnacji bez dobrych perspektyw na przyszłość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Warunki nauki i pracy u nas nie mogą być gorsze niż w dużych miastach

Modernizujemy placówki oświatowe, inwestujemy w infrastrukturę drogową i zieloną. Dbamy o sferę sportu i rekreacji, organizujemy koncerty oraz wydarzenia kulturalne. Zależy mi na tym, aby poziom życia mieszkańców był jak najwyższy – mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.

Zaloguj się i czytaj więcej

Warszawa: aż 280 mln zł dla NGO

Stolica dofinansowuje organizacje pozarządowe wysokimi kwotami. Dzięki tym środkom przez cały rok prowadzone działania edukacyjne czy sportowe dla dzieci i młodzieży i finansowane przedsięwzięcia kulturalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sopot przeciw wycinkom w lasach miejskich

Władze kurortu zgłosiły uwagi dotyczące zabiegów gospodarczych, które mają zostać przeprowadzone w lasach okalających Trójmiasto, w szczególności położonych na terenie Sopotu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ursynów gospodarzem kongresu wspólnot mieszkaniowych

Centrum Kultury Alternatywy gościło uczestników Ursynowskiego Kongresu Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości. Miejsce dość symboliczne, ponieważ to na Ursynowie toczyły się losy słynnego serialu Stanisława Barei „Alternatywy 4”, w którym Stanisław Anioł – gospodarz domu o wątpliwej reputacji – starał się zarządzać „wspólnotą mieszkaniową” spod tego kultowego adresu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kontrowersyjny sposób podnoszenia płac

Dla większości pracowników samorządowych projektowana zmiana nie będzie się wiązała z żadnymi realnymi podwyżkami.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZGW: Przed wyborami zawieśmy zmienianie granic

Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie wstrzymania procesów związanych ze zmianami granic jednostek samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Doprecyzować przepisy dotyczące radnych

Stowarzyszenie Aktywne Mazury złożyło w Sejmie RP petycję w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego, ordynacji podatkowej oraz ustaw samorządowych. Domaga się zmian w procedurze stwierdzania wygaśnięcia mandatów radnych oraz doprecyzowania niektórych przepisów antykorupcyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Legat*

Kolejne podejście do zmiany systemu planowania przestrzennego

Jeśli reforma w projektowanym kształcie wejdzie w życie, do końca 2025 r. każda gmina obowiązana będzie co najmniej uchwalić plan ogólny. Jeśli tego nie zrobi, obowiązujące na jej terenie studium wygaśnie. Taka sytuacja oznaczałaby paraliż inwestycyjny. Prezentujemy najważniejsze zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Buchta*

Centralna Ewidencja Emisyjności budynków nie spełnia swojej roli

Nie dość, że CEEB nie dostarcza wiarygodnych danych, to jeszcze wykorzystywana jest do innych celów niż początkowo planowano.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Młotkowska

Mediacja administracyjna krok po kroku

W obowiązującym stanie prawnym mediację administracyjną można prowadzić na wniosek strony lub z urzędu. Czy jednak można ją rozpocząć na każdym etapie postępowania?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Dulak*

Miejska dyplomacja

Jeżeli już którekolwiek z jednostek samorządowych zdecydowanie powinny wykazywać aktywność międzynarodową, to oprócz województw – największe miasta. W ich przypadku nie wystarczy opierać się tylko na krajowych kontaktach i instytucjach państwowych, aby mierzyć się z wyzwaniami globalnymi dotykającymi społeczności lokalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Klimaszewska*

Tworzenie strategii rozwoju gminy krok po kroku

Zbudowanie strategii to jedno, jej realizacja – drugie. Bardzo ważne jest, by była ona sparametryzowana, wtedy możemy monitorować realizację uwzględnionych celów operacyjnych. Natomiast wskazanie w dokumencie priorytetowych obszarów rozwoju gminy to nic innego jak emanacja potrzeb lokalnej społeczności, bo przecież kapitał społeczny w porównaniu z innymi zasobami jest najważniejszy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Burmistrz Michałowa z nagrodą im. Adamowicza

Uroczystość wręczenia nagrody zorganizowano 8 lutego 2023 roku podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Podlaskie z rekordowym wsparciem unijnym

10 stycznia odbyła się konferencja inaugurująca nowy program regionalny dla województwa podlaskiego. Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027 będzie dysponował 1,3 mld euro – to rekordowa kwota, większa o 90 mln euro od alokacji na lata 2014–2020.

Zaloguj się i czytaj więcej

Cyfrowa inwentaryzacja budynków w Sycowie

Władze dolnośląskiego Sycowa zamierzają cyfrowo zinwentaryzować gminne budynki. Tworząc ich wirtualne bliźniaki będą zbierać dane na temat eksploatacji poszczególnych mediów, co umożliwi tworzenie symulacji działań pokazujących, jak zmieniają się koszty utrzymania budynków po podjęciu konkretnych decyzji zarządczych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Z zielonych źródeł

Pod koniec tego roku nawet 90 proc. ciepła na osiedlu Astronomów w Lidzbarku Warmińskim ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Dzięki wsparciu funduszy europejskich z Programu Inteligentny Rozwój powstanie tam nowoczesna ciepłownia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Centrum Gdyni na liście UNESCO?

Wczesnomodernistyczne centrum miasta zostało oficjalnie zgłoszone jako polski kandydat do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wniosek przygotował Urząd Miasta Gdyni i dostał on pozytywną rekomendację Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce przy Ministrze Kultury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szkoła wkomponowana w zieleń

W warszawskiej dzielnicy Białołęka ruszyła dużej szkoły podstawowej dla 900 uczniów. Projekt wyłoniono w konkursie architektonicznym. Jednym z podstawowych założeń była ochrona zieleni, w tym lasu łęgowego porastającego część terenu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Poznań czyści ulice z reklam

Około 300 nielegalnych tablic reklamowych usunięto z ulic stolicy Wielkopolski w 2022 roku. To efekt licznych kontroli przeprowadzonych przez miasto i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na tym nie koniec – radni przegłosowali uchwałę krajobrazową, która pomoże w walce z samowolą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Udziały burmistrza w spółce a wygaszenie mandatu

Osoba, która ubiega się o mandat burmistrza, musi mieć świadomość ograniczeń związanych z pełnieniem tej funkcji w zakresie łączenia jej z prowadzeniem działalności gospodarczej. W artykule wyjaśniamy kwestie dotyczące posiadania przez burmistrza udziałów w spółkach prawa handlowego i konsekwencje z tego wynikające.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowe branżowe zawody

Od 1 września 2023 r. będzie możliwe kształcenie w 9 nowych zawodach, które zostały wprowadzone przez Ministra Edukacji i Nauki nowelą rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wymagania dla dyrektorów w oświacie

Rozporządzenie zmienia wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiana nazwiska w akcie małżeństwa

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sesja rady bez skarbnika i sekretarza

Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym. Ich uczestnictwo w obradach rady ma jednak charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Program karty miejskiej

Rada bezpodstawnie nadała walor aktu prawa miejscowego uchwale niespełniającej wymogów dla tego rodzaju aktów, nakazując jej publikację w organie promulgacyjnym i określając termin wejścia jej w życie właściwy dla aktów prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Zygmunt*

Obowiązek gmin dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół niepublicznych

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują jednoznacznie na możliwość zapewnienia przez gminę transportu niepełnosprawnego ucznia (lub zwrotu kosztów transportu) do niepublicznej placówki oświatowej. W spornych sprawach sądy stają po stronie rodziców. Na ostateczne rozstrzygnięcie problemu przez NSA trzeba będzie jednak poczekać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura*

Finansowanie OSP z budżetu gminy

Zarówno na gruncie ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jak i obowiązującej od niedawna ustawy z 17 grudnia 2021 r. o OSP, pojawiają się wątpliwości na temat tego, w jakim zakresie gmina może wspierać strażaków ochotników. Niestety, precyzyjność prawa pozostawia wiele do życzenia. W artykule podajemy przykłady, co gmina może dofinansować, bazując na poprzednim i obecnym stanie prawnym, ponieważ oba nie różnią się znacząco.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Brak zwrotu wadium najczęstszym naruszeniem procedury zamówień publicznych

Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych, na około 200 kontroli postępowań wszczętych w aktualnym reżimie prawnym w aż 39 stwierdzono naruszenie art. 98 pzp.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opiniowanie uchwały przed jej przyjęciem

Obowiązek przedkładania projektów uchwał odpowiedniemu organowi stanowi niezbędny element procedury przewidującej udzielenie pomocy de minimis. Warunkiem ważności czy też legalności uchwały jest nie tylko jej zgodność z upoważnieniem ustawowym, ale również uchwalenie aktu w określonej przepisami procedurze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zakaz sprzedaży energetyków w szkołach

Posłowie PiS przygotowali projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Zakłada on wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia oraz na terenie szkół i innych jednostek oświatowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Związek Miast Polskich krytycznie o nowelizacji kodeksu wyborczego

31 stycznia do Senatu trafiło stanowisko zarządu ZMP, w którym zwraca on uwagę na negatywne skutki zaproponowanych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Związek Gmin Wiejskich RP o problemie bezdomności zwierząt

Podjęcie działań zapobiegających powstawaniu bezdomności zwierząt, eliminujących ich cierpienie oraz generujących ład prawny i niosących oszczędności dla jednostek sektora publicznego – postuluje zarząd ZGW RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane