Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 3/1373 - lutego 11, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Codzienne problemy

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Uwaga, kurs skrócony

Rosną ceny energii i paliw, rosną też kwoty ofert w zamówieniach publicznych. Z drugiej strony brakuje kierowców. W efekcie miasta ograniczają liczbę kursów autobusów i tramwajów, podnoszą ceny biletów i odkładają inwestycje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powstanie ponad 100 tysięcy nowych miejsc opieki nad maluchami

Nowe otwarcie programu Maluch+ to nowe zasady podziału środków i większy budżet – aż 5,5 mld zł – dzięki czemu w całej Polsce powstać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. – Zależy nam, aby w każdej gminie działały instytucje zapewniające opiekę nad najmłodszymi dziećmi – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Do 19 lutego br. trwa nabór wniosków do rozszerzonej edycji programu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz P. Kubalski*

Iluzoryczna podwyżka wynagrodzenia minimalnego pracowników samorządowych

W połowie stycznia minister rodziny i polityki społecznej skierował do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jedną z kluczowych – a jednocześnie budzących największe emocje – zmian jest podniesienie kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Olbrycht: środki z KPO muszą trafić do Polski

Europoseł Jan Olbrycht wziął udział w briefingu prasowym „Na co samorząd może liczyć w ramach KPO?” i posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Cieszynie. Mówił, że Komisja Europejska niecierpliwie czeka na wypełnienie przez Polskę tzw. kamieni milowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Platforma płatności dla samorządów

Resort cyfryzacji poinformował, że platforma płatności dla samorządów będzie wdrażana w formie pilotażu w wybranych urzędach. Trwają prace legislacyjne dotyczące projektu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Samorządowe przedszkole w Michałowicach

W Michałowicach w fazę realizacji wchodzi budowa nowego przedszkola. Podpisano umowę z wykonawcą, obiekt ma być gotowy za 19 miesięcy. Ciekawe jest to, że w gminie Michałowice kolejne przedszkole – po oddanej do użytkowania w ubiegłym roku placówce w Regułach – budowane jest według projektu uzyskanego w drodze konkursu architektonicznego. O zaletach takich konkursów, na podstawie doświadczeń z budowy placówki w Regułach, opowiada Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, w sąsiadującym z tym tekstem wywiadzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Jakość przestrzeni publicznej to nasze wyzwanie

Konkurs architektoniczny jest lekcją, jak podchodzić do planowanej inwestycji, na co zwracać uwagę. To swego rodzaju edukacja uczestnicząca, bo zarówno na etapie koncepcyjnym, jak i wykonawczym pracujemy z fachowcami, projektantami oraz wykonawcami i dowiadujemy się czegoś nowego. Ta wiedza będzie procentowała przy następnych inwestycjach – mówi Małgorzata Pachecka, wójt Michałowic pod Warszawą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Sidor*

Zarządzanie licencjami oprogramowania komputerowego w urzędach

Oprogramowanie komputerowe jest nieodzownym elementem współczesnej pracy, dlatego ważne jest, aby było używane zgodnie z prawem. W przeciwnym razie instytucje mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej, a konsekwencją są kary finansowe lub inne sankcje. W artykule przyjrzymy się kwestii oprogramowania w urzędach i omówimy kilka kluczowych zagadnień z tym związanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Radni potrzebują niezależnego wsparcia prawników?

Radni zgłaszają często potrzebę zapewnienia im „niezależnej obsługi prawnej”. Zdarza się bowiem, że ci z opozycji nie są w stanie uzyskać satysfakcjonujących informacji od radców zatrudnianych przez wójta. Niestety, obecny system prawny nie przewiduje rozwiązania tego problemu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski*

Ostrożny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapisano wzrost wynagrodzeń nauczycieli, podobny jak dla całej sfery budżetowej, o 7,8 proc. Oznacza to, że będzie on niższy niż zakładany wskaźnik wzrostu cen (9,8 proc.) i nijak mający się do wysokiej inflacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kolej nie wywiązała się z umów, cierpią samorządy

NIK krytycznie oceniła realizację projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zarzuty kieruje do państwowej spółki PKP PLK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Podkarpackie zainwestuje w zdrowie i edukację technologiczną

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 (FEP 2021–2027) został 2 grudnia zatwierdzony przez Komisję Europejską. Region planuje wykorzystać te fundusze między innymi na stworzenie Podkarpackiego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych oraz projekty edukacyjne w zakresie robotyki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak wspomagać społeczność lokalną w czasie kryzysu. Rekomendacje Włocławka

Włocławek przygotował program „Ciepło Cię widzieć” jako odpowiedź miasta na kryzys energetyczny i związane z nim obawy społeczne. Teraz przekazuje innym samorządom wypracowane rekomendacje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Do kiedy obowiązują zaliczki we wspólnocie mieszkaniowej?

Wspólnota musi regulować swoje zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, zwłaszcza mediów. Jeśli nie będzie w stanie tego robić, to grożą jej odsetki karne, odszkodowania, windykacja, a w skrajnym przypadku odcięcie mediów. Niektórzy zarządcy, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, mniej lub bardziej formalnie przyjmują, że uchwała ustalająca wysokość opłat, mimo upływu roku, na który przyjęta została, obowiązuje do momentu podjęcia kolejnej uchwały o takiej treści. Czy słusznie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Piaseczno wyprodukuje ciepło ze ścieków

Piaseczyńskie przedsiębiorstwo ciepłownicze unowocześni swój zakład instalując agregat kogeneracyjny, ale też wybuduje Nowy Obiekt Energetyczny, który ma produkować ciepło wykorzystując do tego ścieki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Był węgiel, będzie krzem

Ruszyły prace nad adaptacją i rewitalizacją budynków po kopalni węgla kamiennego „Wieczorek” w Katowicach. Celem inwestycji jest stworzenie hubu (węzła) gamingowo-technologicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Udzielenie urlopu bezpłatnego sekretarzowi gminy w celu objęcia stanowiska wójta

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Czy podobnie jest w przypadku sekretarza gminy obejmującego posadę wójta?

Zaloguj się i czytaj więcej

Deklaracja po terminie nie pozbawia dodatku węglowego

3 listopada 2022 r. w art. 2 ustawy o dodatku węglowym dodany został ustęp 15g stanowiący, że dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dom samopomocy pracodawcą

Kwestię statusu pracodawcy należy odróżniać od organów lub osób upoważnionych do dokonywania za niego czynności z zakresu prawa pracy. Pracodawcą wobec zatrudnionych w domu samopomocy osób jest ten dom, a jego kierownik jedynie wykonuje w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forma płatności za usługi gminy

Rada gminy może określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę. Nie ma jednak upoważnienia do określenia formy płatności za nie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Preferencyjny zakup węgla lżejszy o VAT

Jest interpretacja potwierdzająca pozytywne dla samorządów stanowisko resortu finansów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że gmina ma prawo dokonywać pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z zakupem i sprzedażą paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych. Niestety, niepokoi zastrzeżenie, że takie stanowisko dotyczy tylko zakupów, które będą w całości wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a właśnie potwierdzenia tego życzyła sobie wnioskująca gmina.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Ustalenie wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne

Ta czynność wciąż rodzi wiele problemów. Sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wywłaszczony pod drogę publiczną – na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – jest bardziej skomplikowane niż w przypadku określenia wartości nieruchomości dla potrzeb „zwykłego” obrotu nieruchomościami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Kocięcka

Jakość wody. Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków

Pierwszy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – będącej implementacją dyrektywy UE 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – oraz jego skutki dla właścicieli i zarządców budynków omówiłam w nr 18/2022 „Wspólnoty”. Prace legislacyjne są kontynuowane, a na stronach RCL 2 stycznia 2023 roku opublikowano kolejną wersję projektu. Jest bardziej racjonalna niż poprzednia, ale czy rzeczywiście nastąpiła dobra zmiana?

Zaloguj się i czytaj więcej

Wójt nie zawsze zmieni budżet

W toku wykonywania budżetu wójt może dokonywać zmian w planie wydatków służących wykonywaniu uchwalonego przez radę gminy budżetu, polegających na przeniesieniach wydatków planowanych. Nie może natomiast zwiększać wydatków w grupie, której nie było w planie budżetu, a ich uchwalenie należało do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Propozycje ZPP dotyczące rozwiązań w zakresie cen ciepła

Związek Powiatów Polskich przedstawił stanowisko w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2950). Proponuje modyfikację niektórych przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane