Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 15/1359 - lipca 30, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Tak, potrzebna jest kategoryzacja gmin i standaryzacja usług komunalnych

Postulat kategoryzacji gmin i standaryzacji usług komunalnych nie jest niczym nowym. Właściwie jest on formułowany już od początku lat 90., kiedy tylko samorząd został reaktywowany.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Zielony Ład, szara rzeczywistość

30 czerwca zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem. W nowym rozdaniu funduszy unijnych na lata 2021–2027 nasz kraj ma otrzymać 76 mld euro, w tym 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nowa ustawa musi uwzględnić standaryzację usług i nowe wskaźniki zamożności

Każde zadanie przekazywane samorządom trzeba wycenić. Jeśli mamy zapewnić jednakowy poziom usług komunalnych mieszkańcom całej Polski, to trzeba te usługi wystandaryzować. I na wykonanie przez samorządy takiego standardu powinny być zapewnione adekwatne środki finansowe. Klasycznym przykładem jest oświata – mówi Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący ZGW RP, wójt gminy Terespol

Zaloguj się i czytaj więcej

Metropolia skończyła 5 lat

Dobrze funkcjonujący transport publiczny, rozwój innowacji czy ochrona środowiska – to działania, na których koncentruje się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia od momentu powstania. W specjalnym raporcie wydanym z okazji 5. urodzin opisuje nie tylko swoją historię, ale też strukturę oraz zadania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szymon Więsław*

Kopalnia informacji

System Monitorowania Usług Publicznych pozwala na łatwy dostęp do wiarygodnych danych o działalności gmin i powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego przez wojewodę

Zgodnie z art. 10 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przepis ustanawia zasadę ogólną, określającą nakaz zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. Wynika z niej m.in. obowiązek zawiadomienia strony o toczącym się postępowaniu. Czy jednak zasada wynikająca z art. 10 kpa znajdzie bezwzględne zastosowanie w postępowaniu nadzorczym wojewody?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Kraków stawia na klimat

Od wiosny prezydent Krakowa ma pełnomocnika do spraw edukacji klimatycznej. To pierwsze i, jak dotąd, jedyne takie stanowisko w polskich samorządach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rodzinnie we Wrześni

Młode małżeństwa, rodziny z dziećmi, osoby, które nie posiadały własnego mieszkania lub domu oraz wszyscy rozliczający podatek PIT w mieście – mogli liczyć na preferencje w społecznej części naboru do najmu mieszkań we Wrześni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sołecka jedenastka wybrana

13 lipca w Senacie RP 11 sołtysów odebrało dyplomy i statuetki „Sołeckiej Nike”. To laureaci jubileuszowej 20. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego pod Patronatem Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy Senatu, senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Leszek Jaworski*

Uchwała mieszkaniowa: tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków oraz kontrola społeczna

Rada gminy określając sposób poddawania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem komunalnych lokali musi pamiętać, żeby czynności te były realne. Muszą gwarantować weryfikację tego, czy w danym postępowaniu o przydział mieszkania zostały zachowane wszystkie przewidziane uchwałą procedury, jak były one stosowane i czy były poprawne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Interes prawny radnego

Interes prawny, o którym stanowi art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, istnieje wówczas, gdy między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną konkretnego radnego istnieje związek o charakterze materialnoprawnym polegający na tym, że akt stosowania tej normy wyrażony w drodze uchwały będzie miał wpływ na sytuację tego radnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Rabenda*

Specnauczyciel w oświacie pilnie potrzebny

Nadchodzą kolejne zmiany w oświacie. Od 1 września obowiązkiem w każdej samorządowej i niesamorządowej szkole i w przedszkolu będzie zatrudnianie nauczycieli specjalnych. Mowa o psychologu i pedagogu specjalnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak*

Wykorzystywanie przez urzędnika podpisu elektronicznego

Czytelnicy pytają: Czy urząd może zobowiązać urzędnika do posługiwania się podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym w trakcie wykonywania czynności w urzędzie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Wybrane problemy w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego ustanawiany jest w przypadku prowadzenia bardziej skomplikowanych robót budowlanych jako wsparcie inwestora, który zazwyczaj nie posiada wiedzy fachowej z zakresu budownictwa. W artykule omawiamy wybrane problemy, które mogą pojawić się w związku ze sprawowaniem takiego nadzoru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Czy ważne jest pełnomocnictwo, w którym nie zamieszczono daty?

Zgodnie z art. 32 kpa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Wobec tego pracownicy organów administracji publicznej nierzadko spotykają się z sytuacją, w której strona postępowania działa przez pełnomocnika. Treść dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa budzi jednak nieraz wątpliwości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Świadczenia zdrowotne w DPS

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zdrowia przygotowały projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o działalności leczniczej, który umożliwia domom pomocy społecznej udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów, którzy takich świadczeń wymagają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane