Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/1323 - marca 13, 2021

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Wspólnie z mieszkańcami tworzymy miasto nowoczesne, inteligentne, ale i wsparte na historii

O włączaniu mieszkańców w organizację obchodów jubileuszu 600-lecia Mińska Mazowieckiego, umacnianiu relacji sąsiedzkich, budowaniu dumy z miasta, opowiada burmistrz Marcin Jakubowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król*

Batalia o odbudowę Polski i Europy ruszyła z kopyta

Krajowy Plan Odbudowy oraz Umowa Partnerstwa to z perspektywy samorządu dwa najbardziej gorące dokumenty. To, jakie cele finansowania zostaną przyjęte i jakie będą zasady udostępniania środków UE, w ogromnej mierze zdecyduje, które zadania i jakim kosztem będą mogły być realizowane w naszych miastach i gminach. Na razie oba dokumenty są intensywnie konsultowane i – jak wynika z zamieszczonych w tym numerze „Wspólnoty” artykułów – samorządy nie są w tej debacie bierne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Tusiński*

Propaganda premiera Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej oświadczył, że subwencja oświatowa co roku wzrasta i to jest fakt. Stwierdził także, że część samorządów świetnie radzi sobie z pokryciem kosztów edukacji z subwencji, dodam od siebie że nie znam żadnego samorządu, który radzi sobie świetnie z pokryciem kosztów z subwencji, bo po prostu subwencji jak co roku nie starcza nie tylko na pokrycie kosztów oświaty w gminach, ale nawet na tak zwane zadania oświatowe, które z niej powinny być pokryte.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Plan pięcioletni

Pod koniec lutego ruszyły konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Dokument powinien zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Z propozycji zgłoszonych wcześniej przez regiony wynika istotny wniosek – transport przede wszystkim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Samorządy w Umowie Partnerstwa

Umowa Partnerstwa choć nie określa szczegółowych zasad wydatkowania środków unijnych w perspektywie 2021–2027, to jasno wskazuje cele, jakie Polska będzie chciała zrealizować przez kolejne siedem lat wydając pieniądze pozyskane z unijnego budżetu. Na ich podstawie można już myśleć o tym, jakie projekty będą mogły realizować samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Sąd zakwestionował różnicowanie stawek za odpady w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały, w której zróżnicowano stawki opłat za śmieci wykorzystując metodę od gospodarstwa domowego. Inna stawka przewidziana była dla gospodarstwa domowego zabudowy jednorodzinnej, inna dla wielorodzinnej. Stołeczny ratusz nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada skargę kasacyjną.

Zaloguj się i czytaj więcej

To samorządy są prekursorami polityki prorodzinnej w Polsce

Organizując konkurs Samorząd Pro Familia szukamy miejsc w Polsce, w których rodzinom żyje się najlepiej. To świetna okazja do zaprezentowania działań prorodzinnych i wykorzystania tego potencjału w działaniach promocyjnych. Aby powiedzieć o swojej miejscowości i być może skusić do zamieszkania na jej terenie rodziców oraz osoby planujące założenie rodzin – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Wietrzenie „Czystego powietrza”

Ostatnie zmiany w programie wymiany pieców nakładają nowe zadania, ale też wprowadzają zachęty dla gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak*

Jak otwierać dane dla dobra społeczności lokalnych

Rada Ministrów przyjęła program otwierania danych na lata 2021–2027. Chociaż to program rządowy, to zawarto w nim kilkanaście bardzo praktycznych wskazówek do wykorzystania w każdej gminie. Przewidziano też wsparcie dla JST w otwieraniu danych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem

Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, apelował do delegatów na XLIV Zgromadzeniu Ogólnym ZMP, aby angażowali się w sprawy wykraczające poza bezpośrednie obowiązki w samorządach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Udostępnianie informacji o gminnych social mediach

Oficjalne profile samorządów i włodarzy w mediach społecznościowych odgrywają coraz większą rolę. Takie formy promocji generują jednak nowe problemy w sferze dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych. Przedstawiamy case study sytuacji, w której mieszkaniec domaga się szeregu informacji dotyczących prowadzonych przez gminę profili w social mediach. Które z nich wójt musi udostępnić na wniosek, a w przypadku których jest to niemożliwe?

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Gmina a oświetlenie terenu wspólnoty mieszkaniowej

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W szczególności zadania te obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Czy w obowiązującym stanie prawnym gmina może sfinansować oświetlenie terenów wspólnot mieszkaniowych, jak również terenów współwłasnościowych, którymi często są np. drogi osiedlowe?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Kolejny krok do reformy planowania przestrzennego

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odbyło się spotkanie podsumowujące prekonsultacje reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce (o której pisaliśmy w nr 4/2021 „Wspólnoty”). Jakie zgłosili uczestnicy konsultacji, w tym samorządowcy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Wrocław miastem przyszłości

Stolica Dolnego Śląska wyprzedziła Warszawę w tegorocznym rankingu „Global Cities of the Future 2021/22” przygotowanym przez międzynarodowy ośrodek badawczy fDi należący do grupy „Financial Times”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nowe miejsce promocji lokalnych produktów w Glinojecku

Targowisku w Glinojecku zmieniało lokalizację już kilkakrotnie w ostatnich 30 latach, ale żadna nie oferowała wystarczająco komfortowych warunków sprzedaży produktów lokalnych. To się zmieni już w lipcu tego roku wraz z otwarciem nowego targowiska wyposażonego w niezbędne instalacje, na utwardzonym terenie i oświetlonym dzięki panelom fotowoltaicznym. Na inwestycję gmina dostała 1 mln zł dofinansowania z UE.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr inż. architekt krajobrazu Agata Gajdek

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw

Historia kształtowania przestrzeni publicznych dedykowanych dzieciom ma już niespełna 200 lat, a jej analiza pokazuje jak różnorodnie rozumiano potrzebę aranżowania takich miejsc. Dyskusje dotyczące idealnego placu zabaw toczą się także współcześnie, a uczestnikami tych debat są projektanci, rodzice, nauczyciele, inwestorzy, a niekiedy i same dzieci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*, Magdalena Kurnatowska**

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners – Raport o stanie gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych

Instytucja raportu o stanie gminy oraz związana z nim procedura udzielania wotum zaufania organowi wykonawczemu pozostaje na wielu płaszczyznach kontrowersyjna. Wątpliwości zostały przez sądy administracyjne jedynie zasygnalizowane. W zaledwie kilku wydanych orzeczeniach nie udało się jeszcze wypracować jednolitego stanowiska co do wszystkich spornych kwestii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Choroszcz wystąpiła przeciwko vetu kuratora

Samorządy dotknięte niżem demograficznym i zbyt niską subwencją, aby utrzymać małe placówki szkolne – starają się je zamykać. Niestety, te zamiary gmin są blokowane przez kuratorów oświaty, którzy uważają, że przesłanki ekonomiczne nie powinny przesądzać o likwidacji szkoły, bo ważniejsze są inne racje. Zazwyczaj jest to jednak nacisk mieszkańców i w ogóle aktualna polityka państwa, aby bronić małe szkoły, nie zważając na inne argumenty, nie tylko ekonomiczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Subiektywny przegląd rozstrzygnięć wojewodów i orzeczeń WSA z 2020 r.

Organom stanowiącym JST nie brakuje fantazji w tworzeniu przepisów zamieszczanych potem w uchwałach. Nie wszystkie mają rację bytu, dlatego stają się przedmiotem zainteresowaniu organu nadzoru – a czasem sądów administracyjnych. W artykule przedstawiamy najciekawsze, zdaniem autora, rozstrzygnięcia i wyroki z ubiegłego roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Strategie wyboru i zasady oceny ofert w zamówieniach publicznych

Prawo zamówień publicznych niejednoznacznie wskazuje, jaką strategię wyboru najkorzystniejszej oferty może przyjąć zamawiający. Informacji należy szukać w przepisach dotyczących konkretnych trybów postępowań. Z ekonomicznego punktu widzenia wyróżniamy trzy strategie: minimalizacji kosztów, najlepszego bilansu kosztów i jakości oraz najwyższej jakości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka

Odpowiedzialność organu administracji za nieterminowe działanie

Przestrzeganie przez organy prowadzące postępowania administracyjne standardów proceduralnych wpływa na budowa¬nie zaufania obywateli do organów władzy publicznej. Kluczowe jest tu terminowe załatwianie spraw. Zasadniczy postulat w zakresie kształtu postępowań administracyjnych jest taki, aby jak najpełniej realizować zasadę szybkości postępowania i ekonomii procesowej, co czyni koniecznym zrównoważenie przez organ oczekiwań strony co do najszybszego załatwienia sprawy i konieczności przestrzegania norm gwarantujących uznanie postępowania i rozstrzygnięcia za sprawiedliwe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Rozbicka-Cieślińska*, Paulina Sobczyk-Smolik**

Dostęp radnego do dokumentów spółek komunalnych

Radni wykonując mandat mają prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, a także wstępu do pomieszczeń, gdzie one się znajdują. Uprawnienie to nie dotyczy tylko urzędu gminy, ale między innymi spółek komunalnych. Wyjaśniamy, jaki jest zakres tego uprawnienia, jakie są ograniczenia oraz jak radny może o taki dostęp wnioskować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane