Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 22/1314 - października 31, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Opracowujemy projekty, potem szukamy dla nich źródeł finansowania

O roli planowania strategicznego, korzystaniu z doświadczeń ekspertów, pobudzaniu aktywności gospodarczej w regionie, mówi Janusz Rosłan, burmistrz Biłgoraja.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Co robić?

Ze wszystkich stron płyną coraz bardziej hiobowe wieści o stanie finansów samorządowych – była o tym mowa na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach zakończonym niespełna miesiąc temu, mówi o tym raport Związku Miast Polskich sporządzony na podstawie ankietowego badania finansów miejskich, o spadku dochodów samorządów wręcz krzyczy w opublikowanym dwa tygodnie temu oświadczeniu Stowarzyszenie Samorządy dla Polski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Iwaszkiewicz

Dbajmy o nasze środowisko! Ono jest naszą naturalną szczepionką

Zakończył się sezon letni, powoli szykujemy się do zimy z obawami, co nam może przynieść jesień. Najważniejsze jednak, aby stosować się do podstawowych zasad profilaktyki, aby przejść jesień bez jakiejkolwiek infekcji. To dzisiaj szczególnie ważne, aby nie było potrzeby diagnostyki w ogóle; nie tylko w kierunku COVID-19.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Grudziądz pierwszym miastem na mapie polskich zielonych obligacji samorządowych

Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. W przypadku Polski może to być trudne bez współpracy z samorządami. Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą działać w zgodzie ze środowiskiem, ale borykają się z ograniczeniami budżetowymi, będą decydować się na emisję zielonych obligacji. Są to papiery wartościowe, z których finansowane są inwestycje chroniące środowisko. Pierwszym polskim miastem, które zrobiło ten proekologiczny krok, jest Grudziądz. Emisja na kwotę 63,2 mln zł została przeprowadzona przy współudziale DNB Bank Polska, który nabył obligacje na własny portfel. Finansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Edukacja na polu minowym. Krajobraz po zmarnowanych miesiącach

Nie wszyscy dyrektorzy szkół zadbali o przeszkolenie nauczycieli z technik kształcenia na odległość. Organy prowadzące nie zawsze wywierały presję na dyrektorów, aby przygotowali kadrę pedagogiczną do nauki zdalnej. W wakacje dużo czasu poświęcono na dezynfekowanie pomieszczeń i mierzenie odległości między ławkami, a za mało na zdobycie przez nauczycieli kompetencji cyfrowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Akty prawne jedynie w postaci elektronicznej – 8 lat Elektronicznych Dzienników Urzędowych

Od 1 stycznia 2012 r. wszystkie dzienniki urzędowe, w tym dzienniki wojewódzkie, są wydawane wyłącznie w postaci elektronicznej. Akty podejmowane przez JST i podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa są od 8 lat tworzone, podpisywane i przekazywanie do ogłoszenia jedynie w takiej postaci. Po tych 8 latach doświadczeń warto zatem zadać pytania: co z pozostałymi aktami, które ogłoszeniu nie podlegają? Jak w tym zakresie radzą sobie JST i z jakich narzędzi mogą skorzystać? I najważniejsze: czy elektronizacja prawa to tylko wymóg ustawowy, czy również korzyści wynikające z tworzenia i posiadania elektronicznej formy aktów prawnych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Rada gminy nie podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium. Co dalej?

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zostaje odrzucony, lub głosów na „tak” jest za mało, żeby absolutorium zostało przegłosowane. W takiej sytuacji wójtowi może przesługiwać prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 101a ust. 1 w zw. z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy te pozwalają poskarżyć się na bezczynność rady gminy w sytuacji naruszenia interesu prawnego osoby wnoszącej skargę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Samorządy przygotowują się do tworzenia PPK

Już niedługo jednostki samorządu terytorialnego będą tworzyć u siebie pracownicze plany kapitałowe. Nareszcie osoby zatrudnione w tym sektorze będą mogły oszczędzać na cele emerytalne w miejscu pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

PPK a ochrona danych osobowych

Już z początkiem przyszłego roku jednostki samorządu terytorialnego zostaną objęte ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Zatem już teraz warto przygotować się do nowych obowiązków, zwłaszcza że podczas ich wypełniania działamy na styku różnych przepisów i ustaw. Jednym z zagadnień, które rodzi wiele pytań, jest ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach wdrożenia i obsługi programu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Zdalne obrady w świetle rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów

Pandemia COVID-19 sprawiła, że organy stanowiące szukały możliwości zdalnego obradowania. Na początku były wątpliwości co do możliwości organizowania sesji online. 31 marca 2020 r. przyjęto przepisy, które miały wyeliminować niejasności. Okazuło się, że interwencja ustawodawcza nie pozbawiła wojewodów pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

EDU KOMPAS – zaproś ekspertów do zarządzania ukierunkowanym rozwojem szkół samorządowych

Podczas tegorocznej Gali Inwestorów Samorządowych w ramach XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, ORKE miało zaszczyt przyznać samorządom dziewięć wyróżnień zatytułowanych „Edukompas Samorząd Gotowy do Rozwoju”.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk*

Udostępnianie danych osobowych gminnej spółce wodnej

Spółki wodne regularnie wnioskują do urzędów o przekazanie danych osobowych podatników. Czy gmina może udostępniać dane osobowe podatników uiszczających podatek rolny gminnej spółce wodnej działającej na jej terenie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Daria Rychlik*

Udzielanie informacji publicznej w najnowszym orzecznictwie

Sądy odpowiadają na pytania: czy ujawnienie nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z urzędem jest możliwe oraz czy udostępnianiu podlegają informacje dotyczące umów dotacyjnych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Brodziński*

Prawo radnego do kontroli czy do informacji?

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r., poz. 130) wprowadziła do wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych indywidualne uprawnienie kontrolne radnych. Radni powinni jednak pamiętać, że nie oznacza ono prawa do przeprowadzenia kontroli, tylko do uzyskania informacji, będącej narzędziem sprawowania funkcji kontrolnej przez radnego jako członka kolegialnego organu kontrolnego, jaką jest rada bądź sejmik.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Dominiak*

Smart City Index 2020

Singapur, Helsinki i Zurich zajęły trzy pierwsze miejsca w opublikowanym we wrześniu br. zestawieniu Smart City Index za 2020 rok. Ranking uwzględnia nie tylko dane ekonomiczne i technologiczne dotyczące 109 miast z całego świata, ale przede wszystkim opinię ich mieszkańców. W zestawieniu znalazły się również polskie akcenty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Izabela Zimoch*, Barbara Mulik**

Zarządzanie ryzykiem dostaw wody pitnej

Na początku roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Przepisy nałożą nowe obowiązki między innymi na operatorów infrastruktury krytycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Zbieć*

Bioodpady – druga największa zapomniana frakcja

Podwarszawska gmina ustawiła w miejscach publicznych kompostowniki, które mają uświadamiać mieszkańcom, jak ważne jest prawidłowe segregowanie śmieci w domu i wyrzucanie bioodpadów do oddzielnych pojemników. O ciekawej kampanii edukacyjnej pisze Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zaczęła się przebudowa placu przed dworcem kolejowym w Sosnowcu

W miejscu obecnego parkingu pojawi się zupełnie nowa przestrzeń, w tym drzewa, krzewy, fontanna, miejsce na gastronomię. – Chcemy tchnąć nowe życie w jeden z centralnych punktów naszego miasta – mówi wiceprezydent Sosnowca Jeremiasz Świerzawski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powstanie Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow

Rada Miasta Krakowa przyjęła projekt uchwały w sprawie utworzenia od 1 stycznia 2021 roku samorządowej instytucji kultury: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945).

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Opłata od deszczu w specustawie ds. suszy

Opisywany już we „Wspólnocie” projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przewiduje, że opłacie za usługi wodne będzie podlegać wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 600 mkw. (a nie 3500 mkw, jak dotychczas) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 50 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Przepisy otworzą drogę do dodatkowych obciążeń finansowych dla właścicieli nieruchomości. 25 proc. wpływów z tej opłaty będzie stanowić dochód budżetu gminy, zaś co najmniej 80 proc. tego przychodu gmina ma przeznaczyć na rozwój retencji wód opadowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Wirus atakuje prawo

Pandemia obnaża słabości naszych przepisów prawnych, a niekiedy ich absurdalność. Dopiero ostatnia nowelizacja ustaw wprowadziła obowiązek noszenia maseczek, bo dotychczasowa podstawa prawna w rządowym rozporządzeniu była niekonstytucyjna, toteż sądy umarzały kary nałożone na obywateli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dieta nie może być wynagrodzeniem za pracę

Jeśli rada określi, że radny zachowuje prawo do diety przebywając w szpitalu, sanatorium leczniczym lub na zwolnieniu lekarskim, na zaplanowanym wyjeździe prywatnym, wykonując istotne obowiązki pracownicze, w tym przebywając na wyjeździe służbowym albo gdy jego nieobecność jest spowodowana wypadkiem losowym, to dieta traci swój charakter rekompensacji utraconych dochodów i poniesionych kosztów, a przekształca się w wynagrodzenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego

W trakcie procesu wydzielania działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego można spotkać się z wieloma problemami. Pierwszy pojawia się już na samym początku: czy można wydzielić działkę, jeżeli budynek nie został ukończony, albo jeśli prace budowlane zostały zakończone, czy konieczne jest dopełnienie formalności z tym związanych? Czy można wydzielić kilka działek w jednym postępowaniu? Jak prawidłowo przeprowadzić ocenę działki budowlanej? Rozwiewamy te i inne wątpliwości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki*

Protokół z sesji to nie jest anachronizm

Obecne możliwości techniczne pozwalają dokonywać nagrań z przebiegu sesji, które mogłyby spełniać funkcję formalnego dokumentu, w pełni zastępującego pisemny protokół. Wydaje się jednak, że forma obrad oparta na ukształtowanej przez wiele lat tradycji, w tym różnorodność czynności wymagających udokumentowania – począwszy od zwołania sesji, przez przekazanie materiałów, po prowadzenie obrad, głosowania itd. – powoduje, że protokół w formie tzw. notatki nadal jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem. Trzeba jednak pamiętać, że protokół z sesji nie jest stenogramem i nie ma potrzeby odnotowania w nim treści wystąpień. Co zatem powinno się w nim znaleźć?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Rażąco niska cena w najnowszym orzecznictwie

Zamawiający zobligowany jest odrzucić ofertę, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy w tym zakresie nie mają jednak charakteru automatycznego i bezwzględnego. Nie powodują zatem konieczności każdorazowego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. W każdym przypadku zamawiający powinien dokonać indywidualnej oceny oferty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Nadchodzą kolejne zmiany w ustawach śmieciowych

Nabrały tempa zapowiadane od wielu miesięcy prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ministerstwo przedstawiło założenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a kilka godzin później projekt zmian w tej ustawie – niestety, nieuwzględniający wszystkich założeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian ustawy o pomocy społecznej. Przewiduje m.in. zmiany w sposobie rozpatrywania wniosków o przyznanie niektórych świadczeń, wzrost wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz zapewnienie im pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane