Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 19/1311 - września 19, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Kiedy ludzie przesiądą się z samochodów do pociągów?

Polska powinna postawić na regionalne połączenia kolejowe, takie jak planowana w województwie wielkopolskim kolej metropolitalna. Ma ona docierać do miejscowości w promieniu 50 km od Poznania. Jeśli oferta zostanie dostosowana do potrzeb mieszkańców, to ludzie przesiądą się do pociągów i nie będą już jeździli do pracy samochodami w pojedynkę tworząc gigantyczne korki – mówi Wojciech Lis, burmistrz Wolsztyna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Do Przyjaciół WSPÓLNOTY

Już pora, Moi Drodzy, pomyśleć o prenumeracie WSPÓLNOTY na 2021 rok. Jest kilka powodów, aby w tym roku podejść do tej sprawy mniej standardowo i przemyśleć ten zakup.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Kto skorzysta na Krajowym Planie Odbudowy?

Marszałkowie województw zebrali i przekazali Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej projekty inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, dzięki któremu Polska ma pozyskać 57 miliardów euro na pomoc w stawianiu gospodarki na nogi po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa. Samorządowcy zaproponowali przede wszystkim inwestycje w transport i służbę zdrowia. Prace nad tym, gdzie ostatecznie trafią pieniądze z Unii Europejskiej, właśnie trwają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Podstawy prawne PPK w samorządzie

Warunki tworzenia i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – zarówno z punktu widzenia indywidualnego uczestnika, jak i pracodawcy, a także instytucji finansowej – reguluje ustawa o PPK z 4 października 2018 r. Jednak sama ustawa to nie wszystko! Aby właściwie przeprowadzić proces wdrożenia PPK w jednostkach samorządu terytorialnego, należy pamiętać także o innych aktach prawnych, które określają sposób funkcjonowania i pracy tych instytucji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Bańki szkolne – pomysł na naukę w czasach pandemii

Zespół szkół STO na warszawskim Bemowie chce wykorzystać koncepcję tzw. baniek społecznych, polegających na skoncentrowaniu bezpośrednich kontaktów między ludźmi w możliwie niewielkich, stałych grupach, co w razie zakażenia ogranicza liczbę osób poddawanych kwarantannie – mówi Jarosław Pytlak, dyrektor STO. Federacja Inicjatyw Oświatowych, wspierana przez Związek Gmin Wiejskich, to promuje rozwiązanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządy dla Polski

31 sierpnia, w 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie Samorządy dla Polski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Unia Metropolii o wystawianiu rachunków przez rząd

Zdziwienie i niepokój UMP wzbudziły wypowiedzi przedstawicieli administracji rządowej, że Warszawa będzie musiała zapłacić za pomoc udzieloną przez władze centralne przy usuwaniu awarii rurociągu do oczyszczalni ścieków Czajka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Na co przeznaczyć środki z Funduszu Inwestycji

Związek Gmin Wiejskich RP: pieniądze uzyskane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych można przeznaczyć na przykład na wkład własny do przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe – dodatkowe oszczędności na emeryturę

PPK to powszechny plan długoterminowego oszczędzania. Zgodnie z jego założeniem pracownicy, pracodawcy oraz Skarb Państwa gromadzą dodatkowe środki z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych uczestnika po ukończeniu 60 roku życia. PPK jest programem dobrowolnym dla pracownika, pracodawcy natomiast mają obowiązek wprowadzić program.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak*

Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

Prowadzenie postępowania administracyjnego wymaga znajomości, oprócz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, także RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz wielu przepisów dotyczących danych osobowych umieszczonych w ustawach szczególnych. Przykładem jest z pozoru prosty i podstawowy element, jak oznaczanie stron postępowania i sposób redagowania pism procesowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Magda*

Dotacja na realizację projektu a podatek VAT

Aktualny problem objęcia podatkiem od towarów i usług dotacji przyznawanych na realizację projektów jest przedmiotem wielu sporów toczących się pomiędzy beneficjentami dofinansowania a organami podatkowymi. Jest to kwestia szczególnie istotna dla jednostek samorządu terytorialnego, które już na początkowym etapie realizacji danego projektu niejednokrotnie obowiązane są do odprowadzenia znacznych kwot podatku, co nie pozostaje bez wpływu zarówno na efektywność wykonania inwestycji, jak i możliwości budżetowe tych jednostek. Dla prawidłowej oceny zawsze istotne są okoliczności faktyczne związane z wykonywaniem konkretnego świadczenia, a praktyka pokazuje, że beneficjent dotacji nie zawsze jest na straconej pozycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Decyzja o warunkach zabudowy dla części działki ewidencyjnej

Jednym z praktycznych problemów, z jakimi muszą mierzyć się wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy jest problem wydania jej dla części działek ewidencyjnych. Przepisy ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.; dalej: upzp) nie są tutaj jednoznaczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Jawne informacje o celach zarządczych w spółkach komunalnych

Obowiązujące regulacje dotyczące zasad wynagradzania, m.in. w spółkach komunalnych, wprowadziły obowiązek publikowania tych danych w Biuletynie Informacji Publicznej. Akty kształtujące zasady wynagradzania są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa. Z obowiązku publikacyjnego wyłączono jedynie „informację dotyczącą celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania”, co nie eliminuje obowiązku rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, których przedmiotem będą właśnie te informacje – uznał wojewódzki sąd administracyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Sojka*

Osoba zastępująca inspektora ochrony danych

W samorządzie, gdzie warunkiem koniecznym funkcjonowania jednostki jest umiejętność stosowania dużej ilości przepisów oraz gdzie spektrum procesów przetwarzania danych jest bardzo szerokie, pojawia się często potrzeba powołania osoby, która mogłaby zastąpić Inspektora Ochrony Danych podczas jego nieobecności. RODO nie nakłada na administratora obowiązku powoływania zastępcy, ale rozporządzenie to nie przewiduje też możliwości braku dostępności IOD.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oczyszczalnia zasilana energią słoneczną

Elektrownia fotowoltaiczna zaspokoi aż 70 proc. zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie na energię. Roczne oszczędności wyniosą 850 tys. zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katowice realizują cele zrównoważonego rozwoju

Programy wsparcia dla mieszkańców, jadłodzielnie, projekty aktywizujące seniorów czy pomagające młodzieży w wyborze drogi zawodowej – to tylko kilka z licznych propozycji miasta, wpisujących się w pierwsze punkty oenzetowskiego planu zrównoważonego rozwoju świata. Od pierwszych dni lipca Katowice dzielą się z mieszkańcami informacją o tym, jakie działania w tym zakresie podejmują.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksander Jankowski*

Jak nie wspierać rozwoju mieszkalnictwa

„Będzie więcej tanich mieszkań”. Do takich deklaracji kolejnych rządów zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Tak samo jak do tego, że nic z nich nie wynika. Czy tym razem będzie inaczej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dworzec autobusowy w Kielcach otwarty dla pasażerów

Słynny okrągły dworzec zmienił się nie do poznania. Nie ma już charakterystycznego PRL-owskiego klimatu. Dziś to nowoczesne centrum komunikacyjne – jedno z najciekawszych w Polsce nie tylko pod względem architektury, ale też zastosowanych rozwiązań informatycznych, które wprowadziły znany chyba w całym kraju budynek w XXI wiek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy

W kompetencji rady gminy leży ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przepisy nie upoważniają jej jednak do określania warunków, jakie muszą spełniać placówki prowadzące sprzedaż alkoholu ani do określania, gdzie może ona być prowadzona. Ponadto rada musi precyzyjnie określić miejsca, gdzie wprowadza odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Pałka*

Czego zabrakło w ustawie przekształceniowej

1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi uległo z mocy prawa przekształceniu w prawo własności. Niestety, po ponad półtora roku od tego wydarzenia okazuje się, że ustawa od początku miała wiele braków. Sporne sytuacje rozstrzygają więc sądy.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Przekazywanie danych do USA – pięta achillesowa RODO

Maximilian Schrems sprawił, że program przekazywania danych osobowych do USA „Tarcza prywatności” właśnie został unieważniony. Czy i jak wpływa to na samorządy w Polsce?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gwarantuje w praktyce uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak ograniczenie tej zasady. Chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli informacje, które wykonawca w uzasadnionych przypadkach może zastrzec. Z prawa do utajnienia części oferty należy korzystać z zachowaniem ściśle określonych zasad.

Zaloguj się i czytaj więcej

Specustawa przesyłowa do zmiany

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Przesyłowej przedstawił projekt zmian ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – tzw. specustawy przesyłowej oraz innych ustaw. Mają one usprawnić i uprościć proces inwestycyjny w tym zakresie, a długofalowo – zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Specustawa do zwalczania skutków suszy

Proces inwestycyjny w zakresie retencji wód opadowych jest długi i skomplikowany. Nie pomogły kolejne zmiany prawa - inwestorzy wciąż zgłaszają wiele problemów. Pomóc w ich rozwiązaniu ma projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wprowadzi on do systemu prawnego decyzję o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy oraz uprości i przyspieszy kluczowe procedury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Badanie temperatury po europejsku

Mierzenie temperatury w dobie pandemii to – wydawałoby się – prosty i bezpieczny zabieg. W telewizji spowszedniały już obrazki przedstawiające sceny mierzenia temperatury w drzwiach szkół czy w specjalnych bramkach zakładów pracy. Jednak zważywszy na obowiązujące w Polsce prawo pracy i RODO oraz wytyczne i opinie różnych inspekcji – pomiar temperatury uczniom, pracownikom, petentom sprawia kłopoty

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane