Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 18/1310 - września 5, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Miasto w czerwonej strefie

Coroczne prestiżowe imprezy zostały odwołane. Branża hotelarska i turystyczna liczy straty. Jak przeprowadzić samorząd przez czas pandemii, mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Kwestia wynagrodzeń

Wygląda na to, że niebo zaczyna wywierać sprawiedliwą pomstę na partii rządzącej za zatrzymanie wynagrodzeń pracownikom, którymi są osoby pełniące funkcje z wyboru w organach samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz P. Kubalski*

Pozorna podwyżka, realna obniżka

Połowa sierpnia – zwykle sezon ogórkowy w polityce – w tym roku upłynęła pod znakiem ogromnych emocji związanych z próbą podniesienia wynagrodzeń osób sprawujących najwyższe funkcje w państwie. W dyskusji publicznej padały argumenty wskazujące, że poparcie tej ustawy było związane również z kwestią podniesienia wysokości wynagrodzeń osób zarządzających w jednostkach samorządu terytorialnego. Argument ten warto dokładnie przeanalizować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Inteligentne wodomierze w Szczecinie

Nieco ponad osiem i pół tysiąca wodomierzy w systemie zdalnego odczytu w mieście będącym jedną z ośmiu największych polskich metropolii i liczącym ponad 400 tys. mieszkańców. Dużo to, czy mało?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dochody JST mocno pod kreską

Z danych ze 130 miast widać wyraźne trendy: znaczne ubytki we wpływach z PIT, z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej, a także z podatków lokalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kto wybiera instytucję finansową w samorządzie?

Wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami uczestników, to jedna z kluczowych decyzji na początku wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do zarządzania PPK uprawnionych jest 20 instytucji finansowych. Możliwości wyboru są zatem duże. Jednocześnie często pojawia się pytanie o to kto, w jaki sposób i wedle jakich kryteriów powinien go dokonać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Telesiński*

Chcą pozbawić destrukt miana odpadu

Do niedawna wykorzystanie destruktu asfaltowego pozwalało znacznie zmniejszyć koszty inwestycji. Odkąd stał się on odpadem, ponowne zagospodarowanie jest utrudnione. O rozwiązanie problemu od wielu miesięcy zabiega Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Miasta i samorządy napędzane gazem

Polskie miasta i samorządy stoją przed wielkim wyzwaniem w zakresie redukcji szkodliwych emisji pochodzących z transportu. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych są zobowiązane do konsekwentnego rozwoju floty ekologicznych pojazdów, szczególnie w obszarze transportu publicznego i usług komunalnych. Coraz chętniej wybieranym przez władze lokalne i przewoźników paliwem staje się gaz ziemny, zarówno w postaci sprężonej (CNG), jak i skroplonej (LNG). Paliwa gazowe gwarantują im nie tylko natychmiastowy pozytywny efekt ekologiczny, ale również konkretne oszczędności dla budżetu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Będą zmiany w gospodarce odpadami

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba przedstawił założenia zmian, które mają zahamować wzrost opłat za śmieci i przewidują zaostrzenie kar za porzucanie śmieci w miejscach publicznych. Będą też ułatwienia dla gmin w zakresie gospodarki odpadami oraz możliwość określania stopniowych poziomów recyklingu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dostosuj nagrania z sesji do wymogów ustawy o cyfrowej dostępności i WCAG

W 2019 r. do polskiego porządku prawnego wchodzą dwie przełomowe ustawy: o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Dotyczą osób, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Pochopień*

Kryzys to dobry czas na rozsądne zmiany w finansowaniu oświaty

W przypadku gmin wiejskich najważniejszą zmianą powinno być zwiększenie elastyczności w określaniu sieci szkół. Obecne regulacje są sztywne, szczególnie ze względu na rolę kuratora oświaty. Można by rozważyć wprowadzenie zasady, że do pewnej wielkości szkoły, w przypadku podjęcia przez samorząd decyzji o jej likwidacji, kurator wydawałby opinię bez mocy blokującej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Federacja Inicjatyw Oświatowych walczy o przywrócenie równego traktowania szkół

Na zróżnicowaniu finansowania szkół niepublicznych i publicznych straciły tylko małe niepubliczne placówki na ubogich terenach wiejskich. FIO walczy o wsparcie dla nich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Na jakich zasadach samorządy mogą wypłacać stypendia uczniom i studentom

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać wsparcia materialnego uzdolnionym uczniom i studentom. Przepisy ustaw pozwalają organom stanowiącym na przyjmowanie uchwał określających zasady. Wprowadzając takie programy należy jednak pamiętać o zagwarantowaniu praw beneficjentom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Dominiak*

Dzielnica przyszłości w Toronto jeszcze nie teraz

Władze Toronto zaplanowały przebudowę zdegradowanej dzielnicy w duchu miasta inteligentnego, zrównoważonego i przyjaznego do życia. Do współpracy zaproszono spółkę zajmującą się innowacjami miejskimi i powiązaną kapitałowo z jedną z największych firm o zasięgu globalnym. Projekt w maju tego roku przerwano. Jakie błędy popełniono? Jaką lekcję możemy wyciągnąć z projektu „Sidewalk Toronto”?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Joanna Podgórska-Rykała*, prof. dr hab. Jacek Sroka*

Czym jest akt prawa miejscowego?

Prawo miejscowe zajmuje w porządku prawnym ważne miejsce. Wiąże nie tylko organy administracji publicznej, ale też mieszkańców. Dlatego odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu praw podmiotowych obywateli – sytuacji prawnej jednostki. Wynikające z tego zwiększenie zainteresowania prawem miejscowym przez ustawodawcę, jak i samych adresatów norm prawnych, stanowi wyraz dążenia do podniesienia jakości przyjmowanych w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań i rozstrzygnięć.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Mariusz Filipek*

Udzielenie koncesji będzie łatwiejsze?

Rząd przedstawił projekt zmian ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. Celem proponowanych przepisów jest ograniczenie wątpliwości prawnych przy przyznawaniu koncesji oraz ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydaje się, że przyjęte regulacje zwiększą przejrzystość i klarowność w postępowaniach o udzielenie koncesji, co ułatwi wykonawcom dostęp do rynku koncesji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mniej betonu nad Wartą, więcej zieleni

Zaczyna się przebudowa betonowych brzegów Warty w Poznaniu. Inwestycja obejmie odcinek między mostem Przemysła I a rozwidleniem Warty i Cybiny. Zmiany wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo wypoczywających nad rzeką i na cały ekosystem, a brzegi zostaną poddane renaturalizacji. Budowa potrwa do grudnia 2021 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Pytlak*

Walczmy o nową podstawę programową

O ile powtórne powołanie do życia gimnazjów nawet zdeklarowani przeciwnicy dzieła Anny Zalewskiej uznają dzisiaj za niemożliwe, o tyle zmiana podstawy programowej jest czymś realnym. Najczęściej mówi się o odchudzeniu tego dokumentu, choć potrzebny jest ruch bardziej radykalny: nadanie mu innego kształtu, aby nawet w strukturze przekształconej na modłę sprzed dziesięcioleci przybliżyć polską oświatę do realiów świata XXI wieku i wynikających z nich wyzwań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Pracodawca w kleszczach procedur i wytycznych

W oczekiwaniu na nawrót pandemii trwa dyskusja, czy od pracodawcy, także samorządowego, mamy wymagać eksperckich rozwiązań prewencyjnych, które ograniczą ryzyko zakażeń koronawirusem. A jeżeli tak, to jakich, kto i za co odpowiada, jeśli nie wdrożył odpowiednich rozwiązań, a w ogóle jak to się wszystko ma w świetle obowiązującego prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Dyrektor KIS może odmówić wydania interpretacji indywiudalnej

19 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał orzeczenie odnoszące się do obserwowanej obecnie praktyki Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w zakresie odmów wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Trudno dziwić się jednostkom, że - zwłaszcza wobec tak wielu zmian w przepisach - chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe w drodze wiążącej interpretacji. Niemniej, NSA wyznaczył omawianym orzeczeniem granicę, do której organ zobowiązany jest do wydania interpretacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Błędy w szacowaniu wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia w procesie udzielenia zamówienia publicznego należy do jednych z najważniejszych czynności leżących po stronie zamawiającego. Stanowi rozpoczęcie procedury przygotowawczej i decyduje o stosowaniu prawa zamówień publicznych. Prawidłowe oszacowanie determinuje procedurę, w której postępowanie będzie prowadzone, a co za tym idzie: tryb postępowania, miejsce publikacji ogłoszenia, warunki udziału w zamówieniu. Wykonawca zapoznając się z dokumentacją przetargową jest w stanie określić, czy dane postępowanie jest dla niego atrakcyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Bonikowska

Warunki upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach wydaje właściwy organ. Inna osoba może wydawać decyzje tylko wówczas, gdy posiada do tego stosowne upoważnienie wydane przez ten właściwy organ.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Chodkowska*

Nowe PZP: Tryb podstawowy w trzech odsłonach

Wśród nowości, jakie niesie ze sobą ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019, dalej również jako: „ustawa nowe pzp”), znajdziemy nieznany dotąd w tej ustawie tryb podstawowy. Wobec wciąż utrzymującego się niewielkiego zainteresowania trybami negocjacyjnymi ustawodawca odchodzi od przetargowego sposobu udzielania zamówień publicznych. Wyraźnie zarysowuje się jednak dążenie do szerszego stosowania procedur negocjacyjnych, co pozwoliłoby na pełniejszą realizację zasady efektywności, tj. „obowiązku udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych” – która przyświeca nowej regulacji w zakresie prawa zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane