Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/1304 - czerwca 13, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Andrzej Gniadkowski

Ministerstwa Finansów nie obchodzą problemy samorządów

Jestem przeciwnikiem wyłączania ulicznych latarni, co jest praktykowane w całym kraju, bo brak oświetlenia miejsc publicznych to symbol upadku, zgodnie z powiedzeniem: ostatni gasi światło – mówi Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Kubalski*

Tarcza na kredyt

Epidemia COVID-19 i działania podejmowane przez rząd odbiły się nie tylko na budżetach przedsiębiorców czy poszczególnych obywateli. Wyraźny spadek dochodów własnych odnotowały jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza we wpływach z udziałów w podatkach dochodowych i od nieruchomości. Nie może dziwić, że z niecierpliwością czekały na tarczę im dedykowaną. Gdy się już pojawiła – rozczarowała.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Mariusz Filipek*

Zmiany w zamówieniach publicznych

Sejm pracuje nad czwartą już tarczą antykryzysową. Oprócz zmian dotyczących finansów samorządowych znalazły się w niej te dotyczące zamówień publicznych. W umowach o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK nie będzie stosowany reżim ustawy – Prawo zamówień publicznych, gdy wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne określone w tej ustawie. Ponadto sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą mają toczyć się bez udziału stron i uczestników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Europejski Jednolity Identyfikator Prawodawstwa (ELI)

Prawo miejscowe dostępne z poziomu jednego portalu

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Bielenica

Budujemy w urzędzie system cyberbezpieczeństwa

Samorządy są szczególnie narażone na ataki hakerów, którzy mając dostęp do danych wrażliwych mogą wyrządzić ogromne szkody zarówno samej jednostce, jak i mieszkańcom. Dlatego urzędy powinny zapewnić odporność systemów informatycznych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych oraz związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu raportu o stanie JST

Raporty, nad którymi debatowano w samorządach przed rokiem, ujawniły wiele przypadków zamieszczania w nich treści, które są zbędne i niekorzystnie wpływają na zwięzłość i przystępność dokumentów. Złe praktyki, które zdiagnozowałem, ująłem w kilku grupach, pokazując obrazowo, czym raport o stanie gminy, powiatu lub województwa nie powinien być.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Chmielewski*

Duże problemy z małej kwoty

Minęło ponad 7 lat od przyjęcia ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wprowadziła ona stałą, zryczałtowaną rekompensatę dla wierzyciela z tytułu kosztów odzyskiwania należności, w wysokości 40 euro. Norma, która miała być lekiem na zatory płatnicze, okazała się dużym problemem dla samorządów, które musiały wybierać między naruszeniem ustawy o finansach publicznych a windykowaniem dodatkowej opłaty, która przy niskich wartościach faktur i znikomych opóźnieniach stawała się niewspółmiernie uciążliwa oraz społecznie niepopularna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Radni mają wiele problemów z realizacją swoich uprawnień kontrolnych

Ustawodawca nie uregulował trybu, w jakim radni mogą realizować swoje uprawnienia. Zaniechanie legislacyjne jest źródłem wielu kłopotów. Można nawet wyobrazić sobie sytuację, w której zorganizowana grupa radnych paraliżuje funkcjonowanie samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Dominiak*

Drony nadlatują do miast

Bezzałogowe statki powietrzne, powszechnie nazywane dronami, zyskują coraz większe zastosowanie. Okres pandemii COVID-19 pokazał, że mogą stać się użytecznym narzędziem. W wielu przypadkach znacząco obniżają koszty, skracają czas wykonywania zadań, poprawiają efekt. Należy jednak pamiętać, że drony to również ograniczenia prawne oraz liczne, nowe zagrożenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Miłosz Kościelniak-Marszał*

Myśliwi potrzebują planów łowieckich?

Po opracowaniu projektu planu łowieckiego dla konkretnego obwodu dzierżawca lub zarządca ma obowiązek zasięgnięcia opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz izby rolniczej. Przez wiele lat miało to charakter niesformalizowany i polegało na przystawieniu na druku pieczęci oraz złożeniu podpisu przez urzędnika. Sytuacja zmieniła się, gdy sprawią zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli. W efekcie uznano, że opiniowanie planu łowieckiego powinno odbywać się w drodze wydania postanowienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski*

Media drukowane i elektroniczne w strategii marketingowej samorządu

Jaki rodzaj mediów wybrać do komunikacji z mieszkańcami i otoczeniem zewnętrznym, aby działania były efektywne? Wbrew pozorom, odpowiedź jest prosta. Skuteczność działań należy zawsze oceniać w kontekście realizacji wyznaczonych wcześniej celów, a rodzaj mediów i narzędzi oznacza tylko wybór odpowiedniej drogi, pozwalającej do tych celów dotrzeć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Miliony złotych wylądują w polu

Związek Powiatów Polskich walczy o zmianę nieżyciowych przepisów nakładających na samorządy obowiązek budowy kanału technologicznego podczas budowy czy przebudowy dróg – nawet jeśli nigdy nikomu on nie posłuży.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dotacje na gospodarowanie wodami opadowymi

Od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

W Michałowie powstanie centrum pokazowe energii odnawialnej

Przedszkole z placem edukacyjnym EKO-OZE, Centrum Aktywności Lokalnej – inkubator przedsiębiorczości, centrum wystawienniczo-konferencyjne – trzy obiekty wykonane w technologii pasywnej stworzą pokazowy zespół obiektów. Wszystkie będą efektem zaangażowania i pomysłowości samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Miejska spółka odnowiła stary hangar

Nowe okna, sufit i napis – to efekty zakończonego właśnie remontu części historycznego hangaru Szczecińskiego Aeroklubu. W imieniu miasta inwestycję wykonał Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Sojka*

Status i rola inspektora ochrony danych w jednostce samorządowej

Z docierających do mnie informacji wynika, że w urzędach samorządowych bardzo często występują dwa skrajne przypadki. Inspektor Ochrony Danych robi wszystko – od nadawania uprawnień, po opracowywanie umów lub… jest pomijany, świadomie lub nie przez kierownictwo i wdrażany w sprawy, kiedy w zasadzie już nic nie może zostać zmienione. W prawidłowej organizacji pracy inspektor powinien być włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Włączenie nie oznacza jednak automatycznie wykonania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Potrójny ból głowy: odmrażanie, głosowanie, osłanianie

Zaloguj się i czytaj więcej

Wniosek o przywrócenie terminu musi mieć dobre uzasadnienie

Przy ocenie stopnia winy, lub jej braku, przy niezachowaniu terminu dla danej czynności należy brać pod rozwagę nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły stronie jej dokonanie w odpowiednim czasie, lecz także te świadczące o podjęciu lub niepodjęciu działań mających na celu zabezpieczenie dotrzymania terminu. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez zainteresowanego lub jego pełnomocnika zalicza się np. przerwę w komunikacji, powódź, pożar, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Damian Wąsik*

Nowe obowiązki samorządów w trakcie wyborów Prezydenta RP

Pandemia koronawirusa nie tylko zmieniła codzienne życie Polaków i wymusiła modyfikację planów osobistych, wpłynęła na sytuację gospodarczą kraju, ale również poważnie skomplikowała funkcjonowanie wielu aspektów życia publicznego. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich 12 maja 2020 r. z różnych przyczyn okazało się niemożliwe. Po burzliwym, politycznym dyskursie uchwalono ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (DzU z 2020r., poz. 979). Ustawa przewiduje nałożenie na JST szeregu obowiązków związanych z organizacją wyborów.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Fundusz sołecki w trakcie zagrożenia epidemicznego

31 lipca urzędy gmin przekażą sołtysom informacje na temat przysługujących im środków z funduszu sołeckiego i rozpoczną się zebrania wiejskie, których ostateczny termin zwołania to 30 września. Czy organizowanie takich spotkań w czasie epidemii jest możliwe, a jeśli tak, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Podpowiadamy również, na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Pozacenowe kryterium oceny ofert

W dobie koronawirusa zdecydowana część zamawiających zdecydowała się ograniczyć liczbę postępowań w sprawie zamówień publicznych. Zakończyli toczące się postępowania oraz wstrzymali rozpisywanie nowych. Teraz nadszedł czas pobudzania gospodarki. Zamówienia publiczne mogą odegrać w nim kluczową rolę. W sytuacji, gdy ceny za wykonane usługi będą oscylowały na podobnym poziomie, na wybór ofert wpłyną pozacenowe kryteria oceny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Strategia rozwoju gminy w ustawie

Sejm uchwalił zmianę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona nowy system dokumentów strategicznych, które przygotowywane będą na różnych poziomach zarządzania: krajowym, regionalnym oraz lokalnym – mają być ze sobą powiązane i spójne. Zmiany obejmą też kontrakty oraz porozumienia terytorialne. Wszystko to ma służyć skutecznemu wydatkowaniu środków unijnych w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021–2027.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane