Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 6/1298 - marca 21, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Nasze pismo ma 30 lat! "Wspólnota" dla samorządu

Aż 1298 wydań, ponad 75 tysięcy stron informacji, wywiadów, porad, analiz, rankingów i raportów. To dorobek „Wspólnoty”. Bez niej nie da się napisać historii odrodzonego samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Polityka krajowa zbyt mocno oddziałuje na samorząd lokalny

Nasze projekty poprawy infrastruktury drogowej zyskały znakomitą opinię, dały nam wysoką pozycję w rankingu i nagle z niewiadomych przyczyn spadamy z listy rankingowej i tracimy fundusze, bo premier zdecydował inaczej. Uznaniowość i klucz partyjny idą w Polsce za daleko – mówi Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Alarm dla finansów samorządowych

Grozi nam stagnacja, która obróci się także przeciwko instytucjom centralnym. Malejące inwestycje samorządowe to mniejsze wpływy z podatków VAT i CIT, a w dalszej perspektywie także z PIT. Zahamowanie rozwoju lokalnego i regionalnego to słabsza Polska – alarmują autorzy raportu o stanie finansów JST. – Opieramy się na tych samych danych, ale interpretujemy je zupełnie inaczej – odpowiada Ministerstwo Finansów. Debata w Senacie potwierdziła, że rząd wciąż nie znajduje pola do dyskusji z samorządem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mszczonów i Lesznowola zwycięzcami programu „Gmina otwarta na inwestycje”

Czy polskie gminy mogą być przyjazne inwestorom, otwarte na potrzeby podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na ich terenie i gotowe do zmian procedur w trosce o dobro mieszkańców? Mogą. Potwierdzeniem tego jest ich zaangażowanie w program „Gmina otwarta na inwestycje”. Dla szybkiego rozwoju sieci światłowodowej, z której będą mogli korzystać mieszkańcy i firmy, ważna jest dobra współpraca operatorów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Edukacja Przyszłości: potrzebujemy relacji i autorytetów

Nauczyciela nie zastąpią maszyny ani sztuczna inteligencja, a w edukacji oprócz przekazywania wiedzy ważne jest pokazywanie różnych możliwości rozwoju oraz bogactwa duchowego, jakie wypracowała nasza cywilizacja, a także nauka budowania relacji. Panowania nad szybko rozwijającymi się technologiami i krytycznego podejścia do nich musimy się nauczyć – tak można podsumować obrady plenarne konferencji „Edukacja Przyszłości”, zorganizowanej przez wydawnictwo Municipium 3–4 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Nester*

Jeden z najmniej zamożnych powiatów w kraju płaci janosikowe

„Bogaty” powiat polkowicki, aby realizować inwestycje, musi wyciągać rękę do innych samorządów. Remonty dróg, zadania z zakresu transportu zbiorowego, programy ochrony zdrowia – to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie gmin. Powiat otrzymuje wiele, dlaczego więc w tym roku musi oddać ze swojego budżetu ponad 4,5 mln zł na rzecz „biedniejszych”?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Ochrona krajobrazu – jest narzędzie, nie ma efektów

Warszawa była jednym z pierwszych miast, w których podjęto uchwalę o przystąpieniu do sporządzenia kodeksu. Stała się jednak ofiarą ambitnego planu uporządkowania chaosu wizualnego za pomocą bardzo – może nawet zbyt – szczegółowego aktu prawa miejscowego. Niemal pięć lat minęło od rozpoczęcia całego procesu, niemal dwa od wyłożenia do publicznego wglądu projektu kodeksu. Ostatecznie wojewoda uchylił stołeczną uchwałę krajobrazową w całości. Zwrócił on uwagę na nieaktualność dokonanych w 2018 roku uzgodnień ze służbami konserwatorskimi oraz – i to cięższy zarzut – na ustalenie niektórych zasad bez delegacji ustawowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dr Bartosz Mendyk

Dostępność cyfrowa w praktyce

Ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie stosunkowo niedawno (23 maja 2019 r.), nie oznacza to jednak, że jest to wyzwanie nowe. Krajowe Ramy Interoperacyjności już od kilku lat wskazywały na obowiązek dostosowania stron dla osób niepełnosprawnych. Nowa ustawa przewiduje dodatkowe obowiązki na które urzędy będą musiały zwrócić uwagę w 2020 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

W skład zasobu lokalowego gminy wchodzą lokale użytkowe znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych, w których gminy nie posiadają większości udziałów. Często są one atrakcyjnie położone, np. przy rynkach lub w centrum miasta. Zdarza się, że wspólnoty ze względu na bezpieczeństwo i spokój wokół nieruchomości nie wyrażają zgody na sprzedaż w nich alkoholu. Dla gminy stanowi to bardzo duży problem, ponieważ nie może wynająć lokalu na obiekt gastronomiczny lub sklep. Z jakich środków prawnych może skorzystać gmina chcąca bronić swoich interesów? Czy i jak może wpłynąć na wspólnotę?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Ministerstwo: odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych jest fakultatywny

Gmina nie ma obowiązku objęcia jakichkolwiek nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zorganizowanym przez siebie systemem odbierania odpadów komunalnych, łącznie z częściami takich nieruchomości w ramach nieruchomości mieszanych. W przypadku niepodjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma również obowiązku podejmowania uchwały ustalającej stawkę opłaty za pojemnik lub worek obowiązującej w przypadku odbierania odpadów komunalnych z tych nieruchomości na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Chodkowska*

Nowe PZP: klauzule obowiązkowe

Ustawodawca swojej ingerencji w treść umowy na realizację zamówienia publicznego nie zakończył na – omówionym w poprzednim numerze Wspólnoty – określeniu katalogu klauzul abuzywnych. W art. 436 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej również jako: „nowa ustawa pzp”) wymienia klauzule, które w umowie na realizację zamówienia muszą się znaleźć. Nie wszystkie wydają się być zasadnie zawarte w ustawie, bo część z nich i tak jest elementem praktycznie każdej umowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Piszko

Ustalenie nauczycielowi pensum łączonego

Jeżeli nauczyciel realizuje zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć – np. 18 i 26, wówczas należy ustalić pensum łączone – zgodnie z art. 42 ust. 5c KartaNauczU. Zgodnie z powołaną regulacją, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Syrokosz*

Cieszyńska regulacja reklamy

Krajobraz CIESZYn – to przewodnie motto procesu, który jesienią 2019 roku doprowadził w Cieszynie do uchwalenia uchwały krajobrazowej. Określa ona reguły sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie całego miasta. Miejmy nadzieję, że już niedługo przypomnimy sobie, że pod reklamami i szyldami kryją się zabytkowe kamienice, ogrodzenia czy przestrzenie z panoramicznym widokiem na góry. Wdrożenie uchwały to szansa na zadbaną przestrzeń miejską. Oto pierwsza część artykułu na temat przygotowania uchwały krajobrazowej w Cieszynie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Samorządy w walce z koronawirusem

Koronawirus (Covid-19) jest już w Polsce. Wraz z nim pojawiła się ustawa określająca zasady i tryb zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi oraz ich zwalczania. Reguluje m.in. zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych zmierzających do unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zadania organów administracji publicznej, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców i świadczeniodawców, a także kwestie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kryzys rowerów miejskich

Najnowszy raport stowarzyszenia Mobilne Miasto ujawnia skalę kryzysu rowerów miejskich w Polsce: miniony rok przyniósł powszechne, dwucyfrowe spadki liczby wypożyczeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Kara dla szkoły za przetwarzanie odcisków palców

„(…) Szkoła nie miała podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych biometrycznych dzieci korzystających z usług stołówki szkolnej. W związku z tym, z uwagi na to, że Szkoła nie legitymuje się żadną z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO, takie postępowanie prowadzi do naruszenia art. 9 ust. 1 RODO oraz zasady minimalizacji danych ustanowionej w RODO. (…) przetwarzanie danych biometrycznych nie jest niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest identyfikacja uprawnienia dziecka do odebrania obiadu. (…) identyfikację Szkoła może przeprowadzić za pomocą innych środków, mniej ingerujących w prywatność dziecka korzystającego z usług stołówki szkolnej. (….) weryfikacja tego kto zamierza skorzystać z usług stołówki szkolnej i czy jest uprawniony do odbioru obiadu, poprzez pozyskane od uczniów dane biometryczne, stanowi w ocenie organu zbyt dużą ingerencję w ich prywatność, w zestawieniu z powagą celu, w jakim mają być przetwarzane” – stwierdził Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Burmistrz w radzie nadzorczej spółki komunalnej?

Zorganizowane przez wydawnictwo Municipium SA XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Katowicach 2–3 października 2019 r. było ważnym wydarzeniem poglądowo-edukacyjnym dla całego środowiska samorządowego w Polsce. W trakcie obrad na światło dzienne wyszedł niedostatek dobrego prawa regulującego pracę samorządów. Doświadczyłem tego osobiście, moderując jeden z paneli dotyczących spółek komunalnych – „Rady nadzorcze spółek komunalnych: kto, kiedy i w jakich warunkach może uczestniczyć w radach nadzorczych spółek”. Wzięło w nim udział grono doświadczonych ekspertów praktyków gospodarki komunalnej, w tym oczywiście rad nadzorczych spółek komunalnych – dla których temat okazał się niezwykle wymagający ze względu na niejednolitość prawa i jego interpretacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Opodatkowanie VAT-em dotacji również bez wpłat mieszkańców?

Do niedawna, aby uznać dotację za opodatkowaną, organy podatkowe szukały jej związku z ceną stwierdzając, że VAT trzeba zapłacić, ponieważ mieszkaniec zapłacił jakąś część wartości nowego pieca. Aktualne stanowiska organów podatkowych odchodzą od takiego podejścia uznając, że dotacja ulega opodatkowaniu nawet w sytuacji, gdy mieszkaniec nie ponosi żadnych odpłatności na rzecz gminy czy wykonawcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Lubińskie Centrum Zdrowia Psychicznego

We wrześniu ubiegłego roku lubińscy radni przyjęli – co warto podkreślić, jednogłośnie – Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lubina, zakładający utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. W lutym 2020 r. władze miasta powołały spółkę, która będzie odpowiadać za budowę Centrum.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners - Kontrolowanie uchwał odpadowych

Podejmowane przez rady gmin uchwały z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi mogą być kontrolowane przez szereg różnych podmiotów, w wielu przypadkach nawet wiele lat po ich podjęciu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane