Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 19/1285 - września 21, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Jestem Kaszubą i kocham Wejherowo

Proponowano mi miejsca na listach do parlamentu, oferowano różne atrakcyjne zajęcia, ale odmawiałem. Kandydowałem do samorządu, bo chciałem, żeby miasto się rozwijało. Widzę jeszcze wiele zadań, które trzeba zrealizować. Chcę wzmacniać postawy obywatelskie, zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta jest coraz większe i to mnie bardzo cieszy – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Oświata po 1 września – co się udało, a co budzi obawy

Nowy rok szkolny się zaczął. Rozpoczęli go wystraszeni i sfrustrowani sytuacją związaną z naborami uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice. Pospieszna reforma sama w sobie ma wiele wad, a niechętne partii rządzącej media i samorządy dołożyły kolejne poziomy stresu. Rozpoczęli także nowy rok szkolny nauczyciele – sfrustrowani fatalnie przygotowanym i prowadzonym, więc przegranym z kretesem strajkiem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Magda*

Zmiany w dochodach jednostek samorządu terytorialnego

12 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to działanie, które wpisuje się dotychczasowy sposób postępowania w zakresie prawodawstwa, którym kolejny raz dokonuje się zmian w obowiązującym systemie korekcyjno-wyrównawczym dla jednostek samorządu terytorialnego, dostosowując go do postulatów zgłaszanych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również gremia eksperckie. Zaznaczyć jednak należy, że zasadniczym fundamentem nowelizacji jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., sygn. akt K 18/17, w którym stwierdzono brak zgodności z konstytucją przepisu art. 36 ust. 10 ustawy w zakresie, w jakim jednostki samorządu terytorialnego nie były uprawnione do wyrównania zaniżonej kwoty pobranej określonej części subwencji lub zawyżonej wpłaty dokonanej do budżetu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojewoda musi uzasadnić uchylenie uchwały

Prawidłowe sporządzenie uzasadnienia aktu nadzoru (rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody) umożliwia jego sądową kontrolę i jest warunkiem uznania tego aktu za zgodny z prawem. Nie można bowiem zapominać, że przedmiotem kontroli Sądu w przypadku wniesienia skargi na akt , o jakim mowa w art. 3 § 2 pkt 7 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (akty nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego), jest przede wszystkim legalność aktu nadzoru, co oznacza, że sąd dokonuje oceny, czy akt ten, z uwagi na jego treść, szczególnie argumentację zawartą w uzasadnieniu, może pozostać w obrocie prawnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Szczepańska

Odprawa dla dyrektora samorządowej instytucji kultury

Mimo, że to wójt powołuje i odwołuje dyrektora instytucji kultury, to tego ostatniego nie dotyczą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Powstaje zatem pytanie: na jakiej podstawie i w jakiej wysokości należy się odprawa dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, który przechodzi na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Jak sklasyfikować obiekt budowlany?

Klasyfikacja obiektów budowalnych nie jest łatwym zadaniem. Pojęcia takie, jak: obiekt budowalny, budynek, budowla wzajemnie się przenikają. Jeżeli dodamy do tego fakt usytuowania obiektu np. pod ziemią, ciężko będzie jednoznacznie stwierdzić, z czym mamy do czynienia. Z pozoru tak trywialne zagadnienie może nieść za sobą szereg konsekwencji, od czysto proceduralnych, aż po podatkowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Miejsce zebrania wiejskiego wśród organów sołectwa

Zebranie wiejskie to formalnie zwołane zgromadzenie ogółu stale zamieszkujących mieszkańców danego sołectwa w celu rozstrzygnięcia określonych spraw przewidzianych przepisami prawa. Prawo wybierania organów sołectwa przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnionym do głosowania w wyborach powszechnych. Zatem należy uznać, że zebranie wiejskie jest bytem odrębnym od ogółu uprawnionych do głosowania mieszkańców danej jednostki pomocniczej, mimo iż skład obu tych gremiów pokrywa się. Gdyby bowiem ustawodawca zechciał, aby wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonywało zebranie wiejskie, to w art. 36 ust. 2 u.s.g. rozszerzyłby uprawnienia zebrania wiejskiego o kompetencje elekcyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2019 r.

Nowa ocena pracy, ścieżka awansu zawodowego – to główne zmiany w prawie oświatowym, które obowiązują od 1 września 2019 r. Proces wchodzenia w życie nowych przepisów został jednak rozłożony na wiele lat i zakończy się dopiero w roku 2022.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zwrot usuniętego pojazdu bez wcześniejszej opłaty

Do Sejmu trafił senacki projekt zmieniający ustawę Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy on zastąpienia regulacji uniemożliwiającej wydanie usuniętego z drogi pojazdu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie regulacją przewidującą jedynie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w przypadku gdy pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty. Samorządowcy alarmują, że może to negatywnie wpłynąć na finanse powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Sejm uchwalił nowe prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa zamówieniowa ma uprościć procedury i zwiększyć efektywność przetargów. Prezentujemy rozwiązania w zakresie modyfikacji procedury konkursowej, zmian dotyczących umowy o zamówienie publiczne i jej wykonania, w zamówieniach na usługi społeczne, treści raportu z realizacji zamówienia, współdziałania organów kontroli, mediacji i koncyliacji, postępowania przed Sądem Polubownym oraz kontroli zamówień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane