Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 16/1282 - sierpnia 10, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Zaufanie nie dla wszystkich

Radom, Kielce, Nowy Sącz, Tarnów, Myślenice, Pruszków – to tylko przykładowe miasta, których włodarze nie otrzymali wotum zaufania od radnych. Jeżeli taka sytuacja powtórzy się w przyszłym roku, radni będą mogli tam podjąć uchwały referendalne. Wotum zaufania nie otrzymali także niektórzy starostowie oraz jeden marszałek województwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Zbudowaliśmy legendę wokół naszego sera

Henryk Sienkiewicz opisał bitwę wojsk polsko-litewskich ze Szwedami, która miała miejsce nad rzeką Kumiałką pod Korycinem. Stworzyliśmy opowieść, jak to kilku Szwajcarów rannych w bitwie leczyły w pobliskim folwarku piękne korycinianki, którym udało się wydobyć od rekonwalescentów sekretną recepturę produkcji serów. Ludzie kochają takie opowieści – mówi wójt Korycina Mirosław Lech.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski*

Catering w placówkach oświatowych

W przypadku, gdy w szkole lub przedszkolu zapewnia się uczniom jedynie miejsce spożywania posiłków, ponieważ placówka korzysta z cateringu, to obowiązkiem gminy jest pokrycie kosztów związanych z ich wytworzeniem i dostarczeniem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Klimek*

Znowelizowana procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Proces inwestycyjny po wielokroć jest niezmiernie długotrwały. Znaczną jego część stanowi uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które jest jego pierwszym etapem. Próbując rozwiązać ten problem, 19 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, zakładającą przyspieszenie i usprawnienie wydawania tychże decyzji środowiskowych. Ustawa została przekazana do Senatu. Jeżeli zostanie przyjęta i podpisana przez Prezydenta RP w uchwalonym kształcie, wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Już są pieniądze na linie autobusowe

Pod koniec lipca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie podziału środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wnioski można składać do połowy sierpnia. Od września mają ruszyć pierwsze kursy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

System bezpieczeństwa dokumentów publicznych

Dotychczas nie było w polskim systemie prawnym ujednoliconych zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do wykorzystywanych powszechnie dokumentów publicznych. Z tego powodu resort spraw wewnętrznych postanowił stworzyć uniwersalny system zasad, który będzie obejmował wszystkie etapy życia dokumentów publicznych (projektowanie, wytwarzanie, przechowywanie oraz weryfikację autentyczności). Nowe rozwiązania prawne mają na celu przede wszystkim ograniczyć skalę przestępstw przeciwko dokumentom.

Zaloguj się i czytaj więcej

prof. zw. dr hab. Jacek Sroka* i dr Joanna Podgórska-Rykała*

Model governance – czyli partycypacyjna demokracja lokalna

Nie ulega wątpliwości, że większe zaangażowanie mieszkańców w sprawowanie władzy na szczeblu lokalnym zwiększa prawdopodobieństwo trafnej identyfikacji potrzeb społecznych oraz właściwszego doboru środków i narzędzi służących ich zaspokajaniu. Zaangażowanie, czyli ‘współdecydowanie’ sprzyja legitymizacji i akceptacji podjętych decyzji. Jednak pomimo tego, że demokracja – jako ustrojowy standard – trwale wpisała się w pejzaż europejskich społeczności lokalnych, wydaje się, że w Polsce jej instytucje wciąż wymagają wzmocnienia, zwłaszcza od strony praktycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn

O niektórych kwestiach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy skarbnika gminy

Stanowisko skarbnika gminy ma szczególny charakter z uwagi na zakres kompetencji oraz hierarchiczne usytuowanie w strukturze samorządu. Specyfika tego stanowiska pracy wyraża się również w kwestii nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy. W prezentowanym niżej zwięzłym opracowaniu poruszone zostaną niektóre problemy praktyczne dotyczące zakończenia stosunku pracy skarbnika gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Pomoc finansowa pomiędzy JST w orzecznictwie

Brak jest podstaw prawnych aby finansować zadania miasta na prawach powiatu, które ono realizuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to nie tylko zadań związanych z paszportami, lecz innych które mają status zleconych, w tym związanych z dowodami osobistymi, czy urzędem stanu cywilnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych i projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych – oba dokumenty przedłożone przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Projekt przewiduje usprawnienie systemu zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Hanna Pilcicka-Ciura*

Odkrywanie przeszłości odbywa się na naszych oczach

Gdy prace modernizacyjne na rynku w Węgrowie były już zaawansowane doszło do odkrycia niezwykłego, wręcz sensacyjnego – murowanych reliktów XVII ratusza. Powstało pytanie: co z nim zrobić? Taka sytuacja może dotyczyć wielu miast. Los odkrytego reliktu, czy odrodzi się on na nowo w kulturze i tradycji, spoczywa w rękach władz lokalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Krzysztofowicz*

Wykorzystanie GIS w zarządzaniu samorządem

Wszystkie województwa samorządowe, 375 z 380 powiatów i ponad połowa gmin posiadają geoportale – strony internetowe, na których prezentowane są dane przestrzenne pochodzące z rejestrów publicznych oraz wytworzone z wykorzystaniem technologii systemów informacji przestrzennej. Funkcjonalność geoportali i bogactwo danych są bardzo zróżnicowane. Począwszy od prezentowania tylko danych geodezyjnych, takich jak mapa ewidencyjna (katastralna), aż po funkcje umożliwiające analizy przestrzenne. Te ostatnie są sercem systemów informacji przestrzennej i mogą być potężnym narzędziem w procesach decyzyjnych zachodzących w jednostkach samorządowych wszystkich szczebli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Ziemski & Partners – Komisja skarg, wniosków i petycji

W wyniku nowelizacji wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych dokonanej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych do systemu prawa samorządowego została wprowadzona komisja skarg, wniosków i petycji stanowiąca kolejny – obok komisji rewizyjnej – obligatoryjny organ pomocniczy organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Analiza przepisów regulujących tryb funkcjonowania nowej komisji zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Uwagi poczynione w tym zakresie należy odpowiednio odnieść do samorządu powiatowego i samorządu województwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Obligacje przychodowe lepsze od kredytu?

Obligacje przychodowe, na równi z partnerstwem publiczno-prywatnym, to ciągle niespełnione marzenie samorządowców. Jawią się jako rozwiązanie problemów z brakiem pieniędzy na wielkie inwestycje infrastrukturalne, przyciągają obietnicą obfitości i wolności w zadłużeniu się bez limitów, a przy bliższym poznaniu zostawiają z pustką i rozczarowaniami. Dlaczego tak się dzieje i czy zawsze musi tak być?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane