Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 7/1273 - kwietnia 6, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Za i przeciw deglomeracji

Kosztowne przenoszenie prestiżu, czy wsparcie dla wyludniającej się prowincji? Zdaniem Klubu Jagiellońskiego bez aktywnych działań ze strony państwa wiele miast czeka zapaść i niemożność utrzymania podstawowej infrastruktury. Jednym z pomysłów jest przenoszenie – do tracących funkcje społeczno-gospodarcze miast – urzędów centralnych. Mimo że wielu polityków wspiera pomysł rozpraszania centralnej administracji, to na razie w praktyce nic z tych planów nie wyszło.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nie pozwólmy, aby ideologia zniszczyła bieszczadzkie skarby

Nie wolno rezygnować z zasobów, które mamy. Eksploatacja złóż ropy była tu prowadzona przed wojną i nadal się ją prowadzi. Przez wieki te tereny były silnie zaludnione, intensywnie wykorzystywano zasoby naturalne, a jednak przyroda na tym nie traciła – mówi starosta bieszczadzki Marek Andruch. Opowiada też o braku pieniędzy na utrzymanie dróg w górskich rejonach i walce z wykluczeniem komunikacyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Konwent przewodniczących rad miast wojewódzkich

Pierwsze po wyborach samorządowych spotkanie konwentu przewodniczących rad miast wojewódzkich odbyło się 20–22 marca w Rzeszowie. Inicjatorem i gospodarzem był przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec. Dzięki niemu nowi ludzie na stanowiskach przewodniczących mieli szansę poznać bardziej doświadczonych kolegów i nieco poszerzyć swoją wiedzę o funkcjonowaniu organów stanowiących w podobnych miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Tomasz Brzezicki*, Marcin Pelc**

Koniec decyzji o warunkach zabudowy?

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówili wstępnie propozycję zmian w systemie planowania przestrzennego. Analiza przedstawionych ogólnych założeń nie pozwala tylko na merytoryczne przekazanie czytelnikom informacji będących przedmiotem ministerialnych zamierzeń, ale skutkuje koniecznością zaangażowania własnych doświadczeń i oceny systemu planowania przestrzennego w Polsce do holistycznego ujęcia omawianego w tym artykule zagadnienia istoty planowania przestrzennego w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Maciocha

Kto się przejedzie na „funduszu pekaesowym”?

Rząd przedstawił projekt ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Zakłada ona utworzenie funduszu, z którego skorzystać będą mogli wszyscy organizatorzy publicznych przewozów autobusowych. Zgodnie z ustawą „pekaesową” do końca 2021 roku przy wydatkowaniu środków z funduszu obowiązywać będzie swoisty wyścig „kto pierwszy ten lepszy”. W tym czasie o przyznaniu dopłaty decyduje bowiem kolejność wpływu wniosków organizatorów wraz z rozliczeniami do właściwego wojewody. Taki tryb zapewni zainteresowanie i szybkość składania wniosków przez organizatorów, jednak należy mieć uzasadnione obawy, czy służyć to będzie likwidacji białych plan wykluczenia komunikacyjnego i walce z wykluczeniem transportowym Polski powiatowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Przedszkole ze sztucznym stokiem narciarskim

Blisko 6 mln zł kosztuje budowa przedszkola w Międzychodzie. Nie byle jakiego, bo z pierwszym w Polsce całorocznym stokiem narciarskim, dwoma placami zabaw i miniboiskiem do koszykówki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Edukacja ery cyfrowej, czyli powrót do przyszłości

Polska szkoła nie jest ani nowoczesna, ani przyjazna innowacyjnym metodom nauczania – wynika z badania PISA. Samorządy i MEN chciałyby to zmienić, potrzeba jednak do tego nie tylko dobrych chęci i interaktywnych tablic – ale prawdziwego przełomu w podejściu do wykorzystywania technologii w oświacie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Jak zmienić system pieczy zastępczej?

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny powoduje poważne skutki finansowe dla samorządów powiatowych i gminnych. To zaś może spowodować – wbrew intencji ustawodawcy – nie poprawę, a pogorszenie sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej – wskazuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Magdalena Niziołek*

Możliwość wytoczenia pozwu zbiorowego za reformę oświaty

Samorządy zaczynają się zastanawiać nad dopuszczalnością wniesienia pozwu zbiorowego w sprawie dochodzenia roszczeń JST dotyczących zwrotu kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem reformy oświatowej w zakresie, w jakim nie zostały one pokryte przez subwencję oświatową.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens*

Relacje JST ze szkołami w świetle orzecznictwa

Zgodnie z art. 68 u.p.o., dyrektor szkoły lub placówki w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. Natomiast uprawnienia dyrektora w zakresie zarządzania kadrami szkoły wyszczególnione zostały w ust. 5 cytowanego wcześniej artykułu.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Być jak poseł, czyli indywidualne uprawnienia kontrolne radnych

Kadencja 2018–2022 r. przyniosła kilka zmian. Jedną z nich stanowi indywidualne uprawnienie kontrolne radnych. Lakoniczność nowej regulacji sprawia, że może ona stać się zarówno zarzewiem konfliktów, jak i martwym prawem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Liżewski

Niepowiadomienie wierzyciela o zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jak ma postąpić wierzyciel, który nie został powiadomiony w trakcie postępowania upadłościowego o możliwości zgłaszania wierzytelności?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane