Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 14/1254 - lipca 14, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Polskie miasta idą w ślady Skandynawii

Według badań szwedzkich naukowców Olssona i Wikstroma w wyniku zamknięcia w soboty sklepów z napojami alkoholowymi liczba zatrzymanych nietrzeźwych osób spadła w Szwecji o l0 proc. Zauważyli również wyraźne ograniczenie liczby przypadków zakłócania spokoju publicznego, także bójek w domu. Nie stwierdzili jednak żadnych zmian ilości spożywanego alkoholu. Czy podobnie będzie w Polsce?

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

U nas żyje się wolniej, a przez to ciekawiej

Widzimy tendencję wychodzenia ludzi z dużych miast. Zauważyli, że praca od świtu do nocy, zaniedbywanie rodziny i pogoń za karierą nie są tym, czego oczekują. Duże miasto nie zapewnia im spokoju, dlatego wyprowadzają się. Na przykład do Reszla, który ma czystsze środowisko, zdrowe powietrze i należy do sieci miast Cittaslow bardzo dbających o jakość życia i lokalne tradycje – mówi burmistrz Marek Janiszewski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Krzyżanowski*

Niższe progi i większa ochrona

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych wskazuje na konieczność przeprowadzenia szerokiej debaty nad obniżeniem tzw. progu bagatelności, a więc kwoty, od której zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2017 r., poz. 1579), dalej: „PZP” (obecny art. 4 pkt 8 tej ustawy).

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Presz-Król

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Czerwiec upływa pod znakiem konsultacji na temat Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. Rozpoczęto je 6 czerwca od śniadania prasowego, podczas którego przedstawiciele mediów, a za ich pośrednictwem opinia publiczna, dowiedzieli się o Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych przygotowanej przez zespół ekspertów złożonych z przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dokument ten ma tworzyć podwaliny pod projekt nowej ustawy, która zgodnie z zapowiedziami ma usprawnić proces udzielania zamówień w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski*

Obniżka wynagrodzeń burmistrzów i inne zmiany w samorządowych przepisach o zarządzaniu w spółkach

Kontynuując temat „drabiny płacowej dla burmistrzów” (Wspólnota z 20.05.2017 r. i 2.06.2018 r.) wypada stwierdzić, że w temacie ich wynagrodzeń, tak jak prezes J. Kaczyński kazał, tak rząd zrobił. W rozporządzeniu z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada Ministrów obniżyła od 1 lipca 2018 r. wynagrodzenia zasadnicze prezydentom, burmistrzom i wójtom gmin i miast.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz Tworzydło*

Co zrobić, żeby o nas źle pisali

Niektórzy samorządowcy popełniają tak proste błędy, że aż trudno uwierzyć, że czynią to nieumyślnie. Potem nie radzą sobie z wybrnięciem z kryzysu. Podpowiadamy, co zrobić, żeby przegrać w wyborach. Albo czego uniknąć, by nie wpaść w tarapaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Najbardziej obywatelskie miasta

Sopot, Warszawa, Rzeszów, Poznań i Katowice to pierwsza piątka najbardziej obywatelskich miast według Fundacji Schumana.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autorzy: Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Najzamożniejsze samorządy w 2017 roku

Najciekawsze zmiany zaszły w woj. opolskim. Dobrzeń Wielki z 16 pozycji wśród gmin wiejskich w 2016 roku spadł na jedno z ostatnich – 1537. Niewiele mniej dramatyczny spadek (z 752. na 1510 miejsce.) zaliczyła inna gmina – Dąbrowa. Komprachcice – już wcześniej niezbyt zamożne – zajęły tym razem ostatnie miejsce zyskując miano najuboższej gminy w całym kraju. To efekt aneksji części terytoriów tych gmin przez Opole.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Makowski*

Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych

Samorząd to największy zamawiający na rynku zamówień publicznych. Rocznie ponad 40 proc. liczby zamówień i ponad jedna trzecia ich łącznej kwoty (czyli około 30 mld zł) pochodzi od samorządów. Stąd pytanie o ryzyko nadużyć w tym obszarze jest jak najbardziej zasadne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Rządowy program „Dobry start”

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Wnioski o to świadczenie można składać: online już od 1 lipca, a od 1 sierpnia w wersji papierowej. Przyjmowane one będą do 30 listopada. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wolbach*

Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli w podatku od nieruchomości

Wspólność mienia to warunek powstania solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne dotyczące tego mienia (art. 370 kodeksu cywilnego). Zasada solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące wspólnego mienia obowiązuje także w podatkach typu majątkowego. O ile jednak solidarna odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne dotyczące wspólnego mienia może być wyłączona mocą decyzji stron, o tyle solidarnej odpowiedzialności podatkowej wyłączyć nie można.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Dotacje oświatowe po nowemu

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity: DzU z 2017 r. poz. 2203) obowiązuje już niespełna pół roku, a problemów legislacyjnych związanych z praktycznym jej stosowaniem nie brakuje. Jednym z nich jest kwestia stanowienia tzw. uchwał dotacyjnych, obejmujących w szczególności niepubliczne placówki oświatowe (przedszkola, szkoły), dla których upoważnienie ustawowe wynika z art. 38 ust. 1. W ramach niniejszego opracowania przybliżmy wybrane kwestie, które sprawiały i nadal sprawiają trudności legislacyjne w działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Cymbalak*

Uzasadnienie do uchwały

W polskim systemie prawnym nie został wprost wyrażony normatywny obowiązek uzasadniania uchwał organów samorządu terytorialnego, choć wymóg taki występuje czasem w przepisach szczególnych (np. w przypadku uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Z tego powodu znaczenie tego elementu aktu normatywnego jest bagatelizowane, co w wielu przypadkach ma negatywne konsekwencje, nie wyłączając stwierdzenia nieważności uchwały.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowe zasady przekształcenia użytkowania wieczystego

Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Ma on wzmocnić prawa osób zamieszkujących na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste. Najważniejszą korzyścią dla właścicieli lokali będzie przewidywalność wysokości opłat przekształceniowych, które zastąpią zmienne (często gwałtownie zwiększające się) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w opodatkowaniu gruntów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym, przedłożony przez ministra energii. Doprecyzowano w nim zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w RLKS

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Ma ona zapewnić usprawnienie i zwiększyć efektywność systemu wdrażania RLKS. Zmiany w projektowanej ustawie wynikają z doświadczeń zebranych z wdrażania RLKS, w szczególności ze środków EFSI innych niż EFRROW.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane