Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 11/1251 - czerwca 2, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zygmunt Jerzmanowski*

Zjazd burmistrzów z drabiny płacowej

Nad sprawami płacowymi burmistrzów zebrały się czarne chmury. Rozjaśnić sytuację mogłaby dyskusja nad kluczowymi aspektami problemu, takimi jak: ogólne pułapy wynagrodzeń, zależność ich od wielkości gminy, stosunek wynagrodzeń burmistrzów do wynagrodzeń w gospodarce, wynagrodzenia burmistrzów a wynagrodzenia zastępców lub prezesów spółek, nagrody dla burmistrzów przyznawane przez radę. Warta rozważenia jest kwestia, czy w ogóle stanowienie o wynagrodzeniach burmistrzów przez Sejm nie narusza konstytucyjnej zasady samorządności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Miasta proszą Polaków: zaangażujcie się w samorządność

Zaledwie jedna trzecia Polaków jest zainteresowana życiem publicznym – wynika z badań CBOS. 70 miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich postanowiło to zmienić. Wystartowała pierwsza w Polsce kampania edukacyjno-informacyjna. Jej inicjatorzy zachęcają do uczestnictwa w zarządzaniu miastami i kształtowania najbliższego otoczenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nie nazywajcie mnie politykiem

Może nadszedł czas, by wójt, burmistrz, prezydent pełnił swoją funkcję społecznie, a administracją samorządową kierował zawodowy menedżer. Dobrze opłacany, z odpowiednimi, sprawdzanymi kwalifikacjami, odporny na wahania polityki – mówi Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Rozmawiamy z okazji zbliżających się obchodów 25-lecia restytucji Związku Gmin Wiejskich RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Szczepanowski*, Waldemar Kurkowski**

Rząd rozkręca wiatraki przykręcając śrubę samorządom

Zmiana definicji budowli, przewidziana w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, z mocą od 1 stycznia 2018 roku, będzie oznaczała dla gmin konieczność zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości. Tylko w skali gminy Świecie nad Osą jest to ubytek rzędu 3,4 mln zł. W skali kraju może to być nawet 300 mln zł utraconych przez gminy dochodów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Kto dopłaca do 500 plus

Co szósty samorząd w woj. wielkopolskiego dokłada do kosztów obsługi Programu 500+ – wynika z analizy kosztów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów. Samorządowcy nalegają na większe zróżnicowanie dotacji na realizację programu. Tymczasem według oficjalnych danych… żadna gmina w Polsce do programu nie dokłada.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Szczepanowski*, Waldemar Kurkowski**

Rząd rozkręca wiatraki przykręcając śrubę samorządom

Zmiana definicji budowli, przewidziana w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, z mocą od 1 stycznia 2018 roku, będzie oznaczała dla gmin konieczność zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości. Tylko w skali gminy Świecie nad Osą jest to ubytek rzędu 3,4 mln zł. W skali kraju może to być nawet 300 mln zł utraconych przez gminy dochodów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Sypiański Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

Zasady przymusowego spadkobrania do zmiany

Obejmowanie spadków przez gminy obecnie odbywa się na niekorzystnych dla nich zasadach. Przede wszystkim wskazuje się na dodatkowe obowiązki gmin oraz konieczność ponoszenia nieuzasadnionych kosztów finansowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka*

Monitoring wizyjny będzie uregulowany

Kwestie stosowania monitoringu wizyjnego pozostawały dotychczas nieuregulowane przepisami prawa, przez co powstawało wiele wątpliwości, kiedy, czy i przez kogo taka forma kontroli może być stosowana. Kontrowersje budziło także, jak długo nagrania pozyskane w ten sposób mogą być przechowywane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Walka z przemocą i bezdomnością

Rozwiązanie problemu bezdomności oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to tematyka konkursu, który został ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich. O dotacje mogą ubiegać się m.in. samorządy. Projekty będą realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski

Promocja miast i regionów jest coraz bardziej efektywna

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2017 roku samorządy na działania promocyjne wydały rekordową kwotę niemal 719 mln zł – o ponad 50 mln więcej niż rok wcześniej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Jak wprowadzać nowinki w gminnej oświacie

Tytuł innowacyjnej gminy woj. świętokrzyskiego, wyróżnienie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ogólnopolskim projekcie oświatowym, umieszczenie w publikacji dotyczącej dobrych praktyk przez Ministerstwo Edukacji. Chęciny wprowadziły do oświaty nową jakość – nauczyciele realizują autorskie programy, a oferta dla uczniów znacznie przewyższa tę zapisaną w tradycyjnych programach nauczania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Inteligentne systemy transportowe

Skrócenie czasu przejazdu od 20 do ponad 30 proc. dla samochodów osobowych, o 10–15 proc. dla tramwajów oraz autobusów. Wzrost bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. Możliwość szybkiej reakcji na wszelkiego rodzaju zdarzenia drogowe. Systemy ITS rewolucjonizują ruch w Polsce. Gdyby je nagle wszystkie wyłączyć, korki sparaliżowałyby nie tylko stolice aglomeracji, ale i średniej wielkości miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Systemy ITS już nie są drogie

Chciałbym obalić mit, że systemy ITS są kosztowne. Bo nie są. To rozwiązania modułowe, nie trzeba kupować kompleksowego rozwiązania, można wybrać konkretne podsystemy – mówi Mariusz Kołkowski, dyrektorem ITS w firmie Sprint, członek zarządu Stowarzyszenia ITS Polska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Nowe reguły limitacji zadłużenia. Rewolucja czy ewolucja?

W poprzednim numerze „Wspólnoty” przedstawiłem wpływ nowych reguł limitacji zadłużenia na sytuację samorządów. Zmiany, które zaczną wchodzić od 2020 roku, będą miały ogromne znaczenie, bo wpłyną na sposób zarządzania finansami. Wyliczając wskaźnik dopuszczalnej spłaty, będziemy opierać się na dochodach bieżących pomniejszanych o dotacje bieżące ze środków UE. Od 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku nie będą dla wyliczenia wskaźnika miały znaczenia, a liczenie średniej zostanie wydłużone do 7 lat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marzena Hoffman, Jakub Zieliński*

Nowe wskaźniki zadłużenia w większości korzystne dla samorządów

Zaproponowane przez resort finansów zmiany w ustawie o finansach publicznych mają wzmocnić mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo finansowe i chroniące przed nieodpowiedzialnym zadłużaniem się. Powinny też uelastycznić gospodarkę finansową JST. Co to oznacza dla budżetów samorządowych w latach 2020 i 2021?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Rulka

Uchwała w sprawie inicjatywy uchwałodawczej

Ustawowa regulacja inicjatywy uchwałodawczej wprowadzona na podstawie ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU 2018 poz. 130) jest bardzo skromna. Większość reguł dotyczących tej formy demokracji bezpośredniej została oddelegowana do regulacji uchwałodawcy. Niezwykle ogólne upoważnienie ustawowe stwarza jednak wiele wątpliwości. Niniejsze opracowanie ma na celu rozwianie najważniejszych z nich oraz przedstawienie propozycji konkretnych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Serpina-Forkasiewicz*

E-faktury a elektroniczne faktury ustrukturyzowane

26 listopada 2018 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, realizując zamówienia publiczne, będą zobowiązane przyjmować elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Zatem rok 2018 będzie obfitował dla tych jednostek w wiele zmian: elektronizacja zamówień, RODO i elektroniczne faktury ustrukturyzowane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Relacje kompetencyjne pomiędzy organami JST

Problematyka wzajemnych relacji pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności pomiędzy organami gminy, jest stosunkowo często przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych ze strony samorządu. Problemy tego rodzaju mogą mieć charakter zróżnicowany przedmiotowo i dotyczyć podziału "ról" w wielu aspektach gospodarowania majątkiem samorządowym pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym jednostki samorządowej. W ramach niniejszego krótkiego opracowania przedstawione zostaną dwie sytuacje, które mogą rodzić praktyczne problemy kompetencyjne między ww. organami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka*

Dla jakich rodzajów przetwarzania konieczne jest prowadzenie oceny skutków dla ochrony danych?

Prowadzenie oceny skutków dla ochrony danych jest, w niektórych sytuacjach, jednym z nowych obowiązków administratorów danych osobowych, w tym także będących jednostkami samorządowymi, przewidzianych na gruncie RODO. Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy dany administrator zostanie do tego zobligowany będzie miało wystąpienie wysokiego ryzyka przy ich przetwarzaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wolbach*

Centralizacja warunkiem skutecznej korekty

Utrwalenie się poglądu zaprezentowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1237/17, skutkować będzie ograniczeniem, a nawet zamknięciem drogi do uzyskania zwrotu podatku VAT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane