Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 10/1250 - maja 19, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Wszystko jedno jak, byle ceny nie wzrosły

Organ regulujący nie był gotowy na ocenę w krótkim terminie tak wielkiej liczby wniosków – uważają przedstawiciele branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wody Polskie winą za przedłużające się postępowania obarczają przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski niepełne lub z błędami. W tej chwili pewne jest tylko, że wiele spraw dotyczących wyznaczania taryf zakończy się w sądach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Kudra i Maciej Kiełbus*

Piła idzie do Trybunału Konstytucyjnego

Rada Miasta Piły zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP najnowszej nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Zamach na wynagrodzenia

Po szumie medialnym, jaki wywołała zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego obniżenia pensji posłom, senatorom i samorządowcom, przyszedł czas na działania. Jest gotowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów obniżający górne limity pensji wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Cięcia nie ominą starostów i marszałków oraz zastępców włodarzy na każdym szczeblu JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Media fałszują wizerunek Przemyśla

Posądzanie prezydenta miasta o celowe prowokowanie zamieszek, które przysłoniłyby obraz jakichś trudności gospodarczych czy demograficznych, to kuriozum – mówi Robert Choma. – Jestem prezydentem polskiego miasta i biorę udział w uroczystościach poświęconych polskiej historii, ale również uczestniczę w uroczystościach, na które zaprasza mnie mniejszość ukraińska. Niestety, część strony ukraińskiej nie chce tego faktu uznać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Gabinety stomatologiczne wrócą do szkół?

Do 21 maja Rządowe Centrum Legislacji zbiera uwagi do projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ministerstwo Zdrowia chce, aby taką opiekę w szkołach sprawował zespół podstawowej opieki zdrowotnej składający się z pielęgniarki środowiskowej lub higienistki, lekarza POZ oraz dentysty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Łatwiejsza realizacja tuneli kolejowych

W dniu 16 kwietnia br. Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, którą Sejm, niemal jednomyślnie, co dość rzadkie w parlamencie obecnej kadencji, uchwalił 22 marca 2018 r. Wypełnia ona od dawna sygnalizowaną lukę i umożliwia realizację i eksploatację tuneli kolejowych bez konieczności wywłaszczania nieruchomości. Nowelizacja oczekuje teraz na podpis prezydenta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Siłą samorządu jest uczciwa rywalizacja

Różnorodność to atut samorządów, odgórne ujednolicanie rozwiązań może nastąpić ze szkodą dla nich – mówi sekretarz Urzędu m.st. Warszawy Marcin Wojdat. Przy okazji przygotowań do V Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy rozmawiamy o wyzwaniach stojących przed urzędnikami samorządowymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Zmiana reguł limitacji zadłużenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian reguł kontroli zadłużenia samorządów. Przeszedł już ścieżkę konsultacyjną i prawdopodobnie zostanie przedstawiony Radzie Ministrów, a następnie skierowany do Sejmu. Według uzasadnienia „projektowana ustawa zmierza do zracjonalizowania możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego”. Czy to zmiany na lepsze?

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Problemy z wyborami

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, a wątpliwości wobec ich organizacji zamiast maleć jedynie wzrastają. Państwowa Komisja Wyborcza natrafia na coraz to nowe problemy. Największym z nich okazała się być niewystarczająca liczba osób chętnych do pełnienia funkcji urzędników wyborczych. Nie może to jednak dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę brak regulacji prawnych wskazujących zakres obowiązków urzędników wyborczych, sposobu zwolnienia ich z obowiązku świadczenia pracy na rzecz swojego pracodawcy w trakcie wykonywania czynności oraz niejasności związanych z systemem wynagradzania. Drugim punktem zapalnym nadal pozostaje kwestia transmisji z lokali wyborczych, co do której sposobu organizacji żaden podmiot nie chce się jednoznacznie wypowiedzieć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Trzeciak*

Lubię to! Kampania w mediach społecznościowych

Wiele razy słyszałem: nie masz profilu na Facebooku, to nie istniejesz. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, ale przyznam, że posiadanie konta na Facebooku, Twitterze czy Instagramie może kandydatowi pomóc dobrze poprowadzić kampanię.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Miejskie profile internetowe od kuchni

Jakie warunki stawiają miasta kandydatom do prowadzenia profili w mediach społecznościowych? Jakie mają zakresy obowiązków? Dlaczego niektóre samorządy decydują się zlecić usługę na zewnątrz? Czy taka praca rzeczywiście jest lekka, łatwa i przyjemna?

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Przedszkole przyjazne dzieciom

Placówka w Żorach, w dzielnicy Kleszczówka, powstała w ubiegłym roku. Zachwyca drewnianą elewacją, wzrok przykuwa zielony dach pełniący funkcję tarasu, a najmłodszym szczególnie podobają się kolorowe korytarze i przestronne sale z nowiutkim wyposażeniem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Wardach*, Waldemar Olczak**

Ekologiczne aspekty wdrażania elektromobilności w samorządach

Elektromobilność to pojęcie kojarzone z przyszłością i nowoczesnością, ma stanowić odpowiedź na wyzwania związane z ochroną środowiska. Wdrożenie na dużą skalę pojazdów elektrycznych bezpośrednio wpłynie na życie Polaków oraz funkcjonowanie różnych sektorów polskiej gospodarki. Pozytywny efekt będzie widoczny przede wszystkim w miastach, głównie w dużych aglomeracjach, gdzie można spodziewać się obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu, co bezpośrednio przełoży się na komfort życia i poprawę zdrowia mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Paweł Modrzyński*, dr Robert Gawłowski **

Powiatowe centra usług wspólnych w praktyce – sprawozdanie z raportu

Kilkunastomiesięczny okres funkcjonowania regulacji prawnych pozwalających na tworzenie Centrów Usług Wspólnych stwarza doskonałą okazję do przedstawienia ich pierwszych efektów i zainteresowania samorządów nowymi narzędziami prawnymi wspomagającymi zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego i ich samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Biorąc powyższe pod uwagę autorzy raportu postanowili sprawdzić jak samorządowe CUW funkcjonują na poziomie powiatów. Celem badania było przeanalizowanie pierwszych doświadczeń samorządów zrzeszonych w Związku Powiatów Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Rulka

Zmiany w ustawowej regulacji głosowań jawnych

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU 2018 poz. 130) wprowadziła wiele istotnych zmian nie tylko w kodeksie wyborczym, ale również samorządowych ustawach ustrojowych. Do jednej z takich ważnych zmian należy zaliczyć wprowadzenie mechanizmów ułatwiających mieszkańcom dostęp do informacji w zakresie głosowań ich przedstawicieli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Utrata*

Opodatkowanie dróg, chodników i innych budowli będących w posiadaniu przedsiębiorcy

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych choć na pierwszy rzut oka wydaje się być ustawą niezbyt rozbudowaną (zawiera obecnie 24 artykuły), budzi nadal liczne wątpliwości interpretacyjne. W niniejszym artykule zostaną poruszone dwie kwestie związane z opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów budowlanych będących w posiadaniu przedsiębiorcy, a mianowicie: dróg, chodników, placów i podobnej infrastruktury związanej z obsługą budynku mieszkalnego oraz gruntów (i budowli) zajętych pod drogi publiczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz-Ryń

Tajemnica przedsiębiorstwa i tajemnica przedsiębiorcy

Obie tajemnice stanowią przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej. Relacja między tymi pojęciami wynika z orzecznictwa. Warto więc wiedzieć, kiedy należy powołać się na jedną, a kiedy na drugą, odmawiając dostępu do informacji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Daria Rychlik

Strona internetowa JST a RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja br. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jednostki samorządu terytorialnego (dalej zwane JST) zobowiązane są wdrożyć te regulacje do swojej działalności. Oznacza to, że muszą one dostosować do wymienionych przepisów również treści publikowane na swoich stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Jaruga*

Procedura aktualizacji polityki rachunkowości

Polityka rachunkowości w przepisach regulujących organizację gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych znajduje się w obszarze, w którym dochodzi do porządkowania elementów rachunkowości w jednostce, które nie są wprost uregulowane przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości lub obszarach, w stosunku do których ustawodawca dopuszcza kilka alternatywnych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane