Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 8/1248 - kwietnia 21, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Samorządy zatrzymały zmiany w algorytmie subwencji

Uwzględnienie w algorytmie podziału części oświatowej subwencji liczby oddziałów szkolnych przewidywał projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym podziału kwot na oświatę. Po protestach samorządów prace zostały zawieszone. MEN zapowiada jednocześnie zmiany w finansowaniu szkolnictwa branżowego. Mają wejść w życie w 2019 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Mimo manipulowania przy ordynacji samorząd zwycięży

Najbliższe wybory wygrają samorządowcy niezależni i sukces będzie mogła ogłosić ta partia, która poprze niezależnych wójtów, burmistrzów i prezydentów – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Komentuje też pomysł obniżenia zarobków prezydentów miasta, jego zdaniem inicjatywa Kaczyńskiego jest próbą znalezienia w społeczeństwie sojusznika dla straconej sprawy, jaką były nadmierne nagrody dla członków rządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Polacy cenią samorząd

64 proc. Polaków uważa, że w ich gminie lokalne władze przy podejmowaniu decyzji dotyczących mieszkańców uwzględniają ich głos – wynika z sondażu CBOS.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Biczel*, Radosław Gutowski**

Magazynowanie energii w świetle ustawy o elektromobilności

Wprowadzenie autobusów elektrycznych będzie wymagało od operatorów transportu zbiorowego znalezienia skutecznych sposobów ładowania pojazdów. Mając na względzie konieczność szybkiego ładowania w ciągu kilku, co najwyżej kilkunastu minut, dostawcy energii i operatorzy sieci dystrybucji będą poszukiwać rozwiązań systemowych odpowiadających na te potrzeby.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Nowy sposób pomocy zadłużonym lokatorom

Gdańsk próbuje rozwiązać problem zadłużenia czynszowego mieszkańców lokali komunalnych z pomocą organizacji pozarządowych i wykorzystaniem prywatnego kapitału. Czy model obligacji społecznych sprawdzi się w Polsce? Wszystko wskazuje że tak – są podmioty zainteresowane wyłożeniem kapitału na takie przedsięwzięcie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adriana Mierzwa- Bronikowska*, Łukasz Turek**

Krótka ocena nowelizacji ustawy o PPP

Kilka tygodni temu rząd przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (dalej jako projekt). Prace nad projektem trwały długo, projektodawcy mieli bowiem jasno określony cel, którym było wyeliminowanie niespójności legislacyjnych oraz wprowadzenie rozwiązań usprawniających realizację projektów PPP w Polsce. Nie eliminuje on oczywiście wszystkich problemów, z jakimi borykają się na co dzień podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięć PPP. Bez wątpienia jednak wychodzi przynajmniej częściowo naprzeciw ich oczekiwaniom i jako taki stanowi krok w dobrym kierunku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Serpina-Forkasiewicz*

Elektronizacja zamówień publicznych a RODO

Przedstawicieli instytucji publicznych czekają niebagatelne wyzwania związane z wejściem w życie zaostrzonych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz pierwszy etap elektronizacji zamówień publicznych w postaci obowiązku przesyłania elektronicznego oświadczenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ile kosztuje miasto?

Ruda Śląska opublikowała cennik zadań realizowanych przez miasto. Żeby ludzie wiedzieli, ile kosztuje budowa chodnika, postawienie znaku drogowego czy utrzymanie zieleni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Trzeciak*

Ulotka, plakat i wizytówka

Przedstawiając porady dotyczące kampanii bezpośredniej wspominałem, że warto, by kandydaci odwiedzający wyborców mieli ze sobą materiały, które mogą pozostawiać w domach. W tym artykule opiszę, jaki jest cel i kiedy warto przygotować ulotkę, wizytówkę oraz plakat wyborczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Rulka

Zmiany w ustawowej regulacji głosowań jawnych

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU 2018 poz. 130) wprowadziła wiele istotnych zmian nie tylko w kodeksie wyborczym, ale również w samorządowych ustawach ustrojowych. Należy do nich wprowadzenie mechanizmów ułatwiających mieszkańcom dostęp do informacji dotyczących głosowań ich przedstawicieli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Błędy w programach naprawczych

W latach 2012–2017 nastąpił sześciokrotny wzrost liczby samorządów będących w trudnej sytuacji ekonomicznej. O ile programy naprawcze w większości okazują się skuteczne, o tyle ich autorzy dopuszczają się podczas pisania wielu błędów – alarmuje NIK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szczęśliwe dzieci to cel edukacji przyszłości

Możliwa jest szkoła bez prac domowych i bez wizytacji kuratorów, w której najważniejsze jest zadowolenie ucznia. Wymaga to ogromnego zaufania społecznego, a przede wszystkim podwyższenia statusu nauczycieli – to konkluzje wystąpienia Andrzeja Parafiniuka, gościa honorowego V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty w Lublinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Skąd w mieście bierze się chaos

Charakterystyczny dla Polski chaos przestrzenny jest tak naprawdę świetnie zorganizowany, a jego źródeł należy szukać nie tylko w planowaniu przestrzennym, ale nawet w sądownictwie – dowodzi w swojej książce „Chaos Warszawa” Joanna Kusiak.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Muzeum Pamięci Sybiru

To pierwsze w kraju archiwum i ośrodek badawczy kompleksowo zajmujący się tematem wywózek Polaków na Sybir od XIX do XX wieku. Obecnie prowadzi działalność w tymczasowym budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w Białymstoku. Ale trwa budowa nowej siedziby na dawnych terenach wojskowych, z których w latach 1940–1941 wywieziono ponad 20 tysięcy mieszkańców Białostocczyzny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka

Nabywanie ubezpieczeń przez samorządy gminne

Wprowadzanie przez ustawodawcę ubezpieczeń obowiązkowych i przymusowych jest przejawem interwencjonizmu państwowego w sferze ubezpieczeń. W niektórych sytuacjach również jednostki samorządu terytorialnego podlegają prawnemu obowiązkowi posiadania ochrony ubezpieczeniowej. W funkcjonowaniu każdej jednostki samorządu terytorialnego występują różne rodzaje ryzyka, które mogą, a w niektórych sytuacjach muszą, być objęte ubezpieczeniem. Identyfikacja możliwych przyczyn nabywania ochrony ubezpieczeniowej przez samorządy niewątpliwie zwiększa możliwość ustalenia grupy czynników o charakterze obiektywnym, które wpływają na prawdopodobieństwo wystąpienia określonego ryzyka, którego konsekwencją jest zaistnienie szkody w majątku jednostki samorządu terytorialnego lub konieczność wypłaty przez nią odszkodowania za wyrządzoną osobie trzeciej szkodę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*

Jeszcze o sile burmistrzów w krajach europejskich

W numerze 1/2018 Wspólnoty ukazał się artykuł A. Dąmbskiej zatytułowany „Wybieranie organów wykonawczych w Europie”. Artykuł ciekawy, pobudzający swoimi tezami do przemyśleń. Tyle tylko, że zawierający sporo błędów, czasem mylących, a czasem po prostu nieprawdziwych informacji. Sądzę, że temat jest na tyle ważny, że warto je sprostować, by nie zagnieżdżały się w powszechnej świadomości działaczy samorządowych. Główna teza artykuły mówi, że model bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów – przyjęty w Polsce w 2002 roku – jest typowy prawie wyłącznie dla byłych krajów demokracji ludowej, a więc dla Europy Środkowej i Wschodniej. Teza ta byłaby prawdziwa – choć wyłącznie w odniesieniu do Europy – jeszcze w ostatnich latach XX wieku. Ale od tego czasu sporo się zmieniło i Polska reforma z 2002 roku była nie tyle wyjątkiem co (być może nieświadomym) wpasowaniem się w szerszy trend europejski. Spróbuję przedstawić najważniejsze fakty wspierające tę opinię.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Niziołek*

Interpelacje i zapytania radnych – nowe regulacje w ustawach samorządowych

Instytucja interpelacji i zapytań radnych jest pozytywną formą kontroli organu wykonawczego stosowaną przez pojedynczego radnego lub grupę radnych i dobrze się stało, że zyskała obecnie ustawową regulację. Szkoda jednak, że ustawodawca projektując nowe regulacje nie spowodował by były one precyzyjniejsze i by już od początku ich obowiązywania nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka*

Inspektor ochrony danych w każdym urzędzie?

Już od 25 maja 2018 r. w każdej jednostce samorządu terytorialnego będzie musiał być powołany inspektor ochrony danych. Wiele jednostek samorządowych obawia się jednak kosztów związanych z wyznaczeniem inspektora ochrony danych. Warto pamiętać jednak o tym, że inspektorem ochrony danych może zostać nie tylko osoba bezpośrednio zatrudniona przez administratora danych, ale możliwe będzie pełnienie takiej funkcji w modelu outsourcingu, na podstawie umowy o świadczenie usług, co może pomóc w obniżeniu kosztów. Dopuszczalne będzie też powołanie jednego inspektora ochrony danych dla kilku podmiotów lub organów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nastazja Lisek*

Aspekty organizacyjne klastrów energii

Przedstawicielom nowoczesnych samorządów terytorialnych nie trzeba dziś tłumaczyć, czym są klastry energii. Te lokalne sieci podmiotów współpracujących w zakresie wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii (lub z innych źródeł lub paliw) cieszą się dużą popularnością wśród lokalnych społeczności. Wynika to stąd, że klastry są stosunkowo niesformalizowaną platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i technologii między podmiotami z sektora gospodarki, nauki oraz służby publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Absolutorium w praktyce

Aprobata organu stanowiącego dla działań organu wykonawczego i uznanie, że plan w postaci budżetu uchwalonego przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego został należycie wykonany mimo wielu lat obowiązywania ciągle budzi wątpliwości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Kwiecień

Deklaracja VAT-7 a dokumenty zakupu

Do deklaracji VAT-7 składanej do urzędu skarbowego nie dołącza się dokumentów księgowych (faktur sprzedaży i faktur zakupu), ani dowodów zapłaty za faktury zakupu (wyciągów bankowych, raportów kasowych). To, jakie dokumenty powiatowa jednostka organizacyjna powinna dołączyć do deklaracji VAT-7 cząstkowej, powinno wynikać z procedur obowiązujących w danej jednostce samorządu terytorialnego. Podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję dowodów księgowych sprzedażowych pozwalających na ustalenie wartości podatku należnego, jak również ewidencję dokumentów księgowych zakupowych, pozwalających na prawidłowe ustalenie podatku naliczonego. Dokumenty te muszą być okazywane podczas kontroli prawidłowości ustalania wartości podatku VAT, przeprowadzanej przez urząd skarbowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w konkursach na dyrektorów szkół

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą doprecyzowania regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienia głosowań rady pedagogicznej w sytuacji, gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole. Do Sejmu trafił projekt ustawy zmieniający prawo oświatowe w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wyznaczenie inspektora ochrony danych według ustawy

Do Sejmu trafił długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie danych osobowych, który ma dostosować polskie przepisy do RODO. Projektodawca nie zdecydował się przewidzieć w projektowanych przepisach instytucji zastępcy inspektora ochrony danych oraz możliwości powołania kilku inspektorów w jednym podmiocie. W opinii projektodawcy byłoby to niezgodne z RODO. Zgodnie z art. 37 oraz motywem 97 rozporządzenia administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora, mowa jest o inspektorze w liczbie pojedynczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane