Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/1245 - marca 10, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Wojna o reklamę trwa

Ciechanów pokazał projekt nowej uchwały krajobrazowej. W Łodzi i Lublinie po uchyleniu poprzednich uchwał wciąż trwają prace nad nowymi, które zadowoliłyby wszystkie zainteresowane strony. Nie wiadomo jeszcze, co zrobi Gdańsk, który uchwalając uchwałę krajobrazową, wywołał burzę w branży reklamy zewnętrznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Statuetki wręczone

Samorządowcy Zagłębia i Górnego Śląska uhonorowani przez „Wspólnotę” tytułem Samorządowca Roku 2017 otrzymali statuetki i okładkowe strony gazety ze swoimi portretowymi zdjęciami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Próbujemy wyzwolić się z sieci oskarżeń

Wszyscy oczekujemy jednego: rzetelnego śledztwa, opartego na dowodach. Liczę, że polski rząd podejmie szeroko zakrojoną akcję zgodnego z prawdą przedstawiania relacji polsko-żydowskich w czasie wojny – mówi Michał Chajewski, burmistrz Jedwabnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Samorząd oddał szkoły stowarzyszeniom

Pięć podstawówek prowadzi gmina, pięć pozostałych – stowarzyszenia założone przez rodziców. Przy każdej działa punkt przedszkolny – także prowadzony przez organizacje pozarządowe. Pomysł zaangażowania mieszkańców Morawicy w rozwój oświaty jest modelowym przykładem aktywizacji społeczeństwa i okazał się świetnym sposobem na uratowanie małych szkół przed likwidacją.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Zakrzewski*

Tak niewiele referendów

W 2017 roku przeprowadzono w Polsce tylko 13 referendów lokalnych odwoławczych. To dużo mniej niż rok wcześniej – w 2016 roku było ich 30. Do ciekawej sytuacji doszło w gminie Dobrcz – glosowanie w sprawie radnych było ważne, za to wójt stanowisko zachował.

Zaloguj się i czytaj więcej

Statystyka w służbie samorządu

O budowie systemu diagnozowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w obszarze efektywności ekonomicznej, zrównoważonego rozwoju oraz rewitalizacji będzie można podyskutować we Wrocławiu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiają: Dorota Bąbiak-Kowalska i Dominik Krzysztofowicz

Szkoły muszą być gotowe na RODO

O zmianach, jakie czekają samorządy oraz placówki oświatowe w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych opowiada Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji, który 11 kwietnia będzie gościem V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości w Lublinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Proppé*, Karolina Skalska-Józefowicz**

Nowe Prawo wodne a zarządzanie majątkiem

Dostosowując się do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/600/WE z 23 października 2000 r. zobowiązujących państwa członkowskie do ujęcia w planach gospodarowania wodami wdrożenia zasady zwrotu kosztów wodnych w lipcu 2017 r. Polska uchwaliła nowe Prawo wodne. Oznacza to, że czekają nas nieuchronne zmiany w zarządzaniu gospodarką wodną. Nowy model funkcjonowania oznacza konieczność wprowadzenia zasad promujących zrównoważone i oszczędne zarządzanie zasobami wodnymi w naszym kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Damian Wąsik*

Podział gminy na stałe obwody wyborcze

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym od lat konsekwentnie wskazuje się, że podział gminy na obwody głosowania ma charakter stały i stanowi jedną z gwarancji demokratycznego charakteru wyborów. Instytucja podziału gminy na stałe obwody głosowania wyklucza bowiem wpływanie na wynik wyborów poprzez zmiany w podziale na obwody głosowania z przyczyn pozaprawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Emilia Topolnicka*

Cisza nocna bez alkoholu

Celem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest przede wszystkim wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w aktualnym stanie prawnym oraz uregulowanie na poziomie ustawowym zagadnień, które umożliwią gminom sprawne realizowanie celów ustawy, czyli w istocie ograniczenie dostępności napojów alkoholowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Sobczyk

WÓJT ZŁOŻY RAPORT O STANIE GMINY

Składanie rocznych sprawozdań o stanie gminy, aktywny udział mieszkańców w debacie nad raportem i brak ograniczeń czasowych w stosunku do wypowiadających się na temat raportu radnych to przykładowe zmiany, które obejmą samorządy nowej kadencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski*

Przekształcenia własnościowe komunalnych spółek ciepłowniczych

Niedawno, na łamach Wspólnoty nr 21/2017 pytałem, czy nastąpi zmierzch prywatyzacji w gospodarce komunalnej. Pytanie uzasadnione było ogólnym zastojem w gminnych działaniach prywatyzacyjnych oraz okrojeniem przepisów dawnej ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która zmieniła nazwę na ustawę o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowniczych. Ze znowelizowanej ustawy zniknęło pojęcie prywatyzacji, choć samo zjawisko pozostało pod innymi nazwami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Justyna Kamińska

Nowe centrum Łodzi

Nawierzchnia z kostki klinkierowej podświetlona ledowymi lampkami, kaskadowe zejścia z zielenią i spływającą wodą prowadzące na dworzec kolejowy – tak będzie wyglądał rynek Kobro, najważniejsza przestrzeń publiczna Nowego Centrum Łodzi między nowym dworcem Łódź Fabryczna a zrewitalizowaną elektrownią EC1.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Markowski*

Przystanek jak wizytówka

Wiaty autobusowe w gminie Mstów stały się nowoczesnym nośnikiem informacji. Przyjezdnym pomagają zorientować się, gdzie właśnie są, zachęcają do odwiedzenia atrakcji turystycznych i nawiązują do lokalnych tradycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Nieudana standaryzacja dotacji na zadania zlecone

Samorządy nie kwestionują idei ujednolicania zasad obliczania dotacji celowych. Potrzebne są jednak zasadnicze zmiany uzgodnione ze stroną samorządową, w tym uwzględnienie różnorodności gmin pod względem populacji, ilości i zakresu realizowanych zadań zleconych, stanu infrastruktury, stawek wynagrodzenia. Trzeba też rozważyć postulat utworzenia stałej stawki dotacji celowej przekazywanej gminom niezależnie od ilości zadań. Jej wysokość powinna zależeć między innymi od liczby etatów pracowników wykonujących zadania zlecone oraz złożoności struktury organizacyjnej jednostki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Fijołek*, Tomasz Sierzputowski**

Nowe uprawnienie przewodniczącego rady gminy

Od nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego tj. od jesieni 2018 roku, przewodniczący rady gminy (miasta) będzie mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. Zgodnie z nowymi przepisami będzie wykonywał wobec nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Rulka

Ustawowa regulacja budżetu obywatelskiego

Regulacja budżetu obywatelskiego wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych jest bardzo skromna i zamyka się zaledwie w kilku przepisach wprowadzonych do samorządowych ustaw ustrojowych, co rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, które postaram się uwypuklić w niniejszym artykule.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Roszczenia odszkodowawcze w związku ze zmianą m.p.z.p.

1 stycznia 2018 r. do przepisów art. 36 u.p.z.p. został dodany „ust. 1a”, w którym wskazano sytuacje wyłączające możliwość skutecznego zgłoszenia gminie roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli więc na skutek uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, to nie w każdym przypadku będzie możliwe domaganie się z tego tytułu odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub jej części albo zaoferowania przez gminę nieruchomości zamiennej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane