Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 20/1234 - października 7, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Daria Rychlik

Najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławcza

Od wprowadzenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych minął już ponad rok. W tym czasie Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała kilkanaście orzeczeń, które oparła o stan faktyczny uwzględniający zmiany, jakie wprowadzono w treści ustawy w 2016 r. W niniejszym artykule omówię najciekawsze orzeczenia wydane przez KIO od grudnia 2016r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zuzanna Lewandowska

Fundusz Alimentacyjny a Program „Rodzina 500 plus”

Negatywnie należy ocenić wprowadzenie świadczenia 500 plus przed uregulowaniem kwestii Funduszu Alimentacyjnego, a w szczególności aktualizacji niskiego kryterium dochodowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wojtaczka

Kilka uwag o pomocy de minimis

Pomoc publiczna jest w Unii Europejskiej co do zasady zakazana. To proste założenie, którego prawną podstawę stanowi art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pociąga za sobą istotne konsekwencje praktyczne dla całego sektora publicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Pojęcia „skierowanie decyzji do osoby” i „doręczenie decyzji osobie”

„Skierowanie decyzji do osoby” oznacza, że decyzja ta orzeka o jej uprawnieniach lub obowiązkach wynikających z przepisów prawa. Czym innym jest natomiast „doręczenie decyzji”, które oznacza przesłanie decyzji określonej osobie. Rozróżnienie ww. pojęć jest szczególnie istotne w przypadku analizy przesłanek do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, określonych przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Odpowiedzialność za utrzymanie drogi w należytym stanie

Dziury w drogach czy oblodzone chodniki to w wielu miejscach przykra codzienność. Nie oznacza to jednak braku odpowiedzialności odszkodowawczej za powstałą z tego powodu szkodę. Jeżeli ktoś wjechał w dziurę w drodze, wskutek czego został uszkodzony jego samochód lub przewrócił się na oblodzonym chodniku może wystąpić o odszkodowanie do zarządcy terenu. W poniższym artykule przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności za szkodę oraz sposób ustalenia podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Stworzymy fundusz spójności dla słabszych gmin

Potrzebna jest pula pieniędzy, aby pomagać małym jednostkom inwestować w projekty zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i wyrównywać jakość życia w obrębie całej metropolii – mówi Kazimierz Karolczak, nowo powołany przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tłumaczy też, jak będzie teraz wyglądało pozyskiwanie inwestorów. Czy rywalizacja miast ma jakąkolwiek szansę przerodzić się we współpracę?

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Gwóźdź

Krajowy Zasób Nieruchomości

Przepisy ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości nakładają zarówno kolejne, nowe obowiązki na jednostki gospodarujące nieruchomości Skarbu Państwa, ale przewidują również relatywnie wysokie kary za brak ich wypełnienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Rady nadzorcze spółek komunalnych po zmianach raz jeszcze

W artykule „Rady nadzorcze spółek komunalnych po zmianach”, opublikowanym we Wspólnocie nr 16/2017 (1230) z 12 sierpnia 2017 r. znajdujemy odpowiedź na pytanie „Czy przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej spółki komunalnej muszą spełniać zaostrzone kryteria?” Artykuł skupia się na kwestiach: 1) wymogu posiadania przez przedstawicieli pracowników „szczególnych kwalifikacji uprawniających do zasiadania w składzie rady nadzorczej (np. uzyskania tytułu doktora nauk prawnych, ekonomicznych, złożenie egzaminu dla członków rad nadzorczych, posiadanie tytułu adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta i inne)”, oraz 2) możliwości pozostawania takiego przedstawiciela pracowników w stosunku pracy ze spółką komunalną. Poniżej chciałbym przedstawić swoją polemikę z tym tekstem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Tak się dziś projektuje tanie budynki

Autorzy zwycięskich prac konkursowych na modelowy budynek wielorodzinny w ramach programu Mieszkanie Plus dzielą się swoimi spostrzeżeniami z czytelnikami „Wspólnoty”. Udowadniają, że da się zaprojektować energooszczędne domy, które nie rodzą dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, a przestrzeń życiowa nie tylko może dawać poczucie komfortu, ale i stwarzać możliwość nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji sąsiedzkich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Cztery bezpieczne sposoby finansowania inwestycji

Na koniec 2016 r. zadłużenie samorządów przekroczyło 69 mld zł, a skarbnicy już przewidują w WPF-ach konieczność zaciągnięcia kolejnych 31,5 mld zł w latach 2017–2019, w większości na wkłady własne do projektów współfinansowanych przez UE. Czy można to zrobić nie zagrażając bezpieczeństwu finansowemu samorządów? Na co zwrócić uwagę i jakie rozwiązania są dostępne na rynku, zwłaszcza dla małych i średnich samorządów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane