Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 17/1231 - sierpnia 26, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sylwester Szczepaniak

Przeciwdziałanie konfliktom w postępowaniu administracyjnym

Z punktu widzenia obywatela administracja ma dostarczać określone usługi publiczne. Z drugiej strony celem administracji jest organizowanie, w granicach prawa, rzeczywistości poprzez wykonywanie tzw. władztwa administracyjnego. Jego klasycznym przejawem jest wydawanie decyzji administracyjnych. Jednakże w toku postępowania administracyjnego dochodzić może do sytuacji, które można określić jako „nieporozumienie administracyjne”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominika Nosal

Odcieki z miejsc magazynowania jako ścieki przemysłowe

Przesiąkanie wody przez magazynowane na otwartych przestrzeniach odpady jest częstym zjawiskiem. W ten sposób powstają potocznie zwane „odcieki”. Jeżeli mamy do czynienia z odpadami obojętnymi (np. złomem), zjawisko to na pierwszy rzut oka zdaje się nie rodzić dla podmiotu zajmującego się gospodarką odpadami istotniejszych obowiązków prawnych. W takiej sytuacji wody przesiąkowe nie są bowiem w szczególny sposób zanieczyszczone, swoim składem przypominają wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowych. Nic bardziej mylnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka

Obligatoryjne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym

Zasadniczo decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem samorządowym może wynikać z przyczyn leżących zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. Pracodawca samorządowy, jak każdy pracodawca, może również nie być zainteresowany kontynuowaniem stosunku pracy z danym pracownikiem z różnych powodów. Ustawa o pracownikach samorządowych w zasadzie, poza szczątkową regulacją, nie zawiera uregulowań w zakresie dotyczącym trybu i podstaw rozwiązywania umów o pracę. Jednakże jej przepisy przewidują kilka sytuacji, w których rozwiązanie umowy o pracę z taką osobą jest obligatoryjne, co potwierdza pewną odrębność zasad zatrudnienia w samorządzie. Oznacza to, że w wyraźnie wskazanych okolicznościach, pracodawca samorządowy ma obowiązek podjęcia działań zmierzających do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Podział nieruchomości i określenie wzrostu wartości działek

Określenie wzrostu wartości nieruchomości jako różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem i po podziale nastręcza poważnych trudności. W zależności od przyjętego stanowiska rzeczoznawcy majątkowi dobierają do szacowania inny materiał porównawczy. To z kolei skutkuje zupełnie innymi wynikami wyceny wartości tej samej nieruchomości po dokonaniu jej podziału.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Obligacje? Kredyt? Co lepsze?

W ostatnich miesiącach samorządy weszły w kolejny okres boomu inwestycyjnego, porównywalny z tym z lat 2008–2012, choć nie taki sam. W obecnych warunkach uzyskują mniejszy odsetek dofinansowania z dotacji unijnych, a większa część wydatków inwestycyjnych jest niekwalifikowana (m.in. VAT). To wszystko powoduje większe zapotrzebowanie na wkład własny niż w poprzedniej perspektywie budżetowej UE, dlatego wielu skarbników i włodarzy miast oraz gmin rozgląda się za najlepszą formą sfinansowania udziału własnego w inwestycjach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Atrakcje ukryte pod brukiem

W Państwa ręce po raz pierwszy w historii „Wspólnoty” oddajemy ranking samorządowych tras podziemnych. Sprawdziliśmy, jak miasta radzą sobie z ich organizowaniem, komu wychodzi to najlepiej. Ocenialiśmy frekwencję, ofertę, programy zwiedzania oraz wykorzystanie multimediów. – Wędrówka podziemiami to najlepsza lekcja historii – mówią zgodnie prezydenci miast. A turyści zwabieni takimi atrakcjami przyjeżdżają nawet z zagranicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Szewczyk, Joanna Płudowska, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

Młodzież pomaga gminom inwentaryzować przyrodę

Samorządy, które chcą optymalnie gospodarować przestrzenią, powinny posiadać aktualne informacje na temat zasobów, jakimi dysponują. Do pomocy w ich rozpoznaniu warto zaprosić uczniów, podsycając rozwijając w ten sposób ich zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Burza w szklance rozcieńczonego atramentu

Wykreślenie działań antydyskryminacyjnych z projektu rozporządzenia ministra edukacji w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (projekt z 13 czerwca 2017 r.) rozpaliło opinię publiczną. Jakie sformułowania zawarte w tym dokumencie są naprawdę ważne? A może bez tego rozporządzenia polska szkoła spokojnie by sobie poradziła?

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Moim ideałem jest samorząd oparty na wartościach

Nastąpiło upartyjnienie samorządów, zmniejsza się w nich pole do dyskusji, często rządzi dyscyplina partyjna, a kupowanie radnych np. poprzez zatrudnianie w gminnych instytucjach jest coraz częstsze – mówi Tadeusz Wrona, przewodniczący Ligi Krajowej. – Dzisiaj samorządy są bardziej profesjonalne, ale też bardziej zrutynizowane, myśląc o reelekcji nie zawsze podejmuje się konieczne, ale niepopularne decyzje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Prokuratorzy sprawdzą opłaty przyłączeniowe

Do wszystkich prokuratorów regionalnych trafił list, w którym zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand zwraca uwagę, że w uchwałach dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej rady gmin nie mają prawa wprowadzać ogólnego obowiązku ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Śledczy mają sprawdzić, czy uchwały na ich terenie są zgodne z prawem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Kostrzewska

Prawo wodne uderzy w samorząd

Ustawa ma już podpis Prezydenta RP. Mocno krytykowana przez samorządy na etapie przygotowań legislacyjnych wprowadzi duże zmiany kompetencyjne i przyczyni się, jak mówią jej krytycy, do centralizacji procesów decyzyjnych w państwie, a tym samym do ich spowolnienia. 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejmie wiele zadań i kompetencji pozostających dziś w gestii samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane