Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 15/1229 - lipca 29, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Nie tędy droga

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, złożony w Sejmie przez posłów PiS, tylko przy okazji dotyczył dróg gminnych i powiatowych. Jego głównym celem było dofinansowanie Krajowego Funduszu Drogowego oraz wsparcie budżetu państwa. Właśnie dlatego skrytykowały go niemal wszystkie korporacje samorządowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nie tylko drogi

O projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który ostatecznie wycofany został z Sejmu, oraz o budowie dróg w małych gminach rozmawiamy z Markiem Czubem, wójtem Stoczka Łukowskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Rewolucja komunikacyjna na Śląsku

29 gmin, 37 przewoźników, blisko 1000 pojazdów będących w ruchu każdego dnia – wpiętych jest do systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. To jeden z największych w Europie projektów informatycznych, pozwalających kodować bilety na kartach z chipem oraz nadzorować i planować komunikację w obrębie dwumilionowej metropolii. Ale ŚKUP to nie tylko bilety, ale też elektroniczna portmonetka oraz nośnik innych przydatnych informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Domińczak*

Rewitalizacja 2.0?

Wraz z rozstrzygnięciami pierwszych przetargów na realizację projektów rewitalizacji obszarowej proces modernizacji miast w Polsce wkroczył w kolejną fazę. Doświadczenia KPMG związane z przygotowywaniem procesów rewitalizacyjnych uwidoczniły nowe problemy i wyzwania, są nimi m.in. ograniczone zasoby finansowe, związane zarówno z zadłużeniem samorządów, jak i kurczeniem się funduszy zewnętrznych, zmieniające się uwarunkowania prawne oraz trudności z zarządzaniem i komunikacją.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska*

System czy wartości? Spór o model pomocy społecznej

Zarysy modeli polskich polityk sektorowych powstawały w latach 90. XX wieku, a rozwijane były w latach 2000. Nieubłaganie biegnący czas i szybkie tempo zmian cywilizacyjnych nakazują potrzebę rewizji większości ich założeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Nawrat*

Ustawa kominowa – pierwszy rok obowiązywania

Z końcem czerwca upłynął termin zwołania zwyczajnych walnych zgromadzeń, których przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządów z działalności spółek oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Niespójność zasad budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych nie posługuje się pojęciem „sieci” względem infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, a więc inwestycji najczęściej realizowanych przez operatorów. Co więcej, nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednoznacznie zapisany obowiązek uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci, dla których możliwe jest zastosowanie zgłoszenia z obligatoryjnym projektem, a więc dla sieci telekomunikacyjnych również. Zignorowano w ten sposób zupełnie zapisy i ustalenia w tym zakresie megaustawy telekomunikacyjnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Bezpieczne budynki we Wrocławiu

Spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy budynków mogą niedużym nakładem sił przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i otrzymać „Certyfikat bezpieczeństwa”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Zakrzewski*

Zaskakujące efekty referendum w Dobrczu

Wydaje się, że trudno o coś równie klarownego, jak wynik lokalnego referendum odwoławczego. Uzyskano wystarczającą frekwencję do odwołania organu, albo nie. Większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem organu lub przeciw. Tymczasem w gminie Dobrcz (woj. kujawsko-pomorskie) głosowanie uwidoczniło niedoskonałości obowiązującego prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Marzenia mieszkańców wsi

Mają do dyspozycji fundusz sołecki. Ten jednak najczęściej przeznaczony jest na zorganizowanie dożynek, o czym decyduje grupa osób skupiona wokół rad sołeckich. Dlatego władze niewielkich gmin coraz częściej decydują się oddać część budżetu mieszkańcom. Kwoty budżetów obywatelskich nie są duże, ale korzyści – ogromne, także dla wójtów i burmistrzów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Wielkie zmiany w Starachowicach

Molo, kawiarenki, restauracje, piaszczyste plaże, wyciąg do nart wodnych, kino letnie, tarasy widokowe – tak po modernizacji będą wyglądały brzegi zalewu Lubianka w Starachowicach. Prace rozpoczną się w przyszłym roku, inwestycja będzie kosztowała blisko 15 mln zł. Część pieniędzy miasto pozyska z funduszy unijnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Szelewa*

Zmiany zasad finansowania oświaty

Przedstawiony w maju projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych to spełnienie deklaracji MEN w kwestii uregulowania odrębnym aktem prawnym spraw związanych z pieniędzmi na oświatę. Korporacje samorządowe od lat jednym głosem wołały o zmiany, argumentując ich konieczność nieprzystawaniem aktualnego systemu do warunków, w jakich przychodzi wykonywać zadania związane z edukacją.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Strojny*

Wielokadencyjność przyspiesza rozwój lokalny

Postulat ograniczenia wielokadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów wywołał w ostatnich miesiącach wiele kontrowersji. Jedna strona dyskursu uważa, że długotrwałe sprawowanie władzy zwiększa ryzyko powstania patologii, takich jak nepotyzm, klientelizm czy korupcja. Druga strona wskazuje na sukcesy jednostek samorządowych, w których ten sam lider wielokrotnie wygrywa wybory. Jak jest naprawdę?

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Smerd*

Zamówienia uzupełniające w procedurze usług społecznych

Zamówienia na usługi społeczne to nowość zarówno na gruncie przepisów unijnych, jak i krajowych. Przepisy dotyczące tzw. usług społecznych pojawiły się wraz z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Czy pracownik-radny to problem dla pracodawcy?

W celu urealnienia ochrony stosunku pracy pracownika-radnego, ale także uwzględnienia słusznych interesów pracodawcy winno się ściśle określić w ustawach samorządowych także i prawo pracodawcy do wiedzy o ewentualnej możliwości zwolnienia z obowiązków zawodowych pracownika-radnego w celu wzięcia udziału w pracach organów gminy (powiatu, sejmiku). Pracownik-radny powinien korzystać z bezwzględnej ochrony stosunku pracy, ale tylko i wyłącznie ze względu na zdarzenia związane bezpośrednio z wykonywaniem mandatu radnego. W pozostałych przypadkach pracownikowi-radnemu przysługiwać powinna tylko ochrona stosunku pracy na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Finansowanie straży pożarnej

Finansowanie szeroko pojętej straży pożarnej przysparza jednostkom samorządu terytorialnego wielu problemów praktycznych. Dotyczy to zarówno finansowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej (m.in. powiatowych) – PSP, jak i jednostek ochotniczej straży pożarnej (OSP).

Zaloguj się i czytaj więcej

Sulwester Szczepaniak

Dane osobowe w systemie gospodarki odpadami

Zagadnienie przetwarzania danych osobowych w we wzorach deklaracji stanowi źródło wątpliwości od samego początku wprowadzania obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szersza sprawozdawczość podatkowa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane