Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 4/1218 - lutego 25, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Coraz szybsze oskubywanie samorządu

Gmina bez możliwości decydowania gdzie postawi szkołę. Samorządy bez jakiegokolwiek wpływu na ochronę przeciwpowodziową, w tym na zwykłe rowy melioracyjne, bez wpływu na to, gdzie powstaną najważniejsze obiekty sportowe. Powiaty bez urzędów pracy, inspektorów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Gminy bez możliwości regulowania choćby koloru worków na odpady, jakich mają używać mieszkańcy. Województwa bez wpływu na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a miasta bez znanych wszystkim i rozpoznawalnych liderów, takich jak Jacek Majchrowski, Wojciech Szczurek, Paweł Adamowicz, Rafał Dutkiewicz, Wadim Tyszkiewicz czy Tadeusz Ferenc oraz wielu innych regionalnych i lokalnych liderów. Można sobie wyobrazić? Pewnie można. Co więcej, już niedługo najprawdopodobniej nie będzie trzeba, bo taka może być rzeczywistość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Centralizacja państwa to poważny błąd

Chciałbym nauczyć urzędników resortowych, że zawsze trzeba brać pod uwagę zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Przećwiczymy całą ścieżkę sądową – mówi o sporze z kuratorem Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, jedyny (jak sam mówi) prezydent z Platformy Obywatelskiej, który nie został jeszcze „uszczknięty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*, Adam Gendźwiłł**

Najbardziej bezpartyjne samorządy w Europie

W Polsce właściwie od zawsze ponad 60 proc. prezydentów i ponad 80 proc. wójtów i burmistrzów to osoby startujące w wyborach z ramienia komitetów lokalnych. Oczywiście często zdarza się, że są faktycznie powiązani z partiami, a większość ma dość wyraźnie określone sympatie polityczne. Ale nawet w przypadku takiej skrywanej partyjności fakt, że decydują się startować bez partyjnych emblematów i haseł, jest znaczący. Drugi odcinek naszego cyklu „Polscy burmistrzowie” poświęcamy identyfikacji partyjnej liderów samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Metropolie wracają do gry

Ustawa o związkach metropolitalnych, przyjęta przez poprzedni rząd i obowiązująca już drugi rok, została poddane krytyce przez obecną ekipę, która nigdy nie wydała do niej rozporządzeń. Dlatego prawo obowiązuje tylko teoretycznie. Właśnie powstają nowe projekty ustaw metropolitalnych, tym razem dla konkretnych obszarów. W Sejmie znajdują się obecnie trzy: dla Warszawy, Śląska i Poznania. I zapowiadane są kolejne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ruda Śląska rozwija e-usługi

Płatności on-line, powiadomienia SMS i e-mail, podgląd należności względem miasta, integracja danych z systemów finansowych urzędu – to główne założenia nowej platformy e-usług, którą chce uruchomić rudzki magistrat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Zakrzewski*

Referendum tylko na wniosek mieszkańców

Zmiana granic gminy to problem, który elektryzuje całą lokalną społeczność. Chodzi bowiem o wydzielenie z już istniejącej gminy nowej jednostki albo o przejęcie jakiegoś terenu przez sąsiednią JST. Jak rozpisać referendum w tej sprawie, aby uchwała nie została uchylona przez organ nadzoru?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Jak ITS zlikwidował korki w Bydgoszczy

Przyspieszenie ruchu samochodowego o 24 proc., a na jednej z głównych arterii nawet o 36 proc. Krótsze o 13 proc. czasy przejazdów tramwajów. Generalnie brak korków, nawet przed świętami. Inteligentny system sterowania ruchem ITS w Bydgoszczy okazał się remedium na przeciążone ulice.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Co przyniesie nowy sposób selekcji odpadów?

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w wielu gminach oznaczać może nową „rewolucję śmieciową”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak*

Przepisy przejściowe przy wycince drzew

Weście w życie znowelizowanych przepisów w zakresie usuwania drzew i krzewów wiąże się z koniecznością zastosowania w wielu przypadkach przepisów przejściowych, które w obecnej regulacji są dość lakoniczne i wymagają ostrożności w ich stosowaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojewodowie chcą zabrać dotacje na USC

Wezwania do zwrotu części dotacji celowych na zadania zlecone otrzymały gminy z woj. lubuskiego. Z naszych informacji wynika, że podobnie jest w innych regionach. – Większość z nas nie tylko nie otrzymuje za dużych dotacji, ale dopłaca, i to dużo – twierdzą samorządowcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Żuk rządzi dalej

Dopiero uprawomocnienie się rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody stwierdzającego wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta, burmistrza albo wójta powoduje, że osoba piastująca to stanowisko musi odejść z urzędu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Smerd*

ZAMÓWIENIA IN HOUSE

Zamówienia typu in-house to w zasadzie nowość w prawodawstwie krajowym. Czy samorządy są gotowe na stosowanie tych przepisów? Czy będą je stosować, czy może skorzystają z regulacji związanych z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych? Kto na tym straci, a kto zyska?

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Wielka sala koncertowa w Mińsku Mazowieckim

Można tu zorganizować dowolny występ muzyczny albo w każdej chwili przekształcić salę w kinową lub konferencyjną. Do jej budowy wykorzystano 26 km kabli, 150 opraw oświetleniowych, 94 głośniki, 64 mikrofony, a na widowni ustawiono 417 foteli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Hochenzy*

Pożyczka naprawcza, czyli ostatnia deska ratunku

Głośny przypadek gminy Ostrowice pokazuje, że reakcja państwa na problem niewypłacalności JST może przyjąć najbardziej rygorystyczną formę, jaką jest ustanowienie zarządu komisarycznego, a w przyszłości nawet likwidacja i przyłączenie do sąsiedniej jednostki administracyjnej. To wszystko jednak tak naprawdę efekt braku skuteczności władz gminy w dążeniu do poprawy sytuacji finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kinga Sulejman

Gminne kluby seniora. Pozytywna oznaka starości

Postępujący proces starzenia się populacji Polski wyzwala nie tylko potrzebę podjęcia nowych zadań ze strony władz rządowych i samorządowych, ale kreuje również nowy obraz społeczeństwa, w którym osoby starsze stanowią coraz większy odsetek. Wzrost liczby osób powyżej 60. roku życia determinuje potrzebę wytworzenia w życiu społecznym przestrzeni dla obecności i aktywności osób starszych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne

Przejęcie własności działek wydzielonych pod drogi publiczne następuje z mocy samego prawa, jako skutek prawny ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Przejęcie to następuje jednak za odszkodowaniem. Uprawnienie odszkodowawcze nie jest zatem samodzielnym prawem, lecz pozostaje w związku zależności o charakterze wynikowym wobec odebrania własności działek gruntu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Konsultacje społeczne statutu powiatu

Rada powiatu nie narusza przepisów ustawy o samorządzie powiatowym uchwalając statut powiatu bez przeprowadzania konsultacji społecznych w tej sprawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska

Problemy z odróżnieniem kompetencji nadzorczych

Sformułowania przepisów ustaw samorządowych oraz ustawy o regionalnych izb obrachunkowych powodują w praktyce problem z rozróżnieniem kompetencji nadzorczych wojewody oraz regionalnych izb obrachunkowych w sprawach jednostek samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura*

O gminnych zakazach alkoholowych

Jedną ze „starszych” ustaw stosowanych przez organy gmin jest ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W jej treści ustawodawca przewidział upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia dodatkowych – poza ustawowymi – zakazów sprzedawania alkoholu na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Tej właśnie delegacji, prawidłowości jej stosowania i wynikłym na tym tle problemom poświęcam niniejszy tekst.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane