Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 17/1205 - sierpnia 20, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Justyna Kamińska

Dlaczego samorządy boją się PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne powoli staje się jednym z ważniejszych narzędzi rozwoju. Do końca ubiegłego roku w Polsce udało się zawrzeć 105 umów o PPP lub o koncesji na roboty budowlane. Coraz chętniej z tego instrumentu korzystają samorządy. W najbliższych latach rynek PPP, ze względu na sytuację gospodarczo-finansową kraju, szczególnie po wyczerpaniu środków z funduszy Unii Europejskiej, będzie dynamicznie rozwijającym się rynkiem inwestycji komunalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Mieszkańcy powinni być dumni z Kielc

Wielkie imprezy targowe, biznes oparty na kreatywnych technologiach, projektowanie mody oraz sport – według Wojciecha Lubawskiego to filary rozwoju Kielc. Prezydent opowiada o próbach sprzedaży klubu piłkarskiego Korona przedstawicielom Senegalu, nawiązywaniu kontaktów handlowych w Chinach i snuje wizję budowy pod miastem centralnego portu lotniczego, do którego dojedziemy kolejami dużych prędkości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Śleszyński*

Planowanie przestrzenne pełne mankamentów

Potrzeba szybkich zmian legislacyjnych mogących przyczynić się do porządkowania przestrzeni, które ograniczyłyby negatywne skutki braku i wadliwej zawartości miejscowych planów zagospodarowania terenu, uchwalanych przez gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wreszcie iść na urlop

Migracją akt stanu cywilnego z dotychczasowych rejestrów do nowej, centralnej bazy już niedługo będą mogli się zajmować upoważnieni pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, a nie wyłącznie kierownik i jego zastępcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski

Efektywna promocja w internecie

Dlaczego internet jest jednym z najlepszych narzędzi wykorzystywanych przez samorządy do promocji swoich walorów turystycznych i inwestycyjnych? Ponieważ jest efektywny. Dzięki odpowiedniemu targetowaniu, reklama może dotrzeć nie tylko do bardzo dokładnie określonej grupy docelowej, ale wręcz do konkretnych użytkowników internetu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Inwestycje dla seniorów

Statystyki są bezwzględne – do 2050 roku aż 40 proc. Polaków będzie w wieku 60 lat i więcej. Nie dziwi więc, że w samorządowych budżetach przybywa inwestycji adresowanych do osób starszych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katowice: Miasto Kreatywne UNESCO

Bogata i zróżnicowana oferta kulturalna oraz spójna i rozpoznawalna wizja działań w sektorze kultury – to ocena zawarta w jednym z raportów na temat działalności kulturalnej miasta, które zamówił katowicki magistrat. Wyniki badań posłużą stworzeniu nowej strategii rozwoju kultury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Elita samorządowych dłużników

Tym razem nasz ranking nie odnosi się do ogólnego poziomu zobowiązań. Skoncentrowaliśmy się na zadłużeniu ze źródeł zagranicznych. Jest to zestawienie elitarne, obejmuje zaledwie 32 jednostki korzystające z takich form finansowania. W grę wchodzą jednak bardzo znaczne kwoty. Co więcej, wielkość zadłużenia zagranicznego systematycznie rośnie, na koniec 2015 r. sięgnęła blisko 15,5 mld zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Dyrcz*

Europejskie banki finansują polskie samorządy

Długi zagraniczne JST to przede wszystkim kredyty udzielane przez dwie międzynarodowe instytucje: Bank Rozwoju Rady Europy oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Większość zobowiązań, mimo oficjalnie zagranicznego charakteru, jest zaciągana w złotówkach. Samorządy kuszą niższe oprocentowanie i okresy karencji, odstraszają zaś bardziej skomplikowane i pracochłonne procedury. Dlatego z takich instrumentów finansowych korzystają zazwyczaj największe jednostki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Danuta Kamińska*

Jesteśmy prekursorem w zaciąganiu zagranicznych kredytów

W dłuższym horyzoncie czasowym opłacalność kredytów w euro jest większa ze względu na niższe oprocentowanie, jednak ryzyko różnic kursowych pozostaje wysokie. Dlatego monitorujemy wahania na rynku walutowym, aby optymalnie zarządzać tym ryzykiem – pisze skarbnik Katowic. Miasto jest zadłużone niemal wyłącznie w zagranicznych instytucjach finansowych, jednak tylko 16 proc. z tego to kredyty w walucie obcej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kredyt w euro nie zawsze korzystny

Województwa chętnie zadłużają się za granicą. Aż połowa ma zobowiązania w europejskich bankach oraz obligacje w obcej walucie. Nie zawsze jest to jednak zadłużenie w euro. Do zagranicznych kredytów innych niż złotówkowe samorządowcy podchodzą z dystansem, między innymi przez ryzyko walutowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gliwice postawiły na rozwój z EBI

Zobowiązania zagraniczne Gliwic to w całości kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Miasto podpisało dwie umowy: na kredyt ramowy oraz na budowę hali widowiskowo-sportowej. W sumie na 288 mln zł, za te pieniądze zrealizowano niemal 30 inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sochaczew i Tolkmicko

Ciekawostką jest, że w przeciwieństwie do województw i dużych miast władze samorządowe małych miejscowości niechętnie zaciągają kredyty w bankach zagranicznych. Wyjątek stanowią Tolkmicko i Sochaczew, które pożyczone pieniądze przeznaczyły na inwestycje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Nowy etap „rewolucji śmieciowej”

Kolejne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – zarówno już uchwalone, jak i dopiero zapowiadane – stanowić mogą następny etap „rewolucji śmieciowej” w gminach zapoczątkowanej pierwotnie ustawą z 1 lipca 2011 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Szewczyk, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska*

Zielona infrastruktura wspiera rozwój gmin

Efektywne gospodarowanie lokalnymi zasobami oraz planowanie rozwoju w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju to ważne wyzwanie stojące przed gminami. Pojęcie zielonej infrastruktury, choć znane w Europie, nie zostało jeszcze szeroko wprowadzone do polskiego prawodawstwa. Mimo to są samorządy, które w dokumentach planistycznych wprowadzają precyzyjne zasady dotyczące utrzymania i rozwoju spójnej sieci zielonej infrastruktury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki*, Michał Woldan**

Ograniczone możliwości (samo)dyscyplinowania radnych

Można wskazać bardzo wiele przypadków, gdy organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego wprowadzają do swoich statutów bądź regulaminów zapisy umożliwiające stosowanie przez przewodniczącego, w trakcie trwania obrad, środków umożliwiających dyscyplinowanie (upomnienie, nagana, kary pieniężne) radnych, w tym również – jako kary ostatecznej – wykluczenie radnego z obrad. Takie rozwiązania należy z całą stanowczością zakwestionować z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw ustawowych do stanowienia przepisów dyscyplinujących w stosunku do radnych przez przewodniczącego rady czy nawet większość radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Szelewa*

Zmiany w zasadach udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek nieprowadzonych przez samorządy terytorialne

Część dotycząca finansowania oświaty to po ostatnich zmianach ustawy o systemie oświaty ponad 40 stron. Zdecydowanie najwięcej miejsca zajmują zasady dotowania szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także tych szkół i placówek niepublicznych, które mają status jednostek publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Brzezicki*, Marcin Pelc**

„Ustawa wiatrakowa” może zablokować zabudowę mieszkaniową

Z dniem 15 lipca 2016 r. weszła w życia ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – nazwana medialnie „ustawą wiatrakową”. To w czasie ostatniego roku, po zmianie ustawy Prawo budowlane, zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, „ustawie krajobrazowej”, ustawie o rewitalizacji, kolejne działanie ustawodawcy mające bezpośredni wpływ na planowanie przestrzenne. Tym razem ustawodawca postanowił uregulować, trzeba przyznać wcześniej nieuregulowaną, kwestię lokalizacji elektrowni wiatrowych „w sąsiedztwie” zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowej „w sąsiedztwie” elektrowni wiatrowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Pracownik nie zawsze może brać udział w postępowaniu

Wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu w sprawie bywa obowiązkiem organu. Jego niedopełnienie może skutkować koniecznością wznowienia postępowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane