Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 15/1177 - lipca 25, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Bernard Sabura

Pieniądze na zadania zlecone: zabrali wsiom i dali miastom

Biuro Związku Gmin Wiejskich przeanalizowało wysokość dotacji dla gmin na zadania zlecone, w dziale Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie, w 2015 roku. Okazuje się, że kwoty dotacji znacznie się zmniejszyły, zwiększyły się za to pieniądze, które otrzymały gminy miejskie. Nastąpiły też znaczne przesunięcia w dotacjach pomiędzy województwami, na których najbardziej – nawet ponad 40 proc. – straciły województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Rekordowy jubileusz w Jarosławcu

Już po raz 25. sportowcy z całego świata stanęli na starcie biegu po plaży w nadmorskim Jarosławcu. W biegu dla samorządowców o puchar wysadzany ogromnym bałtyckim bursztynem walczyli wójtowie, radni i pracownicy samorządowi z całej Polski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pierwsze tak nowoczesne centrum biurowe w Lublinie

Południowo-wschodnia Polska doczeka się wreszcie prestiżowych budynków biurowych klasy A+, czyli o najwyższym, światowym standardzie. Kompleks biurowo-usługowy SOUL stanie przy al. Smorawińskiego w Lublinie, otwarcie za dwa lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radosław Wałkuski

Jak wygodnie zaparkować rower

Wybudowanie bezpiecznego parkingu rowerowego nie jest ani trudne, ani kosztowne. Pod warunkiem, że będziemy trzymać się kilku podstawowych zasad.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł J. Dąbrowski

Polowanie na inwestorów

W zdrowych gospodarkach inwestorzy zewnętrzni tworzą najwyżej 1 proc. miejsc pracy. Dlatego polskie miasta i regiony zbyt duży nacisk kładą na „pozyskiwanie inwestorów”. Taka polityka oznacza nie tylko marnotrawienie środków, ale i ograniczanie lokalnej przedsiębiorczości, stanowiącej podstawę trwałego rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Miasta kontrastów: jak do tego doszło?

Luksusowe apartamentowce, otoczone egzotyczną zielenią i wysokim murem, sąsiadujące ze zrujnowanymi przedwojennymi kamienicami lub szarymi komunistycznymi blokowiskami to obraz typowy dla wielu polskich miast. Jak to się stało, że metropolie podzieliły się na strefy biedy i bogactwa? Jaki los czeka lokatorów ubogich blokowisk?

Zaloguj się i czytaj więcej

Wzrost gospodarczy widać we wpływach z CIT

Już drugi rok zwiększają się wpływy z podatku od firm do budżetu woj. lubuskiego. Za rok 2013 były o ponad 10 proc., a za 2014 o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. – To efekt mądrze inwestowanych funduszy europejskich w minionej perspektywie finansowej. Świadczy też o prawidłowym planowaniu wpływów budżetowych z CIT – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Interpelacje i zapytania radnych

Zgłoszenie przez radnego, klub radnych lub grupę radnych interpelacji czy zapytania to bardzo istotne uprawnienie przy wykonywaniu mandatu. Ustawy samorządowe wprost nie przewidują dla radnego żadnych uprawnień kontrolnych, ale niewątpliwie statutowe uprawnienie do składania interpelacji i zapytań oraz żądania odpowiedzi na nie można traktować jako kontrolę organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

EWIDENCJA ZABYTKÓW

Zasady zakładania i prowadzenia ewidencji zabytków w przepisach ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: ustawa) ustalone są bardzo ogólnie. Pewną wskazówkę stanowią wyroki sądów administracyjnych: dwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lipca 2013 r. oraz dwa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2015 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Szkudlarek, Agata Dasiewicz

VAT w samorządzie

Opodatkowanie VAT jednostek i zakładów budżetowych to temat, który jeszcze do niedawna budził spore kontrowersje. Dwa lata temu niewiele gmin rozważało odliczenie VAT od inwestycji przekazywanych następnie gminnym jednostkom organizacyjnym, jeszcze mniej decydowało się na drogę sądową. Niełatwą kwestią jest wciąż sprawa uznania za podatników VAT zakładów i jednostek budżetowych. Jak opodatkować czynności wykonywane w imieniu i na rachunek JST, a jak te realizowane przez zakład budżetowy w imieniu własnym?

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Prasal

eUrząd – fikcja czy rzeczywistość

Z funduszy unijnych w obszarze cyfryzacji skorzystało 76 proc. urzędów. Takie fundusze najczęściej były wydatkowały na rozwój informatyczny jednostki (54 proc.). Coraz częściej urzędy decydowały się na wsparcie rozwoju usług elektronicznych (50 proc.) oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (47 proc.). Dane te wskazują na zainteresowanie administracji cyfryzacją. Czy jednak obowiązujące regulacje prawne pozwalają na skuteczną elektronizację procedur administracji?

Zaloguj się i czytaj więcej

Eugeniusz Gołembiewski

Rekompensata musi być

Bez rekompensaty dla samorządów podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł będzie miało katastrofalne skutki dla JST. Największy ubytek dochodów odnotują gminy – 6,6 mld zł, potem powiaty – 1,8 mld zł oraz województwa – 0,3 mld zł. O zajęcie się problemem przez wszystkie ogólnopolskie stowarzyszenia gmin, miasteczek, miast, metropolii, powiatów i województw apeluje burmistrz Kowala, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Grosman-Januchowska

Szkoły najeżone kamerami

Systemy monitoringu wizyjnego instalowane w szkołach podstawowych przestały budzić większe emocje, ale pytanie, czy ich instalowanie ma jakikolwiek sens, pozostało. Czy kamery faktycznie sprzyjają wzrostowi bezpieczeństwa, zmniejszają poziom agresji na szkolnych korytarzach, zmieniają postawy dzieci i dorosłych? Czy jedynie dają rodzicom złudne poczucie, że ich dzieci są lepiej chronione?

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Fala referendów przetoczy się przez Polskę

W większości miast rządzą prezydenci niezależni albo z poparciem PO. Po wygraniu prezydentury przez Andrzeja Dudę i przy dobrych sondażach dotyczących wyniku parlamentarnego PiS ta partia będzie chciała odbić miasta – mówi Tadeusz Truskolaski. Prezydent Białegostoku tłumaczy, dlaczego pozbawienie premii prezesów spółek nie jest przejawem populizmu i jak rządzić miastem mając radnych nastawionych przeciwko sobie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Mańka-Szulik

Program dla Śląska to program dla Polski

Jednym z fundamentów demokracji jest dialog społeczny. Tego niestety zabrakło podczas prac nad ogłoszonym przez rząd na początku roku planem restrukturyzacji górnictwa. Działania uwzględniające zmiany w życiu społecznym i gospodarczym muszą być podejmowane w sposób rozważny, uwzględniający dialog społeczny oraz pozwalający na konsekwentne przeprowadzenie niezbędnych reform – pisze prezydent Zabrza i przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w obszernym komentarzu dla „Wspólnoty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Damian Wąsik

Nowelizacja kodeksu wyborczego – nowe obowiązki wójtów

Zasadniczym założeniem projektu nowelizacji ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ma być „doskonalenie procedury wyborczej, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania organów wyborczych, usprawnienia technicznej strony głosowania oraz wzmocnienia przejrzystości ustalania wyników wyborów”. Realizacja tych celów wymaga większego niż dotychczas zaangażowania wójta w organizację głosowania, w związku z czym planowane jest zwiększenie zakresu obowiązków tego organu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Zalewski

Co z tym przedawnieniem?

W artykule „Przedawnienie majątkowych roszczeń odszkodowawczych”, opublikowanym w dwutygodniku „Wspólnota” nr 26/2013, starałem się udowodnić tezę, że roszczenie odszkodowawcze za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi publiczne, wskutek podziału nieruchomości, pomimo odmiennej oceny dokonywanej przez sądy administracyjne, ulega jednak przedawnieniu, ponieważ jest roszczeniem majątkowym podlegającym regulacjom kodeksu cywilnego. Niestety, w ostatnim czasie zapadły trzy wyroki w jednym z wojewódzkich sądów administracyjnych, w których zignorowano wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 19 maja 2011 roku w sprawie K 20/09 i oparto się wyłącznie na wcześniejszej argumentacji NSA z wyroków I OSK 335/08 z 6 lutego 2008 roku oraz I OSK 874/08 z 17 czerwca 2009 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Orzeczenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Wójt określi formy współpracy

Wyłącznie organ wykonawczy gminy dysponuje uprawnieniem do określenia form, w jakich możliwe będzie nawiązanie z zainteresowanymi podmiotami współpracy przy realizacji programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

NIP nie jest potrzebny do pomocy

Uwzględnienie we wzorze wniosku o przyznanie stypendiów wymogu podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) ucznia wykracza poza granice przyznanych przez ustawodawcę w ustawie o systemie oświaty kompetencji. NIP nie stanowi bowiem przesłanki identyfikującej uzdolnionego ucznia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Dokąd zmierzają budżety obywatelskie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane