Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 10/1172 - maja 16, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zdzisław Majewski

Wysoka cena najniższej ceny

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus, Anna Kudra

Zakazy i ograniczenia wobec radnych gminnych

Prawo nie stawia przed kandydatami na radnych wysokich wymogów formalnych. Ideą przyświecającą polskiemu modelowi samorządu terytorialnego jest zapewnienie reprezentatywności rady – rada gminy ma być organem przedstawicielskim, obrońcą i wyrazicielem interesów całej wspólnoty lokalnej, dlatego jej członkiem może zostać niemal każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, bez względu na płeć, wiek, zawód, wykształcenie czy status społeczny. O ile jednak na radnego może kandydować prawie każdy, o tyle już nie każdy wybrany może sprawować mandat radnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz

Kto decyduje o lokalnej polityce podatkowej

Rada gminy tylko formalnie jest forum kształtowania tej polityki. Najważniejszym decydentem jest burmistrz (wójt), a większy od radnych wpływ na podejmowane decyzje mają także skarbnicy – wynika z badań przeprowadzonych w JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko

Zasady analizowania sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu

Na etapie poprzedzającym udzielenie lub nieudzielenie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego absolutorium dochodzi do szeregu ważnych działań i czynności, w których udział biorą poszczególne organy jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z nich jest komisja rewizyjna. Przedstawione poniżej czynności są składnikami tzw. procedury absolutoryjnej, w której komisja rewizyjna ma swój istotny udział.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena A. Olczak

Halo, panie burmistrzu!

Na rynku usług telekomunikacyjnych dla JST dużo się zmieniło w ostatnich latach. Pojawiły się nowe rozwiązania, lokalne władze otwierają się na innowacje, a konkurencyjne ceny sprawiają, że wdrożenia stają się coraz bardziej dostępne. Ten dynamiczny rozwój spowodował, że dzięki współpracy samorządu z operatorem telekomunikacyjnym można usprawnić komunikację z mieszkańcami, zwiększyć bezpieczeństwo danych oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łączenie miast, tworzenie sukcesu

URBACT jest jednym z ciekawszych programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jego zasadniczym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń dla promocji zrównoważonego rozwoju miast. Pozwala wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone sposoby rozwiązywania wyzwań i problemów stojących przed miastami – także w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Formuła PPP zyska na popularności

Klimat społeczno-polityczny w Polsce, jak nigdy dotąd, sprzyja realizacji projektów w formule PPP, także w ochronie zdrowia. To efekt zmiany nastawienia agencji rządowych oraz administracji publicznej względem kontraktów PPP i zmiany podejścia banków do kredytowania projektów PPP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Filipek

Przewodniczący rady przed sądem

Możliwe, że od momentu wejścia w życie zmian w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi konieczne będzie powoływanie specjalnego aparatu, który pomagać będzie przewodniczącemu rady w razie wezwania go przed oblicze wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pytanie, czy wójt za to zapłaci?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Rewolucja w archiwach

W kwietniu ostatecznie udało się ustalić treść zmian w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zmiany wejdą w życie 1 listopada bieżącego roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska

Referenda na celowniku Komisji Wspólnej

Mieszkańcy muszą mieć prawo oceny istotnych decyzji finansowych podejmowanych przez organy JST. Zanim lokalne władze podejmą decyzję dotyczącą inwestycji, projektu lub innego zobowiązania przekraczającego 25 proc. dochodów własnych gminy, powinny przeprowadzić ocenę jej wpływu na sytuację gospodarczą jednostki, a następnie zapytać o zdanie wszystkich mieszkańców – uważa Forum Od-nowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Miros

Samorządowy samoregulator

Teza o zabetonowaniu samorządowej sceny politycznej nie znajduje potwierdzenia w faktach. Samorządowcy pełnią swoje role najczęściej przez dwie kadencje. To dowodzi, że Polacy sami dobrze regulują długość sprawowania funkcji przez organy wykonawcze samorządów gminnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Prawo wodne nowe, ale problemy stare

Rząd rozwiązuje problemy przerzucając je na samorządy. Brzmi znajomo? Niestety, to samo robi także w sprawach przeciwpowodziowych i melioracji – uważają samorządowcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Konstytucja nie pozwala anulować odszkodowań

Jeżeli gmina pobierałaopłatęadiacencką, to teraz musi ją zwrócić – mówi o konieczności wypłaty odszkodowań z powodu zmiany planów zagospodarowaniaprzestrzennego Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.– Ktoś, kto dla Związku Gmin Wiejskich oszacował kwoty potrzebne do rozwiązania problemu melioracji szczegółowych, poważnie się pomylił – dodaje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Porawski

Skodyfikujmy prawo samorządowe

Prawo dotyczące samorządów lokalnych w Polsce obejmuje wiele dziedzin życia, stanowiąc obszar wybitnie interdyscyplinarny – dlatego postulujemy powołanie komisji kodyfikacyjnej w drodze ustawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Wiosna samorządów

Skłonność do przeregulowywania życia publicznego jest ogromna i trzeba umieć znaleźć w zalewie projektów nowych aktów prawnych te niebezpieczne dla samorządu i obywateli – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich. Związek przygotował właśnie projekt ustawy powołującej komisję kodyfikacyjną prawa samorządowego. Jednym z jej celów ma być stałe monitorowanie powstających przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Kazek

Obowiązki sądu a opłata skarbowa od pełnomocnictwa

W momencie gdy wójt, burmistrz, prezydent miasta otrzyma od sądu administracyjnego informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie do akt dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa (lub prokury), powinien podjąć kroki w celu wyjaśnienia powstania obowiązku podatkowego z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamilla Grobicka-Madej

Dopuszczalność złożenia skargi na radnego.

Czy dopuszczalne jest złożenie skargi na radnego? Jeśli tak, to jaki organ jest władny do jej rozpatrzenia?

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Wycinka drzew i krzewów –proponowane zmiany w przepisach

Obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kary w zależności od charakteru deliktu administracyjnego, uregulowania kwestii usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnienia procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów to główne cele proponowanej nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane