Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 3/1165 - lutego 7, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

SŁA

Warszawa ma autobusy na skroplony metan

Stolica jest drugim miastem w Polsce i Europie (pierwszym był Olsztyn), w której do zasilania autobusów będzie używana ta innowacyjna technologia.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Mazowsze podnosi się po janosikowym

Sejmik uchwalił budżet Mazowsza na 2015 r. Dochody to ponad 2,6 mld zł, wydatki 2,5 mld zł. Województwo zapłaci tylko 271 mln zł janosikowego, zamiast 502 mln. Rząd musi jednak jeszcze w tym roku przygotować kompleksową reformę zasad naliczania tej opłaty. Pomoc w pracach zaoferował Bank Światowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lepszy start dla absolwentów szkół

Zaloguj się i czytaj więcej

Daniel Siwak

Oficer rowerowy pilnie poszukiwany

Infrastruktura rowerowa to ważny element polskich miast. W strukturach urzędów miast pojawiają się nowi pracownicy – oficerowie rowerowi. Jakie powinni mieć kompetencje?

Zaloguj się i czytaj więcej

HUBERT GOSKA

Samorządy są coraz bogatsze?

Uwzględniając wartość pieniądza, roczne dochody gmin i miast na prawach powiatu wzrosły od 1995 roku o prawie 320 proc., czyli o blisko 100 mld zł. Zadań własnych nie przybyło zaś zbyt wiele. Problemem jest jednak szereg dodatkowych obowiązków związanych z realizacją tych zadań, co wynika z nadmiaru przepisów w ustawach szczególnych, nakładających sprecyzowane wymagania i obostrzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAŁGORZATA GROSMAN-JANUCHOWSKA

Po co samorządom rating

Samorządy coraz bardziej zainteresowane są zdobyciem wiarygodnego potwierdzenia prawidłowości swych działań, zwłaszcza z zakresu finansów.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Podkarpacie stawia na drogi i kolej

Projekty drogowe i kolejowe to jak do tej pory największe i najliczniejsze projekty, które znalazły się na liście podstawowej podkarpackiego kontraktu terytorialnego. Lista nie jest jednak jeszcze zamknięta, a sam kontrakt wciąż podlega negocjacjom.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Ustawodawca nakazuje wyodrębnienie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szczególnego rodzaju uchwale, jaką jest uchwała budżetowa, a osobno określenia warunków i sposobu ich przyznawania.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Akt notarialny a łatwiejszy abonament na parking

Uprzywilejowanie szczególnej formy aktu notarialnego, jako jedynej dopuszczalnej formy zawarcia umowy cywilnoprawnej do wykazania tytułu prawnego dla uzyskania abonamentu postojowego nie znajduje oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za śliskość chodnika

Nie można nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości na chodnikach. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zapisanie takiego obowiązku w uchwale dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Opinia zebrania wiejskiego przed podjęciem uchwały

Niedochowanie wymogu zasięgnięcia opinii zebrania wiejskiego przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli wynika on ze statutu jednostki pomocniczej, nie stanowi podstawy do wyeliminowania takiej uchwały z obrotu prawnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Nagrywanie sesji rady gminy

Czy każdy ma prawo nagrywać sesję rady gminy? Chodzi tutaj zarówno o rejestrację dźwięku, jak i obrazu. Przewodniczący rady wyraził zgodę na filmowanie, ale część radnych jest oburzona.

Zaloguj się i czytaj więcej

BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK

Jak zabezpieczyć interesy gminy w akcie notarialnym

W jaki sposób najskuteczniej zabezpieczyć w akcie notarialnym roszczenia jednostki samorządu terytorialnego o zwrot udzielonej nabywcy lokalu komunalnego bonifikaty po jej waloryzacji?

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA SZYMAŃSKA

Ruszają kontrole inwestycji w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

Okres kwalifikowalności wydatków, a co za tym idzie zakończenia większości projektów finansowanych w ramach unijnej perspektywy 2007–2013, upływa 31 grudnia 2015 r. Przed samorządami wzmożony okres rozliczeń końcowych oraz kontroli projektów dofinansowanych ze środków UE. Beneficjenci funduszy unijnych będą musieli zmierzyć się z kontrolami warunkującymi uzyskanie ostatniej transzy środków. Jak sprawnie rozliczyć projekt? Jak przebiega proces kontroli oraz jak się właściwie do niej przygotować? Na jakie obszary kontrolujący zwracają szczególną uwagę? Jakie są najczęstsze naruszenia?

Zaloguj się i czytaj więcej

ADAM BŁASZKO

Wątpliwości przy uchwalaniu budżetu

Po przekazaniu projektu budżetu RIO i organowi stanowiącemu organ wykonawczy traci uprawnienie do ingerowania w treść projektu budżetu. Przeciwne zdania jedynie uzasadniają potrzebę jednolitego i precyzyjnego uregulowania tych kwestii w przepisach prawa. Moim zdaniem ewentualne zmiany powinny być wprowadzane już bezpośrednio w budżecie po jego uchwaleniu. Nie ma przecież przeszkód, żeby stało się to jeszcze przed jego wejściem w życie, czyli po uchwaleniu, a przed 1 stycznia.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZYGMUNT LASKOWSKI

Rola i kompetencje przewodniczącego rady w prowadzeniu sesji

Od odpowiedzialności, zaangażowania, kompetencji, właściwej organizacji, a niekiedy i od wyczucia chwili przewodniczącego rady zależy, czy sesja rady przebiegać będzie w sposób spokojny, mimo że tematyka podejmowanych spraw na sesji budzi wiele emocji.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZYGMUNT JERZMANOWSKI

(NIE)DOZWOLONA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 10 spółek z udziałem 5 gmin województwa łódzkiego. Rezultatem kontroli są oceny i wnioski – bardziej krytyczne niż pochwalne. Główne zarzuty odnosiły się do prowadzenia przez spółki komunalne działalności komercyjnej oraz nienależytego nadzoru właścicielskiego nad nimi przez macierzyste gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

W dniu 5 grudnia 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w której w art. 32 pojawił się zapis: „Art. 32. W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organiza

Zmiany w systemie finansowania edukacji dzieci niepełnosprawnych

Istotne miejsce w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej zajmują dzieci i młodzież niepełnosprawna. Spośród 47 wag występujących w algorytmie na 2015 r. kilkanaście z nich dotyczy kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA DĄMBSKA

Co w prawie samorządowym piszczy?

Nawet dla osoby średnio interesującej się sprawami wspólnot nie ulega wątpliwości, że coś się w tej materii zaczyna – mówiąc kolokwialnie – ruszać. Celem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji byłoby uchwalenie, przy sprzyjającej sytuacji politycznej, pakietu reform w 2016 roku, tak aby mógł zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2017 roku. W planie ministra lata 2017–2020 byłyby okresem monitorowania wprowadzonych zmian, prowadzącym docelowo do wykształcenia się nowego modelu JST do ok. 2025 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

MONIKA PAWLAK

Łódź ratuje Piotrkowską

Najdłuższa handlowa ulica Europy znów przyciąga łodzian i turystów. Nowa, granitowa nawierzchnia, stylowe latarnie i kosze na śmieci, ławki – odmieniły wizerunek Piotrkowskiej. Jeszcze za wcześnie, by mówić o pełnym sukcesie, ale jedno jest pewne: upadek ulicy został powstrzymany.

Zaloguj się i czytaj więcej

WADIM TYSZKIEWICZ

Nasze polskie czarne zło_to?

Wydawało mi się, że w 1989 roku skończył się w Polsce socjalizm, w którym jedni żyli kosztem drugich… – pisze w polemicznym artykule Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli. Jego zdaniem rząd w sporze z górniczymi związkowcami, walczącymi o zachowanie apanaży, skapitulował pod naporem argumentów siły. Zapłacą za to wszyscy Polacy.

Zaloguj się i czytaj więcej

GRAŻYNA DZIEDZIC

Od rządu oczekujemy kompetencji, a nie dawania jałmużny

Rządowa zapowiedź likwidacji kopalń na Śląsku, rozmowy ze związkowcami i ustalanie programu naprawczego dla górnictwa odbywały się za plecami samorządu. Pisaliśmy o tym szeroko w poprzednim numerze „Wspólnoty”, akcentując zaskoczenie i oburzenie prezydentów miast. Publikujemy dziś artykuł przygotowany dla nas przez prezydent Rudy Śląskiej Grażynę Dziedzic, w którym rozprawia się ona z mitami dotyczącymi górnictwa. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Szykujemy się na kolejny skok cywilizacyjny

To nie utopia – zapewnia Marek Wójcik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, mówiąc o planach gigantycznych zmian w samorządzie. Kontrowersyjnych pomysłów nie brakuje. Założenia reformy mają być gotowe do maja.

Zaloguj się i czytaj więcej

AND

Szkoły już nie dla spółek

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Bezpłatne porady mogą słono kosztować

Samorządy krytykują projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy przewidują utarty schemat: rząd robi gest, ale płacą za niego samorządy – uważają przedstawiciele społeczności lokalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Nagonka zamiast dyskusji

W poprzednim numerze zachęcaliśmy do publikowania rejestru urzędowych umów i do polityki przejrzystości. – Jawność nie zawsze służy władzy. Przykładem nagonka, którą zorganizowano na mnie – mówi „Wspólnocie” Mateusz Klinowski, burmistrz Wadowic.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Bydgoszcz: gigantyczne oszczędności na prądzie

Aż 2,631 mln zł zaoszczędzi Bydgoska Grupa Zakupowa w wyniku nowej umowy na grupowy zakup energii elektrycznej. We wspólnym przetargu uzyskano ceny niższe o 33,9 proc. od rynkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Ministerstwo wprowadza w błąd!

Wszystkie uchwały w sprawie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów są nieważne. Trzeba je podjąć od nowa – podało Ministerstwo Środowiska w oficjalnym komunikacie. Z tym stanowiskiem nie zgadzają się niektóre regionalne izby obrachunkowe oraz część ekspertów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje Samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane