Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 2/1164 - stycznia 24, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Na straży przystanku

„Dzień dobry! Telefonuję w sprawie ogłoszenia zamieszczonego na przystanku, czy dobrze się dodzwoniłem?” – takimi słowami wita bydgoski oficer przystankowy autorów nielegalnie zawieszonych na przystankach ogłoszeń. To pierwszy tego typu „oficer” w kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. BUK

e-Administracja z trudem zdobywa Polaków

Wolno przybywa osób próbujących załatwić sprawy urzędowe przez internet – wynika z badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie resortu administracji i cyfryzacji. I te próby kończą się różnie, internauci coraz bardziej narzekają na skomplikowane formularze.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Lokatorzy odpracowują swoje długi

W Gdańsku najemcy lokali komunalnych mogą podjąć wyznaczoną przez miasto pracę w zamian za spłatę zadłużenia z tytułu czynszu. Podobnym tropem pójdzie Łódź.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Sposób Warszawy na fałszerzy biletów

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Partnerstwo publiczno-prywatne wciąż jest na rozstaju dróg

Wszyscy o niej mówią, ale przykłady wykorzystania formuły PPP do inwestycji drogowych można zliczyć na palcach jednej ręki. Dokładnie – na dwóch palcach, bo ukończone i eksploatowane są raptem dwie drogi: w gminach Ustka i Krobia. Problemem są wciąż przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej i brak dobrych praktyk w większej skali.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Połączenie placówek wsparcia dziennego

Nie jest możliwe połączenie kilku placówek wsparcia dziennego w jedną, której prowadzenie przejmie gminny ośrodek pomocy społecznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Biznesplan z dofinansowaniem jest informacją publiczną

Ogłoszenie warunków konkursu i informacji o umowach zawartych z wyłonionymi beneficjentami nie zwalnia organu od obowiązku udostępnienia wnioskodawcy treści złożonych wniosków o dofinansowanie projektów oraz całości dokumentacji związanej z ich oceną i wyłonieniem beneficjenta.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Warunki zabudowy dla nieruchomości bez dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej z nieruchomości oznacza nie tylko bezpośredni dostęp do tej drogi, ale również dostęp do niej przez drogę wewnętrzną – twierdzi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

DAMIAN WĄSIK

Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

W jakich okolicznościach, w świetle przepisów ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, można zmienić dotychczasową siedzibę obwodowej komisji wyborczej? Czy dopuszczalne jest ustanowienie dwóch siedzib dla obwodowej komisji wyborczej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Ocena przeznaczenia nieruchomości w trakcie odrolnienia

Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy wniósł do starosty skargę na zaniechanie pracowników urzędu gminy (położonej na terenie powiatu właściwego miejscowo dla starosty). Skarga dotyczy zaniechania wójta w zakresie procedury uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wątpliwość dotyczy tego, czy starosta powinien tę skargę rozpatrzyć, a jeżeli nie – jaki organ jest do tego właściwy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marlena Sakowska-Baryła

Udostępnianie danych osobowych na rzecz podmiotu z sektora publicznego

Naczelnik urzędu celnego zwrócił się do wójta gminy z pismem, w którym w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi w zakresie odliczania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprosił o przekazanie zestawienia zawierającego: imię i nazwisko wnioskodawcy, NIP, PESEL, adres zamieszkania lub siedziby producenta rolnego, dane o powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych do produkcji rolnej, kwotę wypłaconego zwrotu podatku. Wątpliwości wójta co do dopuszczalności udostępnienia takich danych naczelnikowi urzędu celnego wzbudził fakt, że we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej brak oświadczenia, że rolnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tym wniosku.

Zaloguj się i czytaj więcej

JĘDRZEJ BUJNY , JĘDRZEJ BUJNY

Czy można karać za usunięcie drzew bez zezwolenia?

Do końca czerwca 2014 roku odpowiedź na tytułowe pytanie była oczywista i jednoznaczna. Jednakże jak wiadomo w dniu 1 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku o sygnaturze SK 06/12, że przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące kar administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów dokonane bez posiadania zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji (tj. art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 tejże) są niezgodne z konstytucją.

Zaloguj się i czytaj więcej

JAROSŁAW BALCEWICZ

Aspekty społeczne oraz innowacyjne jako kryteria oceny ofert

W znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych znalazły się dwa nowe przykładowe kryteria oceny ofert, a mianowicie aspekty społeczne oraz innowacyjne. Co prawda ze względu na otwartość tego katalogu mogły być one stosowane już wcześniej, ale ich wskazanie niewątpliwie podkreśla znaczenie tych kryteriów dla ustawodawcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATEUSZ KARCIARZ , MACIEJ KIEŁBUS

Gminna rada seniorów a młodzieżowa rada gminy

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje powoływanie dwóch „instytucji”, które w założeniu mają służyć wspieraniu i upowszechnianiu wśród społeczności lokalnej idei samorządowej. Są nimi młodzieżowa rada gminy (art. 5b usg) oraz gminna rada seniorów (art. 5c usg).

Zaloguj się i czytaj więcej

DOROTA BĄBIAK-KOWALSKA

Spółka cywilna radnego a umowy z gminą

Umowa cywilna zawarta z gminą przez spółkę cywilną, której stroną jest radny gminy i w wyniku której spółka ta zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz gminy, stanowi złamanie ustawowego zakazu z art. 24d ustawy o samorządzie gminnym przez jej wspólników niezależnie od tego, który z nich podpisał umowę i komu powierza ona jej wykonywanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

ELŻBIETA RABENDA

Rozliczanie dotacji szkolnych, czyli obowiązki w styczniu

Nowy rok to nowe obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli oraz ich organów prowadzących. Jednym z wielu pilnych zadań, o którym nie wolno zapominać w styczniu, jest konieczność rozliczenia dotacji. W ubiegłym roku z tematem zmagali się dyrektorzy przedszkoli, rozliczając otrzymaną z budżetu państwa dotację, a w bieżącym w nowy obowiązek zostali „ubrani” dyrektorzy szkół. Mowa o dotacji celowej, którą w 2014 r. szkoły otrzymały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAGDALENA JEZIERSKA

Dziś miasto poznaje się z telefonem w ręku

W tej edycji raportu, podobnie jak w ubiegłorocznej, przedstawiamy najciekawsze, najlepiej przygotowane aplikacje samorządowe. Jeżeli ktoś jeszcze nie stworzył własnej, ale o tym myśli, znajdzie tu wiele przykładów, na których może się wzorować.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAGDALENA JEZIERSKA

Zamiast drukować papierowy przewodnik, napisz aplikację

Według grudniowego raportu eMarketer – jednej z wiodących firm badawczych analizujących zmiany w nowoczesnych technologiach – w Polsce jest już 12,7 mln użytkowników smartfonów, co daje nam 24. miejsce na świecie i 6. w Europie. Według prognoz za cztery lata na polskim rynku ma być ponad 20 mln tego typu urządzeń. Nic dziwnego, że rośnie też dostępność aplikacji, w tym samorządowych. A spektrum ich wykorzystania jest coraz szersze.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Rząd daje pieniądze na sport

Budowę obiektów sportowych w gminach wspiera Ministerstwo Sportu. Przez ostatnie kilkanaście lat dzięki rządowym dotacjom udało się wybudować setki nowych obiektów. Lada moment resort określi limit środków na dotacje w 2015 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA MIODUSZEWSKA-KORNIŁOW

Sport to pieniądze (wydawane)

Zarządzając boiskami sportowymi, trzeba z góry założyć, że ta działalność nie przyniesie jakichkolwiek zysków. Przeciwnie – wymaga sporych nakładów na utrzymanie obiektów. Jak to robić z głową, sprawdziliśmy w trzech samorządach: podwarszawskiej Lesznowoli (3. miejsce na 1571 gmin wiejskich w rankingu zamożności samorządów w 2013 r. ), gminie Aleksandrów (1203. miejsce) i Szczecinie (14. miejsce w rankingu zamożności miast wojewódzkich).

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Mieszkańcy zastąpią urzędników, podstawą jest dostęp do informacji

Udostępnienie rejestrów umów na stronie BIP oznacza mniej pracy dla urzędników. Zwalnia większość z nich z obowiązku przygotowywania informacji dla mieszkańców – mówi Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Uprzedź działaczy społecznych, opublikuj rejestr umów

Upowszechnianie wszystkich informacji o działaniach urzędu uważasz za niepotrzebne, a publikowanie rejestru umów za czasochłonne i utrudniające pracę? Myślisz, że twoi mieszkańcy nie ulegają populizmowi, ufają urzędnikom i nie będą cię bombardować prośbami o udostępnienie informacji? Jesteś w błędzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR BUKOWSKI

W tej kadencji nie pozwolę na in-house w odpadach

O planowanych przez rząd kolejnych zmianach w prawie śmieciowym rozmawiamy z Januszem Ostapiukiem, wiceministrem środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Ćwierć miliona samorządowych urzędników

Pracownicy samorządowi to dzisiaj, w zależności od definicji – od 250 tys. osób w odniesieniu do ściśle rozumianej administracji samorządowej do blisko 1,9 mln szeroko rozumianego sektora samorządowego. To 21 proc. wszystkich zatrudnionych w kraju! Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym przygotował Związek Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR STALMACH

Samorządy zrobione w ciula

Tak nie godzi się postępować, założenia planu są dla nas dużym zaskoczeniem, decyzja rządu jest dramatyczna dla gmin, plan naprawczy Kompanii Węglowej zrujnuje miasta, pogrąży je w chaosie – to tylko niektóre opinie samorządowców, którzy nagle dowiedzieli się o zamykaniu kopalń.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

ZNP znów żąda podwyżek

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Muszyna idzie do Trybunału

Przepisy w sprawie podziału subwencji oświatowej są niesprawiedliwe i absurdalne – uważa Jan Golba, burmistrz Muszyny i zapowiada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Miasto przekroczyło w zeszłym roku liczbę 5000 mieszkańców i natychmiast straciło 1,5 mln z 9 mln zł subwencji oświatowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Orzeczenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane