Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 25/1135 - grudnia 7, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Urzędnik z Sopotu wygrał z CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne musiało przeprosić byłego ogrodnika miejskiego za naruszenie jego dóbr osobistych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Najlepsze lubuskie gminy

Nowa Sól została najlepszą gminą województwa lubuskiego w VI edycji Rankingu Gmin. Laureatów poznaliśmy podczas uroczystej gali w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze.

Zaloguj się i czytaj więcej

AWO

Mama i tata idą na studia

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Grobowy monopol w Katowicach

8,4 tys. zł kary ma zapłacić stolica Górnego Śląska za to, że należący do miasta zakład Katowickie Cmentarze Komunalne zmonopolizował usługi kopania grobów – zdecydował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAŁGORZATA GROSMAN-JANUCHOWSKA

Firmy consultingowe: czy warto z nich korzystać?

Firmy doradcze stają się coraz ważniejszym partnerem dla samorządów. Pomagają opracować wieloletnie plany finansowe, przygotowują projekty infrastrukturalne, zajmują się pozyskiwaniem finansowania bezzwrotnego i doradztwem przy projektach z dziedziny partnerstwa prywatno-publicznego. Korzystanie przez JST z fachowych konsultacji nie spotyka się już z zarzutem marnotrawienia środków, ale wręcz przeciwnie – uznawane jest za dowód dbałości o nie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wbrew ostrzeżeniom rządu z budżetami nie jest tak źle

Kilkadziesiąt gmin nie osiągnie wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych – alarmowało jeszcze niedawno Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Okazuje się, że zdecydowana większość wskazanych samorządów zracjonalizowała wydatki oraz zadłużenie i wskaźnik spełnia. Nawet regionalne izby obrachunkowe są tym zaskoczone. Ale jest też zła wiadomość: dług może kumulować się w przyszłości.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Za śmieci każdy płaci sam

Zła wiadomość: nie ma możliwości, aby wnuczek uiścił za babcię opłatę śmieciową przelewem internetowym, albo syn puścił przelew za rodziców, którzy mieszkają pod innym adresem. Ministerstwo Finansów przecięło spór – ordynacja podatkowa nakazuje płacić podatki samodzielnie. Ale jest i dobra wiadomość: można dowieść, że wnuczek czy syn działa jako posłaniec, a więc taka wpłata jest skuteczna.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Podatek od „nieruchomości pozostałych”

Decydujące znaczenie dla wymiaru podatku od nieruchomości mają zapisy ewidencji gruntów i budynków. Z tego też powodu nie ma znaczenia dla wymiaru podatku od nieruchomości np. świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Komisję konkursową na dyrektora szpitala powołuje rada powiatu

Kompetencje do powołania komisji konkursowej w sprawie powołania dyrektora szpitala, wynikające z ustawy o działalności leczniczej, należą do organu stanowiącego, czyli rady powiatu, nie zaś do organu wykonawczego powiatu, jakim jest zarząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uchwała w sprawie taryf za wodę

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dotyczy wyłącznie stosunków między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a właściwym organem gminy, co powoduje, iż nie można uznać jej za akt o charakterze generalnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Likwidacja szpitala a opinia związków zawodowych

Uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii związku zawodowego o założeniach lub o projekcie aktu wykonawczego do ustawy stanowi naruszenie prawa dające podstawę do podjęcia przez organ nadzoru czynności przewidzianych w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Renta planistyczna po zmianach planu miejscowego

W miejscowości na terenie gminy dla tego samego obszaru były uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w: – 1996 r. – teren został przeznaczony w planie na cele rolnicze, – 2008 r. – przeznaczenie planu zostało zmienione na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, – 2010 r. – został zmieniony plan z 2008 r. Rysunek planu został zmieniony w części, która dotyczyła likwidacji drogi i kategorii dróg, jednak obszar planu z 2008 i z 2010 r. był identyczny. Czy w przypadku, kiedy sprzedaż nieruchomości nastąpiła po 8.04.2011 r. należy naliczyć rentę planistyczną porównując przeznaczenie terenu z planu 1996 r. do przeznaczenia z 2010 r., czy też przeznaczenie terenu z planu 2008 r. do przeznaczenia z 2010 r.?

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ CIECHANOWSKI

Nagrywanie debaty publicznej

Wójt zakazał nagrywania kamerą dyskusji publicznej w związku z wyłożeniem planu miejscowego. Jeden z mieszkańców nagrał tę dyskusję. W związku z tym pracownik urzędu złożył zawiadomienie do prokuratury o naruszeniu przez niego ustawy o ochronie danych osobowych, a także ujawnieniu „innych tajemnic”. Czy wójt lub urzędnik może zabronić nagrywania tego typu spotkań jak publiczna dyskusja w sprawie planu miejscowego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Uzasadnione podejrzenie o interesowność pracownika samorządowego

Czy osoba zatrudniona na kierowniczym stanowisku w referacie planowania przestrzennego i budownictwa prowadząca dodatkowo własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi architektoniczne, wykonująca projekty na rzecz firmy, która w ostatnim czasie kupiła od gminy dużą działkę bez prawa zabudowy, narusza zakaz ustanowiony art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych? Dodać należy, że w niedługim czasie firma ta jednak otrzymała od gminy decyzję w sprawie warunków zabudowy tego terenu. Decyzję w tej sprawie ostatecznie podpisał burmistrz gminy. Jednak osoba zajmująca kierownicze stanowisko w tym referacie prowadziła sprawy związane z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zaloguj się i czytaj więcej

TADEUSZ KOŁACZ

Zajęcia pozalekcyjne w szkole

Do tej pory nie wypracowano ogólnopolskiej czy nawet wojewódzkiej formuły organizacji zajęć pozalekcyjnych. Ponieważ jednak kontrolę nad „zajęciami karcianymi” prawo przekazało dyrektorowi szkoły, często cała ich organizacja zrzucona jest przez samorząd na jego barki.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROBERT SEWERYN

Decyzja podatkowa podstawą wpisu hipoteki

Decyzja podatkowa doręczona tylko jednemu z małżonków nie będzie podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-nowa

Czas na zmiany

Samorząd terytorialny powinien być samodzielny, elastyczny, transparentny, odpowiedzialny i efektywny. To są konieczne zmiany, bowiem samorząd ukształtowany w latach 90. XX wieku nie dysponuje odpowiednimi instrumentami, by radzić sobie z coraz poważniejszymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan K. Czubak, Sławomir Brodziński

Kodeks ustroju samorządu terytorialnego

Jest to projekt kodyfikacji prawa samorządu terytorialnego przygotowany przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska. Propozycja ta może być istotnym elementem w dyskusji „O potrzebie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego”, przedstawionej w numerze 21/1131 „Wspólnoty” z 12 października 2013 r. (ss. 24–26).

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Dylong

Przetarg na odpady a wpis do działalności regulowanej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest aktem prawnym o charakterze szczególnym w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych –również w zakresie prowadzenia postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BRODZIŃSKI

Rzeczpospolita Obywatelska nagradza samorządowców

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska uhonorowało organizacje i osoby zasłużone dla środowiska samorządowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

WOJCIECH HUCZYŃSKI

Dziwne wyliczenia wojewody opolskiego

Niedofinansowanie zadań zleconych to coraz bardziej palący problem. Wojciech Huczyński, burmistrz Brzegu, w nadesłanej do „Wspólnoty” analizie szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego wojewodowie wciąż przekazują samorządom za mało pieniędzy.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Ryzykowne wspieranie małych szkół

Rozmowa z Markiem Olszewskim, wiceprezesem Związku Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczącym zespołu ds. edukacji KWRiST

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Hanna wygrała z Kartą Nauczyciela

Pierwsza gmina w Polsce w całości zrezygnowała z najbardziej uciążliwych przepisów Karty Nauczyciela. W niewielkiej Hannie działa pięć szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Wszystkie są prowadzone przez stowarzyszenia lub fundacje. – Czujemy się piętnowani, choć jesteśmy wzorem zaradności – mówi wójt Stanisława Kowalik.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

W Polsce jak w Szwajcarii?

Będzie się działo w najbliższych tygodniach. MAiC przedstawił propozycję nowelizacji ustaw samorządowych, do której liczne zastrzeżenia mają członkowie Komisji Wspólnej. Prezydencki projekt zmian w tej samej materii jest w Sejmie i 10 grudnia odbędzie się wysłuchanie publiczne w jego sprawie. Zanim posłowie podejmą decyzję, trwa debata, na ile proponowane w tych projektach rozwiązania rzeczywiście usprawnią funkcjonowanie demokracji lokalnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZM

Komisje bezpieczeństwa trzeba naprawić

Powiatowe komisje bezpieczeństwa to często ciała fasadowe, ich funkcjonowaniu nie sprzyja zakres kompetencji i ustrojowe usytuowanie. Uniwersytet Jagielloński przedstawił wyniki badań dotyczących programów zapobiegania przestępczości.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Zgorzelski zachęca do obligacji

Trwa batalia o emisję obligacji w Płocku. Niespodziewanego poparcia działaniom władz miasta udzielił Piotr Zgorzelski, przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego. Tylko po co?

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Co dalej ze szpitalem w Augustowie

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Zna internet, nie zna samorządu. Kim jest nowy minister administracji?

Miłośnik nowych technologii. Pytany o priorytety jednym tchem wylicza: ochrona danych osobowych, handel w internecie, dostęp do informacji publicznej, chmura obliczeniowa. Ostatnio europoseł. Rafał Trzaskowski pokieruje Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

„Wspólnota” w gronie najlepszych

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zajęło w październiku czwarte miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, w kategorii tygodników i dwutygodników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane