Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 20/1130 - września 28, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Burmistrz zakładnikiem związków zawodowych

„Śmierć kopalni. Władze gminy wyżywią się same” – krzyczy odezwa komitetu referendalnego. „Burmistrz do wora, wór do jeziora!” – skandowano pod urzędem gminy. W wojnie kopalnianych związków zawodowych z burmistrzem Brzeszcz te pierwsze mają za sobą gniew górników i ich rodzin. Dlatego wynik referendum w sprawie odwołania władz gminy, które odbędzie się 6 października, łatwo przewidzieć. Burmistrz straci urząd za to, że kopalnia mało fedruje i musi ściąć zatrudnienie. Jaka w tym wina lokalnych władz? Żadna. Po prostu podżegani przez związkowców ludzie chcą, żeby poleciały czyjeś głowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Ministerstwo poprawia wskaźniki

Jest już projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, dotyczących nieuwzględniania w limicie rocznego zadłużenia kredytów związanych z wkładami własnymi do projektów unijnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Referenda bez sensu

Aż cztery wrześniowe głosowania w sprawie odwołania władz miast i gmin zakończyły się porażką ich organizatorów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Kolejka już prywatna

Polskie Koleje Górskie oficjalnie są już właścicielem spółki Polskie Koleje Linowe, do której należała kolejka na Kasprowy Wierch.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Komisje bezpieczeństwa za słabo się starają

Powiatowe komisje bezpieczeństwa są mało aktywne, niektóre zbierają się zaledwie raz do roku, a ich rola sprowadza się do przygotowania sprawozdania. Czy takie komisje są nam potrzebne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bezprogowe referenda to anarchia

Prezentujemy pierwsze głosy przedstawicieli samorządu na temat prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Przeważają głosy krytyczne, a najwięcej emocji wzbudza kwestia referendów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

CBA kompromituje się w sprawie Zamoyskiego

Przypomnieli sobie dopiero po 10 latach, źle zinterpretowali ustawę, wniosek przesłali do niewłaściwego organu. Lista dziwnych przypadków z wnioskiem CBA o odwołanie prezydenta Zamościa jest zaskakująco długa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Do zmian w Karcie Nauczyciela potrzebujemy wsparcia samorządów

Rozmowa z Przemysławem Krzyżanowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Zaskakujący poselski pomysł na zarządzanie metropoliami

Powołanie powiatu metropolitalnego z władzami wybieranymi w powszechnych wyborach, oddzielnym finansowaniem i własnym mieniem – proponuje Platforma Obywatelska. Projekt ustawy o powiecie metropolitalnym został już złożony Sejmie. Posłem sprawozdawcą jest pochodzący z Katowic Marek Wójcik.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Przerywamy pat, który trwa 20 lat

Rozmowa z Markiem Wójcikiem (PO), posłem, współautorem projektu ustawy o powiecie metropolitalnym

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Powiat metropolitalny? Projekt ustawy to wielki bubel

Opinie wielu samorządowców są druzgocące. Absurdy i błędy systemowe zawarte w projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym spowodują jeszcze większe komplikacje we współdziałaniu i koordynacji samorządów wszystkich szczebli – alarmują Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Konsultacje społeczne

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy dotyczącej współdziałania w samorządzie terytorialnym. Zgodnie z jego zapisami wszystkie samorządy w Polsce będą musiały określić w odpowiedniej uchwale zasady i formę przeprowadzania konsultacji społecznych. Jak do tej pory radziły sobie gminy i co powinien zawierać dobry regulamin konsultacji?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Nagana nie dla radnego

Z nierzetelnego wykonywania mandatu radnego rozliczyć go może tylko wyborca w następnych wyborach. Żadne kary nagany i upomnienia nie wchodzą w grę.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA DĄMBSKA, Forum Od-nowa

Sprawozdawczość jako wycinek problemu jednostek organizacyjnych

Zjawisko biurokracji, którego przejawem jest m.in. sporządzanie setek raportów i tysięcy dokumentów, nikogo już właściwie nie dziwi. W urzędach mamy do czynienia nie tylko z wymogiem przynoszenia licznych papierów ze świata zewnętrznego – od interesantów, ale przede wszystkim z bardzo rozbudowaną „papierologią” wewnątrz nich samych. Ponieważ na barkach urzędników samorządowych spoczywa najwięcej usług publicznych w państwie, problem ten jest szczególnie widoczny w funkcjonowaniu wspólnot lokalnych. Jego dobrą egzemplifikację stanowi szeroka i sformalizowana sprawozdawczość budżetowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Pelc

Lokalizacja zjazdów a zapisy planów miejscowych

O lokalizacji zjazdów decyduje w drodze decyzji administracyjnej zarządca drogi, nie zaś rada gminy ustaleniami planu miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Kołtan

Organ musi dowieść

Na podatnika nie można nałożyć ciężaru dowodzenia w postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości. To na organach podatkowych ciąży obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Ćwiekliński

Skarga na komisję

Kto rozpoznaje skargę na działanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Ciechanowski

Pokrewieństwo w samorządzie

Czy radnym może być pracownik jednostki organizacyjnej gminy (jednocześnie osoba ta jest małżonkiem dyrektora tej jednostki)?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Ocena przeznaczenia nieruchomości w trakcie odrolnienia

Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy wniósł do starosty skargę na zaniechanie pracowników urzędu gminy (położonej na terenie powiatu właściwego miejscowo dla starosty). Skarga dotyczy zaniechania wójta w zakresie procedury uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wątpliwość dotyczy tego, czy starosta powinien tę skargę rozpatrzyć, a jeżeli nie – jaki organ jest do tego właściwy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Przekazywanie zadań przez powiaty

Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie normującym kwestie przekazywania zadań powiatu w drodze porozumień nie podlegają wykładni rozszerzającej. Tym samym należy wykluczyć możliwość zawarcia przez powiat porozumienia ze związkiem międzygminnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Opłaty mogą być dowolne

Rada gminy nie ma prawa nakładać na mieszkańców obowiązku uiszczania dowolnych, wymyślonych przez siebie opłat w drodze uchwały. Nie ma więc prawa nałożyć na nich obowiązku uiszczania opłat za podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Ekwiwalent dla strażaka

Artykuł 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej upoważnia radę gminy jedynie do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Przepis ten w żadnym wypadku nie przekazuje organowi stanowiącemu gminy kompetencji do ustalenia szczegółowych warunków, od których spełnienia może być uzależniona wypłata tego ekwiwalentu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ciężka walka o przetrwanie

Wygraliśmy przetargi w trzech gminach tylko dlatego, że zaoferowaliśmy niską cenę. Mamy pieniądze na bieżącą działalność, ale na inwestycje już nie – mówi prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Władysław Kącki. Komunalna spółka, jedna z najnowocześniejszych w regionie, jest dobitnym przykładem na to, że rewolucja śmieciowa w Polsce wymaga dopracowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Polacy segregować nie umieją

Dwa miesiące po wejściu w życie rewolucji śmieciowej aż 89 proc. Polaków twierdzi, że segreguje śmieci – wynika z badania On Board PR Ecco Network. Aż 80 proc. deklaruje, że potrafi to robić. Niestety, bardzo często to jedynie deklaracje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Warszawa w końcu rozstrzygnęła przetarg

Spółki PPHU Lekaro, MPO oraz Sita Polska mają od lutego 2014 roku odbierać śmieci od warszawiaków – rozstrzygnął stołeczny ratusz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Powinniśmy jak najszybciej zmniejszyć liczbę aglomeracji

Do końca 2015 roku wszystkie wyznaczone aglomeracje wodnościekowe muszą zostać w pełni skanalizowane. W przeciwnym razie grożą nam kary, które rząd zamierza przerzucić na gminy niewywiązujące się z obowiązków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Komputery w wodociągach

Niezawodność i natychmiastowa wykrywalność awarii – to atuty nowoczesnych rozwiązań w branży wodno-ściekowej. Coraz ważniejsza staje się oszczędność energii. W pełni zinformatyzowany monitoring sieci pozwala na zmniejszenie poboru wody ze środowiska i ograniczenie strat spowodowanych wyciekami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Kunicka

Zielone dachy w przestrzeni miejskiej

W strefie zieleni na coraz większą uwagę zasługują dachy pokryte roślinnością. W dobie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu przynoszą szereg użytecznych rozwiązań w aspekcie przestrzennym, przyrodniczym, ekonomicznym i społecznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Mazowsze zbliża się do ściany

Nie ma możliwości dalszego zadłużania się, a zobowiązania narastają. Agencje ratingowe coraz gorzej oceniają perspektywy finansowe województwa mazowieckiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

FRPR

VII Forum Regionów

– Przeszliśmy w Polsce od podejścia konkurencyjnego do podejścia ukierunkowanego na współpracę. Przykładem są strategie ponadregionalne, choćby ta zakładająca współpracę Śląska i Małopolski – mówiła minister Elżbieta Bieńkowska na VII Forum Regionów w Krynicy-Zdroju. Podczas konferencji poruszano problemy dotyczące finansów samorządów, rozwoju regionalnego, polityki spójności czy ochrony środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Internetowe Tarnowskie Góry

Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech odebrał nagrodę dla najbardziej internetowego miasta w województwie śląskim pod względem aktywności małych i średnich przedsiębiorców w sieci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane