Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 17/1127 - sierpnia 17, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Centralne mapy zakażą zabudowy

Na terenach wyznaczonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie będzie można prowadzić zabudowy, a samorządy będą miały 18 miesięcy na dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego do przekazanych map ryzyka i zagrożenia powodziowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Majewski

Atrakcje tuż za miedzą

Powiat piaseczyński i jego gminy chcą wspólnie rozwijać turystykę i rekreację. Bo warszawiacy nie wiedzą, co mają tuż za miedzą. Zamiast nad mazurskimi jeziorami mogą mile i aktywnie spędzić weekend 30 km od Pałacu Kultury. Aby tak się stało samorządowcy zamierzają stworzyć zinstytucjonalizowaną platformę współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami, a organizacjami pozarządowymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

APR

Górnicy odwołują burmistrza za węgiel

Mieszkańcy organizują referendum w sprawie odwołania burmistrza małopolskiej gminy Brzeszcze, bo godząc się na budowę trasy S1... zmniejsza wydobycie w miejscowej kopalni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

Referendalna gorączka zaczyna ogarniać cały kraj

Politolodzy twierdzą, że łatwiej pozbyć się politycznego konkurenta w referendum niż wygrać z nim w wyborach. Tym bardziej, że jak pokazują statystyki dążenie do referendum się zwyczajnie się opłaca. Lwia część wójtów czy burmistrzów wybranych we wcześniejszych wyborach wygrywa potem normalne wybory.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozm. Magdalena Jezierska

Referendum jest pełne absurdów

Rozmowa z dr Jarosławem Flisem, politologiem

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Uniknąć losu Detroit

Podatek od nieruchomości to najbardziej niewykorzystany potencjał dochodowy polskich miast – uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich. Przymierzają się do nowej inicjatywy ustawodawczej. Chodzi o zróżnicowanie stawek podatku: w najbogatszych gminach stawki powinny być wyższe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum "Od-Nowa"

A może PIT samorządowy?

Warunkiem efektywnego funkcjonowania wspólnot samorządowych w Polsce jest podjęcie działań, których osią stałoby się stworzenie samodzielnego, zintegrowanego, profesjonalnie zarządzanego samorządu terytorialnego. Aby przybliżyć realizację tej wizji, przedstawiamy dwie zasadnicze i cztery mniejsze propozycje zmian ze sfery finansów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozm. Andrzej Gniadkowski

Nie wprowadzimy katastru tylnymi drzwiami

Rozmowa z dr Jarosławem Nenemanem, ekonomicznym doradcą prezydenta Polski, współautorem (z prof. Pawłem Swianiewiczem i dr Julitą Łukomską) pomysłu na reformę podatku od nieruchomości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozm. Andrzej Gniadkowski

Podatki nie mogą uderzać w biednych

Rozmowa z Robertem Gwiazdowskim, prezesem Centrum im. Adama Smitha.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Drogi mieszkańcu, zapomniałeś zapłacić podatek. ENTER.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. To przełom w postępie informatyzacji państwa, wprowadzający wiele istotnych zmian w sferze komunikacji administracji z otoczeniem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Mioduszewska - Korniłow

Jakiego parku wodnego potrzebuje twoja gmina

Aquapark to nie jest intratny biznes. Jak bardzo, najlepiej wiedzą samorządowcy, którzy zdecydowali się już na taką inwestycję. Jak maksymalizować przychody, aby strata była jak najmniejsza? Na co postawić nacisk zarządzając obiektem? Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu?

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Kaźmierczak

Gminy mogą sprawdzić, czy firmy płacą podatek CIT

Jedną z form zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych jest częściowe przekazanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Skoro są to dochody własne, gmina powinna dysponować instrumentami prawnymi umożliwiającymi kontrolę rozliczenia przekazywanej kwoty. Oto zestaw porad, jak w praktyce taką kontrolę przeprowadzić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Kostrzewa

Jak przejść na nowy system rozliczeń w VAT

Podstawowym skutkiem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 1/13) jest konieczność składania przez gminy jednej deklaracji rozliczeniowej VAT. Deklaracja ma obejmować sprzedaż i zakupy (istotne z punktu widzenia VAT) realizowane bezpośrednio przez JST, a także przez jej jednostki budżetowe. Konsekwencją będzie diametralna zmiana zasad rozliczania VAT przez samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Dziurdzia

Pożyczki z budżetu państwa

We wszystkich dotychczasowych przypadkach samorządów, które utraciły płynność finansową, przyczyną były nieodpowiednie decyzje organów samorządowych, podjęte bez zastanowienia się, jakie to przyniesie skutki a nie przyczyny obiektywne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Bonifikata przy zbyciu nieruchomości

Czynności związane z obrotem nieruchomościami publicznymi budzą kontrowersje. Z jednej strony otwiera się dyskusja na temat zasadności stosowania bonifikat w poszczególnych przypadkach – zwłaszcza wobec konieczności utrzymania dyscypliny finansów publicznych. Z drugiej strony pojawiają się spory pomiędzy podmiotem publicznym (zbywcą nieruchomości) a nabywcą w zakresie realizacji postanowień umownych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz P. Kała

Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców OSP

W wyniku nowelizacji przepisów nastąpiła istotna zmiana w zakresie potwierdzania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Obecnie to starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, po złożeniu odpowiednich dokumentów i zapłaceniu właściwej kwoty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Balcewicz

Konkursy na świadczenia zdrowotne

Zamawianie świadczeń zdrowotnych odbywa się w trybie konkursu ofert i wymaga znajomości kilku aktów prawnych. Przy czym nie zawsze są one ze sobą spójne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Kazek

Przejęcie nieruchomości na drogę a VAT

Skarb Państwa statio fisci prezydent miasta przejął na własność za odszkodowa-niem nieruchomości tej gminy (miasta) pod budowę drogi. Wojewoda, w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-sie dróg publicznych (dalej ustawa), wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajo-wej. Z dniem, z którym ta decyzja stała się ostateczna, nieruchomości gminne, wskazane w jej treści, stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa (art. 12 ust. 4 ustawy). Z kolei odrębną decyzją Wojewoda ustalił na rzecz gminy (miasta) odszkodowanie za wy-właszczone nieruchomości, przy czym wypłaty odszkodowania na rzecz gminy (miasta) dokona prezydent miasta. Czy w sytuacji, gdy Skarb Państwa statio fisci prezydent miasta przejął na wła-sność za odszkodowaniem nieruchomości gminy (miasta) pod budowę drogi, doszło do dostawy towaru (nieruchomości), która powodowała powstanie zobowiązania podatko-wego w podatku VAT?

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Doręczanie pism do organu administracji publicznej

Czy przepisy prawa pozwalają na wskazywanie prywatnego, dowolnego adresu do doręczania korespondencji przez przewodniczącego rady gminy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Potencjalność interesu prawnego

Pozwolenie na budowę zawiera element potencjalności. Stroną tego postępowania powinny być zatem nie tylko osoby, których interes prawny zostaje naruszony określonym rozwiązaniem projektowym, ale i takie, na których nieruchomości obiekt projektowany może oddziaływać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Sołectwo nie ma zdolności sądowej

Gdyby istniała potrzeba i wola wyposażenia sołectw w zdolność sądową, znalazłoby to wyraz w zapisach ustawy o samorządzie gminnym. Skoro takiego przepisu nie ma, należy uznać, że wolą ustawodawcy było podporządkowanie sołectw w tym zakresie gminom, które zostały wyposażone w osobowość prawną, a w konsekwencji również sądową.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Zawieszenie obniżki dochodowej

Wprowadzenie możliwości zawieszenia obniżki dochodowej w przypadku niedokonywania przez użytkownika lokalu opłat za lokal, w tym nierealizowania umowy ugody na spłatę zadłużenia nie znajduje oparcia w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Deklaracje są pełne błędów

Właściciele nieruchomości zapomnieli wpisać numery PESEL, błędnie obliczyli stawkę opłaty od nieruchomości, albo nie zadeklarowali, czy chcą segregować odpady. Urzędnicy gminni weryfikujący poprawność złożonych deklaracji mają masę pracy z wzywaniem mieszkańców do usunięcia błędów. W niektórych miastach potrwa to nawet do końca tego roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ustawa do zmiany

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Nysa jest pierwsza

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Śmieciowe kłopoty stolicy

Warszawa wciąż ma kłopoty z przetargiem na odbiór odpadów. Firma śmieciowa drugi raz zaskarżyła jego warunki, bo nie premiują zaawansowanych technologii odzysku surowców.

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPÓLNOTA

Bezpłatne usługi doradcze

Regionalne Izby Obrachunkowe wciąż informują o błędach w uchwałach dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Eksperci spółki MUNICIPIUM przyznają, że w wielu gminach samorządowcy nadal mają wątpliwości, czy przyjęte zasady są w pełni poprawne i dają urzędnikom skuteczne narzędzia codziennej pracy. MUNICIPIUM SA zaprasza gminy do udziału w kompleksowym programie usług doradczych, w ramach których eksperci pomagają rozwiązać indywidualne problemy związane z przyjętym modelem segregacji odpadów, sposobami obliczania stawek opłat za odbiór odpadów, funkcjonowaniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, sprawozdawczością, deklaracja składanymi przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, egzekucją opłat, naliczaniem w drodze decyzji wysokości opłaty w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości. Jeżeli potrzebujesz fachowej pomocy, zgłoś się do udziału bezpłatnych usługach doradczych. Więcej informacji pod nr 22 242 80 55/52, www.wspolnota.org.pl.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Daleko do entuzjazmu

Wdrożenie systemu to dla samorządu ogromny wysiłek – uważają urzędnicy z pomorskiej gminy Pszczółki. Mimo to zapięli wszystko na ostatni guzik i od 1 lipca gospodarują odpadami według nowych zasad.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena A. Olczak

Obligacje dobre na kryzys

Po finansowanie inne niż kredyt polscy samorządowcy sięgają coraz chętniej, chociaż zdaniem ekspertów raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższej przyszłości pożyczki odejdą do lamusa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Zielonogórscy winiarze szykują beczki najprzedniejszych trunków

Winobranie to jedyna impreza w Polsce, na której można posmakować wina produkowanego w lokalnych winnicach, kupić sadzonki winorośli, zwiedzić okoliczne plantacje, a przy okazji dobrze się zabawić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

JESSICA zawitała do Warki

Zakład Usług Komunalnych w Warce zrealizuje pierwszy na Mazowszu z obszaru efektywności energetycznej, wykorzystując pożyczkę z programu JESSICA.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane