Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/1122 - czerwca 8, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Subwencja ustalana na oko

Nie ma żadnego wzoru, według którego ustalana jest kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów! Przyznało to oficjalnie Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na naszą skargę. Sprawdzeniem zgodności z prawem działań MF powinna się zająć Najwyższa Izba Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

129 samorządów w kłopotach

103 gminy, 5 miast na prawach powiatu i 21 powiatów nie spełni w przyszłym roku nowego wskaźnika zadłużenia gminy i nie będzie mogło uchwalić budżetów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Żółta kartka dla rządu

Wprowadzenie lokalnego PIT-u, likwidacja ulg centralnych w podatkach ustalanych przez JST i uzależnienie wysokości podatku od nieruchomości od wartości działki – takich zmian domagają się przedstawiciele ogólnopolskich korporacji samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nowy urząd na 20-lecie gminy Terespol

Po 20 latach od rozdziału miasta i gminy Terespol urząd gminy zyskał nowoczesny i przestronny budynek administracyjny. Na razie budynek stoi samotnie na rozległym polu, ale w planie przestrzennego zagospodarowania przewidziano otoczenie go osiedlem domów jednorodzinnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Najlepsze inicjatywy sołeckie

Znamy już laureatów konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konkurs skierowany był do sołectw z woj. opolskiego i wielkopolskiego. Nagrody wręczono w Licheniu w ramach konferencji Wiejska Polska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

Diamentowa Wspólnota

Wszędzie tam, gdzie odbywają się wydarzenia ważne dla samorządowców, nie może zabraknąć „Wspólnoty”. Na XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu czekała na nas miła niespodzianka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Samorządowcy u prezydenta

Prezydent Komorowski oddaje do dyspozycji samorządów ministra Olgierda Dziekońskiego i całą swoją kancelarię. Bo wyzwania, które stoją przed Polską i samorządami, szczególnie związane z zagospodarowaniem 300 mld z UE, wymagają znalezienia kompromisu z rządem. Może nie na miarę marzeń, ale na miarę realnych potrzeb.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

MPEC w Białymstoku będzie prywatyzowane

Referendum, które mogło zatrzymać prywatyzację Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku, jest nieważne z powodu małej frekwencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Geotermia w Mszczonowie

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Subwencja ratunkiem dla Bieszczad

Likwidowane są szkoły, domy kultury, biblioteki i świetlice, a wsie coraz bardziej się wyludniają. W Lutowiskach dodatkowo niemal cała gmina to obszar chroniony. Brakuje oczyszczalni ścieków. Stan dróg jest fatalny. Jeśli Sejm nie wprowadzi subwencji ekologicznej, samorząd czeka finansowa katastrofa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zenon Szczepankowski

Jak zreformować powiaty, żeby dobrze pełniły swą rolę

Nieracjonalne przepisy oraz ich interpretacje czynią z Polski państwo represyjne, a nie przyjazne – mówi starosta przasnyski Zenon Szczepankowski. Jego zdaniem kompetencje powiatów zostały w nieuzasadniony sposób ograniczone i nadmiernie rozproszone, czego efektem jest niespójność zarządzania i nieuczciwe zasady konkurencji w systemie wykonywania zadań publicznych. Publikujemy obszerne fragmenty wystąpienia starosty podczas Forum Samorządowego w Sejmie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

(Nie)zbywalność majątku wytworzonego za pomocą środków unijnych

Realizując projekt przy współudziale środków unijnych, gmina musi się liczyć z brakiem możliwości sprzedaży inwestycji przez co najmniej 5 lat. Od tej zasady może być jednak kilka wyjątków, jednym z nich jest sprzedaż budynków i urządzeń własnej spółce bez korzyści majątkowych dla gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

Realizacja i rozliczenie zadania publicznego

Przekazując organizacji dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji, warto dobrze zastanowić się nad zawartością harmonogramu, kosztorysu oraz treścią zawieranej umowy. Zbyt szczegółowo określone zadania w harmonogramie i zbyt sztywne zapisy umowy mogą skutkować zwrotem dotacji wraz z odsetkami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Stworzenie i ogłoszenie dobrego wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży to pierwszy, ale niezwykle ważny krok do handlu nieruchomościami gminnymi. W późniejszym czasie będą do niego nawiązywać nie tylko przetargi, ale również umowy zawierane z nabywcami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Napierała

Zaświadczenia w orzecznictwie

Organ administracji publicznej jest związany zakresem żądania osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia i nie jest władny go zmieniać w treści wydanego zaświadczenia, potwierdzając inne fakty lub stan prawny aniżeli wymienione w żądaniu, albo dowolnie modyfikować to żądanie w postanowieniu o odmowie wydania zaświadczenia. Zaświadczenie jest bowiem aktem wiedzy organu, a nie aktem woli i nie ma charakteru prawotwórczego ani interpretacyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Burczaniuk

Rozgraniczenie nieruchomości w przypadku śmierci właściciela

Do urzędu wpłynął wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. Po jego przeanalizowaniu okazało się, że  wskazany w ewidencji gruntów właściciel nieruchomości sąsiedniej nie żyje. Po zbadaniu wskazanej w ewidencji księgi okazało się, że to jednak nie jest księga wieczysta dla tej działki. Czy wójt może wszcząć postępowanie o rozgraniczeniu, a następnie je zawiesić na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i zacząć poszukiwania prawowitego właściciela nieruchomości? Czy jednak może prowadzić postępowanie, a jako stronę wezwać użytkownika tej nieruchomości?

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Wnoszenie skarg mailem

Czy skargę na wójta gminy można wnieść pocztą elektroniczną?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Odmowa uzgodnienia a warunki zabudowy

Inwestorzy złożyli wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego. Ich dom położony jest w sąsiedztwie drogi krajowej. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej upzp), projekt decyzji został wysłany do uzgodnień do wojewody, marszałka i starosty. Marszałek odmówił uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a upzp z uwagi na to, że inwestycja położona jest na obszarze, na którym zaplanowano poszerzenie drogi krajowej i podniesienie jej do kategorii GP (zgodnie z planem miejscowym, który wygasł z końcem 2003 r. oraz zgodnie z planem wojewódzkim). Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 53 ust. 5a upzp, skoro odmówiono uzgodnienia również na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a upzp? Jeśli ma to zastosowanie, to czy można zawiesić postępowanie skoro inwestor wciąż składa zażalenia na postanowienia marszałka?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Pięciu to za dużo

Rada gminy nie może wprowadzać rażących ograniczeń w ilości radnych wymaganej do utworzenia klubu. Takie działanie stanowi naruszenie konstytucyjnych praw do swobodnego zrzeszania się.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Opłata za usługi opiekuńcze

Ustanawiając w uchwale szczegółowe warunki odpłatności, nie można pominąć kwestii sposobu ustalenia i wysokości kosztu usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Przedszkole można utworzyć tylko raz

Utworzenie przedszkola, podpisanie aktu założycielskiego i nadanie pierwszego statutu jest czynnością prawną jednorazową. Do czynności tych uprawniona jest rada gminy. Natomiast kolejne zmiany statutu należą już do kompetencji rady placówki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksander Pawelec

Komu opłaca się wiatr

Farmy wiatrowe powstają w całej Polsce, choć nie bez problemów. Wójtowie gmin, w których wiatraki już są, nie mają wątpliwości: to była opłacalna inwestycja. Ale opór lokalnych społeczności bywa bardzo duży. Przełamać go pomagają obietnice inwestycji towarzyszących budowie farm: remonty dróg, wsparcie dla świetlic i klubów sportowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Aleksander Pawelec

To biznes dla ludzi o mocnych nerwach

Rozmowa z Grzegorzem Bartolem, inwestorem farmy wiatrowej w woj. wielkopolskim

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Od protestów do referendów?

W Sopocie grupa mieszkańców niezadowolonych z wysokości opłat śmieciowych chce doprowadzić do referendum przeciwko prezydentowi Jackowi Karnowskiemu. Gorąco jest również w Warszawie, gdzie opozycyjny PiS chciałby odwołać prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz – powodem również jest m.in. wysokość opłaty za odbiór odpadów.

Zaloguj się i czytaj więcej

SSZ

Objaśnienia i zakazy w uchwałach

Podejmując czy nowelizując uchwały w sprawie gospodarowania odpadami, trzeba uważać, aby nie pomieszać materii poszczególnych uchwał oraz by nie zawierały postanowień, które wkraczają w prawo cywilne, chyba że przepis szczególny na to zezwala.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zezula

Na jaki czas zawrzeć umowę na odbiór odpadów

Lepiej na rok, czy na kilka lat? Czy dopuszczalne jest podpisanie umowy bezterminowej? Co zrobić w przypadku podpisywania umowy na okres dłuższy niż cztery lata? Dziś odpowiadamy na wiele istotnych pytań zadawanych nam przez Czytelników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Kluza, Wojciech Rafał

Konsolidacji kredytów samorządu

W ostatnich latach samorządy realizowały inwestycje na ogromną skalę, co umożliwiło przetrwanie wielu firmom i pośrednio załagodziło wpływ kryzysu na gospodarkę. Nowe przepisy dotyczące limitów zadłużania się samorządów wpływają na osłabienie ich aktywności. Dodatkowo dochody jednostek zapowiadają się skromniej. Konsolidacja zadłużenia może być niezbędnym elementem optymalizacji finansów samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Klaudia Gaworska

Ocena kompetencji pracowników

Mimo najnowszych technologii i rozwiązań zasoby ludzkie wciąż są jednym z najważniejszych kapitałów każdego przedsiębiorstwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miasta wyczekują pieniędzy

Fundusze unijne dla ośrodków metropolitalnych w nowym rozdaniu finansowym UE to tylko pozornie dobra wiadomość dla miast. Borykając się z wysokim zadłużeniem, będą miały kłopoty ze zgromadzeniem wkładu własnego. Paweł Tamborski, wiceminister skarbu: – Trzeba znacząco zwiększyć liczbę przedsięwzięć realizowanych w formule PPP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Januchowska

Co burmistrz robi na Facebooku

Większość wpisów zamieszczają sami, choć coraz częściej posiłkują się asystentami, pracownikami biura prasowego i referatu promocji. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast chętnie zakładają swoje profile na Facebooku, na których nie tylko piszą tym, co dzieje się w gminie, ale i sami dowiadują się, czego mieszkańcy oczekują od nich. Krytyczne, czasem obraźliwe wpisy, są więc na porządku dziennym, ale samorządowcy przyznają: to specyfika internetu, tak już musi być.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Wierzbinek wikliną i wierzbą stoi

XVI Targi Wierzby i Wikliny SALIX 2013, których pomysł wziął się od nazwy gminy Wierzbinek, odbyły się 19 maja. Wzięło w nich udział 128 wystawców, w tym 40 prezentujących wyroby wikliniarskie. Wierzbinek konsekwentnie realizuje strategię opartą na wierzbie i wiklinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Zakopane bierze kolejkę

Spółka Polskie Koleje Górskie, powołana przez samorządy Zakopanego, Kościeliska, Poronina i Bukowiny Tatrzańskiej, przejmuje Polskie Koleje Linowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane