Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 9/1119 - kwietnia 27, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Grzegorz Teresiński

Kiedy samorząd powie dość?

Czy rolą samorządu jest zaostrzanie polityki fiskalnej i świadome spowalnianie gospodarki w imię wątpliwych celów i idei wąskiej grupy społecznej, do czego zmusza nas minister finansów? – pyta Grzegorz Teresiński, wójt gminy Wilków. Jego zdaniem samorządy są wykorzystywane i ubezwłasnowolniane przez ministra, który mimo że odpowiada za cały sektor finansów publicznych, dba tylko o jedno: budżet państwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Torunianie średnio zadowoleni

Władze miasta zapytały mieszkańców, jak im się żyje w mieście. Przeciętnie – wynika z odpowiedzi. Szkoły są nieźle wyposażone, drogi remontowane, ale poziom bezpieczeństwa i pomocy społecznej jest raczej niski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Ryzykowny dryf Nieszawy

Budżet ustaliła w trybie nadzoru regionalna izba obrachunkowa, podatki obowiązują według rządowych stawek, a opłaty śmieciowe wyznaczy wojewoda. W wyniku wojny między opozycyjną radą z burmistrzem większość radnych od ponad pół roku nie przychodzi na sesje i żadne uchwały nie są podejmowane. Nieszawa to ewenement w skali kraju. Demokracja tam nie działa. I pewnie nieprędko zadziała, bo referendum w sprawie odwołania rady i burmistrza było nieudane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

200 mln zł na wsparcie oddziałów przedszkolnych

Od lipca 2013 roku samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz - Ryń

Odeszła Teresa Górzyńska

Współtwórca i orędownik prawa dostępu do informacji publicznej profesor Teresa Górzyńska nie żyje. Możemy uznać ją za matkę prawa do informacji publicznej w naszym kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. Sławomir Bukowski

Powiaty jak z marzeń

W okolicach Warszawy, w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie żyje się najlepiej – wynika z badań Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Unijnych pieniędzy na drogi nie będzie

Podczas seminariów poprzedzających obrady Zgromadzenia Ogólnego ZPP minister Elżbieta Bieńkowska potwierdziła obawy samorządowców. Nie będzie unijnych pieniędzy na drogi lokalne oraz szpitale.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Jak dobrze zorganizować niezapomniany gminny festyn

Nadeszła wiosna, a wraz z nią cykl corocznych imprez organizowanych przez samorządy. Począwszy od długiego weekendu majowego co tydzień w całej Polsce odbywać się będą turnieje, koncerty, mecze, kabarety, które przyciągną tysiące widzów. Jak gminy radzą sobie z tak dużymi przedsięwzięciami? Ile kosztują takie atrakcje?

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Rutka

Pojazdy komunalne zdobędą wiosnę

Biopaliwa, biogaz i nowe rodzaje napędu – głównie elektryczne i hybrydowe, oraz coraz lepsze parametry poziomu hałasu. Zwiększające się wymogi co do emisji spalin dla pojazdów miejskich i konieczność cichej pracy nieraz w godzinach nocnych powodują, że współczesny rynek pojazdów komunalnych należy do najnowocześniejszych w branży motoryzacyjnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamila Trojanowska

Dokonywania zmian w budżecie w ciągu roku

Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Należy jednak pamiętać, iż zawiera ona opracowany przez zarząd i uchwalony przez radę plan jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego, niestabilna sytuacja finansowa i płatnicza zarówno podmiotów sektora publicznego, prywatnego. jak i gospodarstw domowych często rodzi konieczność aktualizowania przyjętego planu i dokonywania zmian w budżecie w miarę napływu bieżących informacji w celu pełnej realizacji założonych zadań i przedsięwzięć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Kazek

Podmiotowość VAT gminy i jej jednostek organizacyjnych

W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowała się rozbieżność w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących rejestracji gminy, jej urzędu, jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych gminy dla potrzeb podatku VAT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Maciocha

Nazwy przystanków komunikacyjnych

Samorządy mają problemy z kwestią określania nazw przystanków komunikacyjnych oraz trybu zamieszczania i ogłaszania rozkładów jazdy. Wynika to z nieprecyzyjnej redakcji rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie rozkładów jazdy z 10 kwietnia 2012 r. (DzU z 2012 r. poz. 451).

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Super-Markowska

O co pytać w trakcie kontroli

Organy administracji publicznej, dokonując zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, są zobowiązane do kontroli i oceny tej realizacji. Planując zatem przeprowadzenie, a następnie dokonując jej, należy odpowiedzieć na pytania: co może i powinno stanowić przedmiot kontroli, gdzie i kiedy może i powinna być ona przeprowadzona, jak należy wdrażać jej wyniki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Pelc

Skargi na uchwały w MPZP

Aby wojewódzki sąd administracyjny rozpatrzył skargę na uchwałę w sprawie planu miejscowego, musi zostać spełniona przesłanka skutecznego wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez radę gminy, która podjęła tę uchwałę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Jak integracja zrewolucjonizowała Leżajsk

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Dowożenie dzieci poza obwód szkolny

Wójt i rada gminy chcą przeznaczyć środki budżetowe na dowożenie uczniów do szkół poza obwodem szkolnym, bo jest to rozwiązanie tańsze niż dowóz do szkół własnych. Czy uchwała rady gminy o finansowaniu dowozu uczniów do szkół w innej gminie i poza obwodem szkolnym nie będzie naruszała przepisów o wydatkowaniu środków publicznych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Do urzędu gminy wpłynął wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy z 2007 roku w zakresie dotyczącym zmiany ukształtowania pokrycia dachowego. Problem polega tylko na tym, że pierwotna decyzja była wydana dla działki, która została później podzielona i obecnie ma inny numer i powierzchnię. Na podstawie pierwotnej decyzji otrzymano pozwolenie na budowę i inwestycja została prawie zakończona. Czy w związku z podziałem nieruchomości organ ma prawo zmienić decyzję?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Nakłady na lokal gminny

Najemca lokalu gminnego w trakcie trwania stosunku najmu zamontował w nim urządzenia służące do ochrony obiektu. Wynajmujący wyraził na to zgodę. Czy w momencie rozwiązania stosunku najmu gmina ma obowiązek zwrócić najemcy wartość nakładów poczynionych w tym zakresie na lokal?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych

Czy gmina może udzielić dotacji jednostce ochotniczej straży pożarnej działającej na jej terenie, a jeśli tak, to w jakiej formie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Opłata planistyczna

Organy gminy nie mogą żądać tzw. opłaty planistycznej od właściciela działki, który w celu realizacji celu publicznego przez tę gminę przeniósł na nią prawo własności nieruchomości w zamian za inną nieruchomość, jeżeli w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartość działki wzrosła.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Odwołanie dyrektora szkoły przekształconej w filię

Organ samorządu terytorialnego przekształcając szkołę podstawową w szkołę filialną może, a nawet powinien wydać zarządzenie o odwołaniu dyrektora przekształconej placówki. Zarządzenie takie nie musi zawierać dodatkowego uzasadnienia, jeśli jedynym powodem jest samo przekształcenie szkoły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Regulamin dostarczania wody musi być generalny

Nie ma żadnej podstawy prawnej upoważniającej organ stanowiący gminy do zatwierdzania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków tylko dla określonego przedsiębiorstwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Wspólne sesje sąsiednich rad

Zamieszczenie przez każdą z gmin we własnym statucie samodzielnych, a odmiennych uregulowań dotyczących wspólnych sesji powodowałoby kolizję przepisów prawa miejscowego uniemożliwiającą jakąkolwiek współpracę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Skorzystaj z bezpłatnych usług doradczych

W ramach „Ogólnopolskiego programu szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi”, który realizuje MUNICIPIUM SA, uznani eksperci będą bezpłatnie pomagać gminom w znalezieniu optymalnych rozwiązań. Zapraszamy do korzystania z ich usług.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Bielsko-Biała zmienia opłaty

Dwudniowa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zakończyła uchwalanie zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Ostatecznie postanowiono zróżnicować metodę naliczania opłat. Możliwe jednak, że to nie koniec zmian, gdyż jak mówi prezydent Jacek Krywult – na ostateczną wysokość opłat będzie miał wpływ wynik przetargu na odbiór odpadów z gospodarstw domowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

SSZ

Problem nieruchomości niezamieszkanych

Ministerstwo Środowiska udzieliło wyjaśnień na temat sposobu ustalania opłaty od nieruchomości niezamieszkanych, także tych, na których jest prowadzona działalność gospodarcza.

Zaloguj się i czytaj więcej

SSZ

Uprawnienia zakładu komunalnego

Przekazanie realizacji czynności organizacyjno-prawnych zakładowi komunalnemu w zakresie gospodarki odpadami nie zawsze wymaga podjęcia uchwały zezwalającej jednostce organizacyjnej gminy na załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stelmach

Miasta coraz lepiej radzą sobie z rowerami

Wkrótce nie będzie problemu z jazdą po mieście na rowerze. Stale powiększa się sieć dróg i tras rowerowych, powstają bezobsługowe wypożyczalnie. Warszawa wydaje na system prawie milion złotych rocznie, a jego sukces inspiruje inne polskie miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Dąbrowski

Zagraniczny inwestor nie zbawi gminy

Rozwój przedsiębiorczości to wspieranie powstawania i rozwoju lokalnych firm. W przeciwieństwie do strategii przyciągania inwestorów, gdzie wysiłki miast znoszą się nawzajem, tworzenie lokalnych miejsc pracy tworzy efekt synergicznego nakręcania koniunktury. Warto zainteresować się doświadczeniami w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Powiat płocki wyemituje obligacje

14 mln złotych na budowę dróg chce uzyskać powiat płocki z emisji obligacji komunalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pociągi za drogie dla Śląska

Zaloguj się i czytaj więcej

Spece od budownictwa

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2013 już za nami. Bogatą ofertę zaprezentowało ponad tysiąc wystawców, z czego aż jedną trzecią stanowiły firmy zagraniczne z 35 państw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego

Finanse samorządu

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Strefa bez ciszy nocnej

Jak pogodzić interesy restauratorów i mieszkańców? Czy wyjściem jest wyznaczanie przez władze miasta stref, w których gwar będzie dopuszczalny także po godzinie 22?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane