Dla radnych

Zgoda na zwolnienie radnego

fot. Pixabay

Ustawa o samorządzie gminnym milczy co do tego, jakimi przesłankami powinna kierować się rada gminy, udzielając lub odmawiając udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w sytuacji, gdy podstawą rozwiązania tego stosunku nie są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu. W ostatnich latach dominuje pogląd, zgodnie z którym podstawą odmowy mogą być jedynie te zdarzenia, które są związane z wykonywaniem przez niego mandatu.

Pracodawca zwrócił się do rady gminy z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na podstawie powołania na stanowisku nadleśniczego, sprawującego równolegle mandat radnego. We wniosku wskazał, że odwołanie ze stanowiska nie jest związane z wykonywaniem przez niego mandatu.

Rada gminy nie wyraziła. W uzasadnieniu uchwały wskazała, że z uwagi lakoniczność wskazań pracodawcy rada nie jest w stanie ustalić zasadności twierdzeń pracodawcy.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm., dalej: usg) rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której radny jest członkiem. Rada odmawia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Z przepisu tego wynika, że pracodawca radnego jeszcze przed złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy zobowiązany jest wystąpić do rady, której pracownik jest członkiem, by uzyskać zgodę tego organu na dokonanie czynności rozwiązania stosunku pracy. Konieczność uzyskania zgody pracodawcy na rozwiązanie z radnym stosunku pracy to jeden ze środków zapewniających radnemu swobodną i nieskrępowaną możliwość wykonywania mandatu. Ustawa milczy natomiast co do tego, jakimi przesłankami powinna kierować się rada gminy, udzielając lub odmawiając udzielenia zgody w sytuacji, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. W tym temacie organ nadzoru podzielił pogląd, który w ostatnich latach dominuje w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, zgodnie z którym podstawą odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy mogą być jedynie te zdarzenia, które są związane z wykonywaniem przez niego mandatu.

Zdaniem organu nadzoru, rada gminy w sposób nieuprawniony odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, ponieważ w żaden sposób nie wykazała, że pozostaje to w związku z wykonywaniem mandatu, tym samym odmowa pozbawiona była podstaw prawnych. Podstawą takiego działania rady mogą być bowiem tylko zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, a wystąpienie takich okoliczności musi bezwzględnie zostać wykazane w treści uzasadnienia uchwały.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 23 kwietnia 2024 r., nr NK-N.4131.33.4.2024.AA2

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane