Prawo

Zamówienia publiczne w obliczu zagrożenia epidemicznego

Urząd Zamówień Publicznych podaje, że brak fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji, nie będzie stanowić naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych.

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z przepisem otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie będzie stanowić naruszenia przepisów.

Bez zastosowania ustawy

Zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (zwalczania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby) zamawiający mogą realizować bez zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wystąpienie wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymóg ochrony zdrowia publicznego. Zwolnienie to ma charakter tymczasowy (utraci moc obowiązująca po upływie 180 dni od wejścia w życie specustawy), nie jest uzależnione od wykonywania działalności leczniczej przez zamawiającego.  

Zgodnie z zgodnie z art. 12 do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przepisów Prawa zamówień publicznych nie stosuje się także do zawierania dodatkowej umowy wojewody z dysponentem zespołów ratownictwa medycznego.

KIO zamknięte

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej poinformowali, że w od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. zawieszają organizację i rozpoznawanie spraw przed Krajową Izba Odwoławczą.

Wydłużenie terminów

Zamawiający powinni zastanowić się nad możliwością przedłużania terminów składania ofert. Jednocześnie warto mieć na uwadze terminy realizacji przedmiotu zamówienia, szczególnie termin określony konkretna datą. Zaistniała sytuacja może wymagać dokonania zmian w specyfikacji i ogłoszeniu o zamówieniu. 

W przypadku już otwartych ofert zamawiający nie powinni wyznaczać zbyć krótkich terminów wezwań do uzupełniania dokumentów. W ostateczności mogą podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Planowane zamówienia

Jeżeli zamawiający zdecyduje się na wszczęcie zamówienia powinien uwzględnić wyznaczenie dłuższych terminów składania ofert wobec terminów minimalnych określonych ustawą oraz wprowadzić obowiązek elektronicznego składania ofert.