Dla radnych

Wynagrodzenie za usługi gminne

fot. Pixabay

Istotą opłaty komunalnej jest skorelowanie jej z daną usługą gminną i wartością oferowanej usługi. Powinna ona mieć charakter wynagrodzenia (ceny) za usługę świadczoną przez gminę lub za korzystanie z urządzeń czy obiektów będących jej własnością.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie korzystania z miejsc postojowych na nieruchomościach zlokalizowanych poza pasem drogowym. Wprowadziła w niej odpłatność za korzystanie z miejsc postojowych i ustaliła opłaty za korzystanie przez pojazd z miejsca postojowego, wskazała również opłatę dodatkową w przypadku braku wniesienia opłaty abonamentowej i opłaty jednostkowej, płatną z dołu i obowiązującą odrębnie dla każdej doby.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 2021 r. poz. 679, dalej: ugk) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące JST postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i formach gospodarki komunalnej oraz wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Uprawnienia te organy stanowiące mogą powierzyć organom wykonawczym. Przywołany przepis dotyczy opłat, które mają charakter wynagrodzenia (ceny) za usługę świadczoną przez gminę czy za korzystanie z urządzeń, obiektów itp. będących własnością gminy, a więc dotyczy opłaty za zaangażowanie środków publicznych (gminnych) w dane urządzenie bądź usługę. Istotą opłaty komunalnej powinno być zatem skorelowanie jej z daną usługą gminną i wartością oferowanej usługi.

Zdaniem organu nadzoru opłata, o której mowa w uchwale, takich wymogów nie spełnia. Nie jest zapłatą za czerpanie z danego dobra materialnego, jest natomiast swego rodzaju sankcją. Dyscyplinuje osoby, które nie wniosły opłaty abonamentowej lub jednostkowej za korzystanie z miejsc postojowych na zlokalizowanych poza pasem drogowym nieruchomościach gminy wskazanych w uchwale, przez co tego opłata zyskuje charakter represyjny. Takiego charakteru opłat przepis ustawy nie przewiduje.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 17 sierpnia 2023 r.nr NPII.4131.1.887.2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane